Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až december 1997

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 1) 277 434,00 8 253,03 346 612,00 10 310,92 -69 178,00 -2 057,89
TOVAR 2) 324 017,00 9 638,77 393 973,00 11 719,81 -69 956,00 -2 081,03
SLUŽBY 77 207,00 2 296,73 70 459,00 2 096,00 6 748,00 200,74
Doprava 29 096,00 865,54 11 480,00 341,50 17 616,00 524,04
Cestovný ruch 18 340,00 545,57 14 754,00 438,90 3 586,00 106,68
Iné služby celkom 29 771,00 885,62 44 225,00 1 315,59 -14 454,00 -429,97
VÝNOSY 10 606,00 315,50 14 691,00 437,02 -4 085,00 -121,52
Kompenzácie pracovníkov 734,00 21,83 307,00 9,13 427,00 12,70
Výnosy z investícii 9 872,00 293,67 14 384,00 427,89 -4 512,00 -134,22
BEŽNÉ TRANSFÉRY 18 256,00 543,07 12 381,00 368,31 5 875,00 174,77
BEŽNÝ ÚČET 1) 383 503,00 11 408,35 444 143,00 13 212,25 -60 640,00 -1 803,90
BEŽNÝ ÚČET 2) 430 086,00 12 794,09 491 504,00 14 621,13 -61 418,00 -1 827,05
KAPITÁLOVÝ ÚČET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANČNÝ ÚČET 861 218,10 25 745,51 -800 195,80 -23 872,39 61 022,30 1 873,12
PRIAME INVESTÍCIE 145 629,00 4 332,81 -141 074,00 -4 196,63 4 555,00 136,18
V zahraniči (priamy investor = rezident) 4 012,00 119,35 -7 209,00 -214,45 -3 197,00 -95,10
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 1 895,00 56,37 -5 065,00 -150,67 -3 170,00 -94,30
Ostatný kapitál 2 117,00 62,98 -2 144,00 -63,78 -27,00 -0,80
V SR (podnik priamej investície = rezident) 141 617,00 4 213,46 -133 865,00 -3 982,18 7 752,00 231,28
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 8 035,00 239,70 -815,00 -24,24 7 220,00 215,46
Ostatný kapitál 133 582,00 3 973,76 -133 050,00 -3 957,94 532,00 15,83
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 13 176,50 391,97 -12 321,30 -366,53 855,20 25,44
Aktíva 7 294,50 216,99 -9 958,30 -296,24 -2 663,80 -79,24
Pasíva 5 882,00 174,98 -2 363,00 -70,29 3 519,00 104,68
OSTATNÉ INVESTÍCIE 702 412,60 21 020,73 -646 800,50 -19 309,22 55 612,10 1 711,50
Dlhodobé 64 394,50 1 915,64 -26 454,40 -852,84 37 940,10 1 062,80
Aktíva 3 469,70 123,12 -503,20 -14,44 2 966,50 108,68
Pasíva 60 924,80 1 792,53 -25 951,20 -838,40 34 973,60 954,12
Krátkodobé 638 018,10 19 105,08 -620 346,10 -18 456,38 17 672,00 648,70
Aktíva 245 392,00 7 299,77 -282 599,10 -8 409,17 -37 207,10 -1 109,41
Pasíva 392 626,10 11 805,32 -337 747,00 -10 047,21 54 879,10 1 758,11
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 861 218,10 25 745,51 -800 195,80 -23 872,39 61 022,30 1 873,12
CHYBY A OMYLY         1 393,90 -23,12
CELKOVÁ BILANCIA -20 582,40 -643,50 22 358,60 689,60 1 776,20 46,10
MONETÁRNE ZLATO 4 005,40 115,40 0,00 0,00 4 005,40 115,40
SDR 0,00 0,00 -390,80 -10,70 -390,80 -10,70
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 16 577,00 528,10 -21 967,80 -678,90 -5 390,80 -150,80
Vklady 8 233,50 259,40 0,00 0,00 8 233,50 259,40
Cenné papiere 8 343,50 268,70 -21 967,80 -678,90 -13 624,30 -410,20
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -21 967,80 -678,90 -21 967,80 -678,90
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 8 343,50 268,70 0,00 0,00 8 343,50 268,70
REZERVNÉ AKTÍVA 20 582,40 643,50 -22 358,60 -689,60 -1 776,20 -46,10

Použitý kurz: USD = 33,616 Sk

1) Definitívne údaje o zahraničnom obchode SR - podľa starej metodiky porovnateľnej s rokmi 1993 - 1996
2) Definitívne údaje o zahraničnom obchode SR - podľa novej metodiky porovnateľnej s rokom 1998