Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január 1998

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 24 346,00 692,89 29 836,00 849,13 -5 490,00 -156,25
SLUŽBY 6 332,00 180,21 6 563,00 186,78 -231,00 -6,57
  Doprava 2 586,00 73,60 988,00 28,12 1 598,00 45,48
  Cestovný ruch 985,00 28,03 1 009,00 28,72 -24,00 -0,68
  Iné služby celkom 2 761,00 78,58 4 566,00 129,95 -1 805,00 -51,37
VÝNOSY 1 159,00 32,99 1 415,00 40,27 -256,00 -7,29
  Kompenzácie pracovníkov 49,00 1,39 25,00 0,71 24,00 0,68
  Výnosy z investícii 1 110,00 31,59 1 390,00 39,56 -280,00 -7,97
BEŽNÉ TRANSFÉRY 2 026,00 57,66 611,00 17,39 1 415,00 40,27
BEŽNÝ ÚČET 33 863,00 963,74 38 425,00 1 093,58 -4 562,00 -129,83
KAPITÁLOVÝ ÚČET 11,00 0,31 -8,00 -0,23 3,00 0,09
FINANČNÝ ÚČET 84 537,40 2 444,12 -82 258,00 -2 371,45 2 279,40 72,67
PRIAME INVESTÍCIE 8 348,30 237,59 -8 412,00 -239,41 -63,70 -1,81
V zahraniči (priamy investor = rezident) 93,00 2,65 -369,00 -10,50 -276,00 -7,85
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 2,00 0,06 -219,00 -6,23 -217,00 -6,18
  Ostatný kapitál 91,00 2,59 -150,00 -4,27 -59,00 -1,68
V SR (podnik priamej investície = rezident) 8 255,30 234,95 -8 043,00 -228,90 212,30 6,04
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 303,30 8,63 0,00 0,00 303,30 8,63
  Ostatný kapitál 7 952,00 226,31 -8 043,00 -228,90 -91,00 -2,59
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 475,90 13,54 -571,00 -16,25 -95,10 -2,71
  Aktíva 475,90 13,54 -571,00 -16,25 -95,10 -2,71
  Pasíva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OSTATNÉ INVESTÍCIE 75 713,20 2 192,99 -73 275,00 -2 115,79 2 438,20 77,19
Dlhodobé 12 550,70 357,41 -4 032,90 -114,22 8 517,80 243,19
  Aktíva 683,90 21,27 -14,50 0,09 669,40 21,35
  Pasíva 11 866,80 336,14 -4 018,40 -114,30 7 848,40 221,84
Krátkodobé 63 162,50 1 835,58 -69 242,10 -2 001,57 -6 079,60 -166,00
  Aktíva 15 696,00 446,70 -39 816,80 -1 139,32 -24 120,80 -692,62
  Pasíva 47 466,50 1 388,88 -29 425,30 -862,25 18 041,20 526,63
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 84 548,40 2 444,44 -82 266,00 -2 371,68 2 282,40 72,76
CHYBY A OMYLY         -2 229,30 -71,73
CELKOVÁ BILANCIA -6 879,90 -197,00 2 371,00 68,20 -4 508,90 -128,80
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 596,80 17,00 0,00 0,00 596,80 17,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 6 283,10 180,00 -2 371,00 -68,20 3 912,10 111,80
Vklady 0,00 0,00 -2 371,00 -68,20 -2 371,00 -68,20
Cenné papiere 6 283,10 180,00 0,00 0,00 6 283,10 180,00
  Obligácie a zmenky 3 714,60 106,40 0,00 0,00 3 714,60 106,40
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 2 568,50 73,60 0,00 0,00 2 568,50 73,60
REZERVNÉ AKTÍVA 6 879,90 197,00 -2 371,00 -68,20 4 508,90 128,80

Použitý kurz: USD = 35,137 Sk