Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až apríl 1998

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 117 431,00 3 343,80 143 028,00 4 072,67 -25 597,00 -728,86
SLUŽBY 24 288,00 691,59 25 493,00 725,90 -1 205,00 -34,31
  Doprava 10 113,00 287,96 4 857,00 138,30 5 256,00 149,66
  Cestovný ruch 3 902,00 111,11 4 448,00 126,66 -546,00 -15,55
  Iné služby celkom 10 273,00 292,52 16 188,00 460,95 -5 915,00 -168,43
VÝNOSY 5 012,00 142,71 5 741,00 163,47 -729,00 -20,76
  Kompenzácie pracovníkov 217,00 6,18 86,00 2,45 131,00 3,73
  Výnosy z investícii 4 795,00 136,54 5 655,00 161,02 -860,00 -24,49
BEŽNÉ TRANSFÉRY 7 157,00 203,79 3 205,00 91,26 3 952,00 112,53
BEŽNÝ ÚČET 153 888,00 4 381,90 177 467,00 5 053,30 -23 579,00 -671,40
KAPITÁLOVÝ ÚČET 451,00 12,84 -104,00 -2,96 347,00 9,88
FINANČNÝ ÚČET 291 731,60 8 308,74 -269 024,80 -7 654,27 22 706,80 654,47
PRIAME INVESTÍCIE 59 474,30 1 693,51 -54 765,00 -1 559,41 4 709,30 134,10
V zahraniči (priamy investor = rezident) 328,10 9,34 -2 503,00 -71,27 -2 174,90 -61,93
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 35,10 1,00 -2 029,00 -57,77 -1 993,90 -56,78
  Ostatný kapitál 293,00 8,34 -474,00 -13,50 -181,00 -5,15
V SR (podnik priamej investície = rezident) 59 146,20 1 684,17 -52 262,00 -1 488,14 6 884,20 196,02
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 7 285,20 207,44 -321,00 -9,14 6 964,20 198,30
  Ostatný kapitál 51 861,00 1 476,72 -51 941,00 -1 479,00 -80,00 -2,28
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 966,10 27,51 -3 541,80 -100,85 -2 575,70 -73,34
  Aktíva 657,10 18,71 -1 556,80 -44,33 -899,70 -25,62
  Pasíva 309,00 8,80 -1 985,00 -56,52 -1 676,00 -47,72
OSTATNÉ INVESTÍCIE 231 291,20 6 587,72 -210 718,00 -5 994,01 20 573,20 593,71
Dlhodobé 23 452,00 667,40 -9 679,60 -274,16 13 772,40 393,24
  Aktíva 1 508,00 42,87 -102,10 -3,14 1 405,90 39,73
  Pasíva 21 944,00 624,52 -9 577,50 -271,02 12 366,50 353,51
Krátkodobé 207 839,20 5 920,33 -201 038,40 -5 719,85 6 800,80 200,48
  Aktíva 76 274,00 2 171,87 -102 605,10 -2 920,26 -26 331,10 -748,39
  Pasíva 131 565,20 3 748,46 -98 433,30 -2 799,59 33 131,90 948,86
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 292 182,60 8 321,58 -269 128,80 -7 657,24 23 053,80 664,35
CHYBY A OMYLY         2 181,00 56,26
CELKOVÁ BILANCIA -9 895,90 -283,20 11 551,70 332,40 1 655,80 49,20
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 601,60 17,30 0,00 0,00 601,60 17,30
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 9 294,30 265,90 -11 551,70 -332,40 -2 257,40 -66,50
Vklady 0,00 0,00 -11 551,70 -332,40 -11 551,70 -332,40
Cenné papiere 9 294,30 265,90 0,00 0,00 9 294,30 265,90
  Obligácie a zmenky 5 749,10 164,50 0,00 0,00 5 749,10 164,50
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 3 545,20 101,40 0,00 0,00 3 545,20 101,40
REZERVNÉ AKTÍVA 9 895,90 283,20 -11 551,70 -332,40 -1 655,80 -49,20

Použitý kurz: USD = 35,119 Sk