Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až júl 1998

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 211 858,00 6 065,56 258 167,00 7 391,41 -46 309,00 -1 325,84
SLUŽBY 45 513,00 1 303,05 46 596,00 1 334,06 -1 083,00 -31,01
  Doprava 17 911,00 512,80 9 044,00 258,93 8 867,00 253,87
  Cestovný ruch 7 719,00 221,00 9 204,00 263,51 -1 485,00 -42,52
  Iné služby celkom 19 883,00 569,26 28 348,00 811,61 -8 465,00 -242,36
VÝNOSY 9 262,00 265,17 11 667,00 334,03 -2 405,00 -68,86
  Kompenzácie pracovníkov 446,00 12,77 134,00 3,84 312,00 8,93
  Výnosy z investícii 8 816,00 252,40 11 533,00 330,19 -2 717,00 -77,79
BEŽNÉ TRANSFÉRY 12 568,00 359,83 5 700,00 163,19 6 868,00 196,63
BEŽNÝ ÚČET 279 201,00 7 993,62 322 130,00 9 222,69 -42 929,00 -1 229,07
KAPITÁLOVÝ ÚČET 1 520,00 43,52 -231,00 -6,61 1 289,00 36,90
FINANČNÝ ÚČET 550 141,10 15 772,97 -488 573,40 -13 989,17 61 567,70 1 783,80
PRIAME INVESTÍCIE 120 782,80 3 458,05 -115 683,00 -3 312,04 5 099,80 146,01
V zahraniči (priamy investor = rezident) 927,50 26,55 -3 825,00 -109,51 -2 897,50 -82,96
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 169,50 4,85 -2 897,00 -82,94 -2 727,50 -78,09
  Ostatný kapitál 758,00 21,70 -928,00 -26,57 -170,00 -4,87
V SR (podnik priamej investície = rezident) 119 855,30 3 431,50 -111 858,00 -3 202,53 7 997,30 228,97
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 8 889,30 254,50 -574,00 -16,43 8 315,30 238,07
  Ostatný kapitál 110 966,00 3 176,99 -111 284,00 -3 186,10 -318,00 -9,10
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 31 618,80 920,42 -4 054,30 -116,08 27 564,50 804,35
  Aktíva 1 963,00 56,20 -1 840,30 -52,69 122,70 3,51
  Pasíva 29 655,80 864,22 -2 214,00 -63,39 27 441,80 800,84
OSTATNÉ INVESTÍCIE 397 739,50 11 394,50 -368 836,10 -10 561,06 28 903,40 833,44
Dlhodobé 36 408,90 1 041,18 -14 952,60 -425,57 21 456,30 615,61
  Aktíva 4 102,10 116,74 -106,90 -3,59 3 995,20 113,16
  Pasíva 32 306,80 924,44 -14 845,70 -421,98 17 461,10 502,45
Krátkodobé 361 330,60 10 353,32 -353 883,50 -10 135,49 7 447,10 217,83
  Aktíva 136 225,50 3 899,38 -163 666,50 -4 682,31 -27 441,00 -782,93
  Pasíva 225 105,10 6 453,94 -190 217,00 -5 453,18 34 888,10 1 000,76
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 551 661,10 15 816,49 -488 804,40 -13 995,79 62 856,70 1 820,71
CHYBY A OMYLY         -5 014,80 -155,03
CELKOVÁ BILANCIA -576,80 -16,80 15 489,70 453,40 14 912,90 436,60
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 -2 419,80 -69,10 -2 419,80 -69,10
SDR 576,80 16,80 0,00 0,00 576,80 16,80
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -13 069,90 -384,30 -13 069,90 -384,30
Vklady 0,00 0,00 -9 828,40 -283,80 -9 828,40 -283,80
Cenné papiere 0,00 0,00 -3 241,50 -100,50 -3 241,50 -100,50
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -1 591,10 -50,00 -1 591,10 -50,00
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -1 650,40 -50,50 -1 650,40 -50,50
REZERVNÉ AKTÍVA 576,80 16,80 -15 489,70 -453,40 -14 912,90 -436,60

Použitý kurz: USD = 34,928 Sk