Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až február 1998

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 54 027,00 1 533,55 64 700,00 1 836,50 -10 673,00 -302,95
SLUŽBY 11 963,00 339,57 12 289,00 348,82 -326,00 -9,25
  Doprava 5 121,00 145,36 2 251,00 63,89 2 870,00 81,46
  Cestovný ruch 1 980,00 56,20 1 968,00 55,86 12,00 0,34
  Iné služby celkom 4 862,00 138,01 8 070,00 229,07 -3 208,00 -91,06
VÝNOSY 2 514,00 71,36 2 848,00 80,84 -334,00 -9,48
  Kompenzácie pracovníkov 102,00 2,90 44,00 1,25 58,00 1,65
  Výnosy z investícii 2 412,00 68,46 2 804,00 79,59 -392,00 -11,13
BEŽNÉ TRANSFÉRY 3 056,00 86,74 1 577,00 44,76 1 479,00 41,98
BEŽNÝ ÚČET 71 560,00 2 031,22 81 414,00 2 310,93 -9 854,00 -279,70
KAPITÁLOVÝ ÚČET 55,00 1,56 -14,00 -0,40 41,00 1,16
FINANČNÝ ÚČET 140 460,10 4 026,15 -133 705,40 -3 828,88 6 754,70 197,27
PRIAME INVESTÍCIE 16 274,30 461,94 -16 047,00 -455,49 227,30 6,45
V zahraniči (priamy investor = rezident) 224,00 6,36 -1 908,00 -54,16 -1 684,00 -47,80
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 4,00 0,11 -1 616,00 -45,87 -1 612,00 -45,76
  Ostatný kapitál 220,00 6,24 -292,00 -8,29 -72,00 -2,04
V SR (podnik priamej investície = rezident) 16 050,30 455,59 -14 139,00 -401,33 1 911,30 54,25
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 2 315,30 65,72 0,00 0,00 2 315,30 65,72
  Ostatný kapitál 13 735,00 389,87 -14 139,00 -401,33 -404,00 -11,47
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 807,40 22,92 -1 530,70 -43,45 -723,30 -20,53
  Aktíva 498,40 14,15 -572,70 -16,26 -74,30 -2,11
  Pasíva 309,00 8,77 -958,00 -27,19 -649,00 -18,42
OSTATNÉ INVESTÍCIE 123 378,40 3 541,29 -116 127,70 -3 329,94 7 250,70 211,35
Dlhodobé 16 175,10 460,47 -3 077,50 -90,54 13 097,60 369,93
  Aktíva 721,70 21,80 -1,20 0,30 720,50 22,10
  Pasíva 15 453,40 438,67 -3 076,30 -90,84 12 377,10 347,84
Krátkodobé 107 203,30 3 080,82 -113 050,20 -3 239,40 -5 846,90 -158,58
  Aktíva 32 460,00 921,40 -58 490,80 -1 664,84 -26 030,80 -743,45
  Pasíva 74 743,30 2 159,42 -54 559,40 -1 574,56 20 183,90 584,86
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 140 515,10 4 027,71 -133 719,40 -3 829,27 6 795,70 198,44
CHYBY A OMYLY         312,60 2,37
CELKOVÁ BILANCIA -7 622,20 -219,00 4 876,50 140,10 -2 745,70 -78,90
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 919,40 26,20 0,00 0,00 919,40 26,20
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 6 702,80 192,80 -4 876,50 -140,10 1 826,30 52,70
Vklady 0,00 0,00 -4 080,30 -117,30 -4 080,30 -117,30
Cenné papiere 6 702,80 192,80 -796,20 -22,80 5 906,60 170,00
  Obligácie a zmenky 6 702,80 192,80 0,00 0,00 6 702,80 192,80
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -796,20 -22,80 -796,20 -22,80
REZERVNÉ AKTÍVA 7 622,20 219,00 -4 876,50 -140,10 2 745,70 78,90

Použitý kurz: USD = 35,230 Sk