Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až jún 1998

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 180 815,00 5 177,09 220 634,00 6 317,18 -39 819,00 -1 140,10
SLUŽBY 37 700,00 1 079,43 39 125,00 1 120,23 -1 425,00 -40,80
  Doprava 15 352,00 439,56 7 681,00 219,92 7 671,00 219,64
  Cestovný ruch 6 230,00 178,38 7 229,00 206,98 -999,00 -28,60
  Iné služby celkom 16 118,00 461,49 24 215,00 693,32 -8 097,00 -231,83
VÝNOSY 7 970,00 228,20 10 223,00 292,70 -2 253,00 -64,51
  Kompenzácie pracovníkov 366,00 10,48 116,00 3,32 250,00 7,16
  Výnosy z investícii 7 604,00 217,72 10 107,00 289,38 -2 503,00 -71,67
BEŽNÉ TRANSFÉRY 11 439,00 327,52 5 079,00 145,42 6 360,00 182,10
BEŽNÝ ÚČET 237 924,00 6 812,23 275 061,00 7 875,54 -37 137,00 -1 063,31
KAPITÁLOVÝ ÚČET 1 267,00 36,28 -201,00 -5,76 1 066,00 30,52
FINANČNÝ ÚČET 466 930,60 13 426,78 -416 809,80 -11 977,36 50 120,80 1 449,42
PRIAME INVESTÍCIE 99 734,60 2 855,60 -93 635,00 -2 680,95 6 099,60 174,64
V zahraniči (priamy investor = rezident) 808,60 23,15 -3 104,00 -88,87 -2 295,40 -65,72
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 195,60 5,60 -2 316,00 -66,31 -2 120,40 -60,71
  Ostatný kapitál 613,00 17,55 -788,00 -22,56 -175,00 -5,01
V SR (podnik priamej investície = rezident) 98 926,00 2 832,45 -90 531,00 -2 592,08 8 395,00 240,37
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 8 419,00 241,05 -822,00 -23,54 7 597,00 217,52
  Ostatný kapitál 90 507,00 2 591,39 -89 709,00 -2 568,54 798,00 22,85
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 32 457,80 944,45 -4 491,60 -128,60 27 966,20 815,85
  Aktíva 2 456,00 70,32 -2 278,60 -65,24 177,40 5,08
  Pasíva 30 001,80 874,13 -2 213,00 -63,36 27 788,80 810,77
OSTATNÉ INVESTÍCIE 334 738,20 9 626,73 -318 683,20 -9 167,80 16 055,00 458,93
Dlhodobé 31 956,50 908,93 -17 441,80 -499,59 14 514,70 409,33
  Aktíva 3 670,70 106,41 -286,80 -7,36 3 383,90 99,05
  Pasíva 28 285,80 802,52 -17 155,00 -492,23 11 130,80 310,29
Krátkodobé 302 781,70 8 717,81 -301 241,40 -8 668,21 1 540,30 49,60
  Aktíva 112 941,00 3 233,68 -133 842,00 -3 838,65 -20 901,00 -604,97
  Pasíva 189 840,70 5 484,13 -167 399,40 -4 829,56 22 441,30 654,57
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 468 197,60 13 463,06 -417 010,80 -11 983,11 51 186,80 1 479,95
CHYBY A OMYLY         2 671,30 71,46
CELKOVÁ BILANCIA -1 606,70 -42,60 18 327,80 530,70 16 721,10 488,10
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 -2 108,00 -60,10 -2 108,00 -60,10
SDR 239,60 7,10 0,00 0,00 239,60 7,10
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 1 367,10 35,50 -16 219,80 -470,60 -14 852,70 -435,10
Vklady 0,00 0,00 -14 206,40 -409,80 -14 206,40 -409,80
Cenné papiere 1 367,10 35,50 -2 013,40 -60,80 -646,30 -25,30
  Obligácie a zmenky 1 367,10 35,50 0,00 0,00 1 367,10 35,50
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -2 013,40 -60,80 -2 013,40 -60,80
REZERVNÉ AKTÍVA 1 606,70 42,60 -18 327,80 -530,70 -16 721,10 -488,10

Použitý kurz: USD = 34,93 Sk