Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až máj 1998

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 147 155,00 4 210,32 179 364,00 5 131,87 -32 209,00 -921,55
SLUŽBY 30 721,00 878,97 31 750,00 908,41 -1 029,00 -29,44
  Doprava 12 827,00 367,00 6 059,00 173,36 6 768,00 193,64
  Cestovný ruch 4 979,00 142,46 5 665,00 162,08 -686,00 -19,63
  Iné služby celkom 12 915,00 369,52 20 026,00 572,97 -7 111,00 -203,46
VÝNOSY 6 583,00 188,35 7 953,00 227,55 -1 370,00 -39,20
  Kompenzácie pracovníkov 284,00 8,13 98,00 2,80 186,00 5,32
  Výnosy z investícii 6 299,00 180,22 7 855,00 224,74 -1 556,00 -44,52
BEŽNÉ TRANSFÉRY 8 912,00 254,99 4 085,00 116,88 4 827,00 138,11
BEŽNÝ ÚČET 193 371,00 5 532,63 223 152,00 6 384,71 -29 781,00 -852,08
KAPITÁLOVÝ ÚČET 689,00 19,71 -125,00 -3,58 564,00 16,14
FINANČNÝ ÚČET 383 749,80 10 966,16 -342 400,60 -9 765,81 41 349,20 1 200,34
PRIAME INVESTÍCIE 78 547,40 2 247,36 -72 869,70 -2 084,91 5 677,70 162,45
V zahraniči (priamy investor = rezident) 580,00 16,59 -2 750,70 -78,70 -2 170,70 -62,11
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 163,00 4,66 -2 141,70 -61,28 -1 978,70 -56,61
  Ostatný kapitál 417,00 11,93 -609,00 -17,42 -192,00 -5,49
V SR (podnik priamej investície = rezident) 77 967,40 2 230,76 -70 119,00 -2 006,21 7 848,40 224,55
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 7 579,40 216,86 -326,00 -9,33 7 253,40 207,53
  Ostatný kapitál 70 388,00 2 013,91 -69 793,00 -1 996,88 595,00 17,02
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 28 037,40 819,12 -3 898,50 -111,54 24 138,90 707,58
  Aktíva 1 958,30 56,03 -1 685,50 -48,22 272,80 7,81
  Pasíva 26 079,10 763,09 -2 213,00 -63,32 23 866,10 699,77
OSTATNÉ INVESTÍCIE 277 165,00 7 899,68 -265 632,40 -7 569,36 11 532,60 330,32
Dlhodobé 25 242,20 721,23 -11 216,10 -315,36 14 026,10 405,87
  Aktíva 2 225,70 63,47 -168,20 -5,67 2 057,50 57,80
  Pasíva 23 016,50 657,76 -11 047,90 -309,69 11 968,60 348,07
Krátkodobé 251 922,80 7 178,45 -254 416,30 -7 254,00 -2 493,50 -75,55
  Aktíva 92 951,00 2 659,50 -113 605,40 -3 245,90 -20 654,40 -586,40
  Pasíva 158 971,80 4 518,94 -140 810,90 -4 008,10 18 160,90 510,84
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 384 438,80 10 985,87 -342 525,60 -9 769,39 41 913,20 1 216,48
CHYBY A OMYLY         1 460,80 36,20
CELKOVÁ BILANCIA -5 173,30 -141,00 18 766,30 541,60 13 593,00 400,60
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 900,20 26,00 0,00 0,00 900,20 26,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 4 273,10 115,00 -18 766,30 -541,60 -14 493,20 -426,60
Vklady 0,00 0,00 -18 766,30 -541,60 -18 766,30 -541,60
Cenné papiere 4 273,10 115,00 0,00 0,00 4 273,10 115,00
  Obligácie a zmenky 2 131,90 56,70 0,00 0,00 2 131,90 56,70
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 2 141,20 58,30 0,00 0,00 2 141,20 58,30
REZERVNÉ AKTÍVA 5 173,30 141,00 -18 766,30 -541,60 -13 593,00 -400,60

Použitý kurz: USD = 34,95 Sk