Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až marec 1998

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 87 179,00 2 474,57 104 222,00 2 958,33 -17 043,00 -483,76
SLUŽBY 17 890,00 507,81 18 716,00 531,25 -826,00 -23,45
  Doprava 7 655,00 217,29 3 384,00 96,05 4 271,00 121,23
  Cestovný ruch 2 880,00 81,75 3 155,00 89,55 -275,00 -7,81
  Iné služby celkom 7 355,00 208,77 12 177,00 345,64 -4 822,00 -136,87
VÝNOSY 3 872,00 109,91 4 536,00 128,75 -664,00 -18,85
  Kompenzácie pracovníkov 161,00 4,57 66,00 1,87 95,00 2,70
  Výnosy z investícii 3 711,00 105,34 4 470,00 126,88 -759,00 -21,54
BEŽNÉ TRANSFÉRY 5 301,00 150,47 2 140,00 60,74 3 161,00 89,72
BEŽNÝ ÚČET 114 242,00 3 242,75 129 614,00 3 679,08 -15 372,00 -436,33
KAPITÁLOVÝ ÚČET 192,00 5,45 -28,00 -0,79 164,00 4,66
FINANČNÝ ÚČET 216 261,90 6 172,63 -205 528,60 -5 878,08 10 733,30 294,55
PRIAME INVESTÍCIE 39 815,80 1 130,17 -37 326,00 -1 059,49 2 489,80 70,67
V zahraniči (priamy investor = rezident) 320,00 9,08 -2 376,00 -67,44 -2 056,00 -58,36
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 59,00 1,67 -1 999,00 -56,74 -1 940,00 -55,07
  Ostatný kapitál 261,00 7,41 -377,00 -10,70 -116,00 -3,29
V SR (podnik priamej investície = rezident) 39 495,80 1 121,08 -34 950,00 -992,05 4 545,80 129,03
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 4 826,80 137,01 -43,00 -1,22 4 783,80 135,79
  Ostatný kapitál 34 669,00 984,08 -34 907,00 -990,83 -238,00 -6,76
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 948,10 26,91 -2 465,00 -69,97 -1 516,90 -43,06
  Aktíva 639,10 18,14 -1 507,00 -42,78 -867,90 -24,64
  Pasíva 309,00 8,77 -958,00 -27,19 -649,00 -18,42
OSTATNÉ INVESTÍCIE 175 498,00 5 015,55 -165 737,60 -4 748,62 9 760,40 266,94
Dlhodobé 18 414,60 521,97 -7 784,50 -226,51 10 630,10 295,47
  Aktíva 903,20 25,94 -10,70 -1,58 892,50 24,35
  Pasíva 17 511,40 496,04 -7 773,80 -224,92 9 737,60 271,11
Krátkodobé 157 083,40 4 493,58 -157 953,10 -4 522,11 -869,70 -28,53
  Aktíva 54 906,00 1 558,53 -79 384,80 -2 257,41 -24 478,80 -698,89
  Pasíva 102 177,40 2 935,05 -78 568,30 -2 264,70 23 609,10 670,36
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 216 453,90 6 178,08 -205 556,60 -5 878,88 10 897,30 299,21
CHYBY A OMYLY         216,90 15,43
CELKOVÁ BILANCIA -7 986,10 -229,10 3 728,30 107,40 -4 257,80 -121,70
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 912,00 26,00 0,00 0,00 912,00 26,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 7 074,10 203,10 -3 728,30 -107,40 3 345,80 95,70
Vklady 546,20 15,70 0,00 0,00 546,20 15,70
Cenné papiere 6 527,90 187,40 -3 728,30 -107,40 2 799,60 80,00
  Obligácie a zmenky 6 527,90 187,40 0,00 0,00 6 527,90 187,40
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -3 728,30 -107,40 -3 728,30 -107,40
REZERVNÉ AKTÍVA 7 986,10 229,10 -3 728,30 -107,40 4 257,80 121,70

Použitý kurz: USD = 35,230 Sk