Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až november 1997

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 1) 258 749,00 7 715,33 319 424,00 9 524,53 -60 675,00 -1 809,20
TOVAR 2) 302 099,00 9 007,93 362 631,00 10 812,86 -60 532,00 -1 804,93
SLUŽBY 69 467,00 2 071,35 62 271,00 1 856,79 7 196,00 214,57
Doprava 26 431,00 788,11 10 428,00 310,94 16 003,00 477,17
Cestovný ruch 16 447,00 490,41 13 862,00 413,33 2 585,00 77,08
Iné služby celkom 26 589,00 792,83 37 981,00 1 132,51 -11 392,00 -339,68
VÝNOSY 9 707,00 289,44 14 119,00 421,00 -4 412,00 -131,56
Kompenzácie pracovníkov 616,00 18,37 282,00 8,41 334,00 9,96
Výnosy z investícii 9 091,00 271,07 13 837,00 412,59 -4 746,00 -141,52
BEŽNÉ TRANSFÉRY 15 692,00 467,90 11 025,00 328,74 4 667,00 139,16
BEŽNÝ ÚČET 1) 353 615,00 10 544,03 406 839,00 12 131,05 -53 224,00 -1 587,02
BEŽNÝ ÚČET 2) 396 965,00 11 836,63 450 046,00 13 419,39 -53 081,00 -1 582,76
KAPITÁLOVÝ ÚČET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANČNÝ ÚČET 767 746,60 22 980,05 -721 581,00 -21 566,56 46 165,60 1 413,49
PRIAME INVESTÍCIE 124 598,40 3 715,25 -120 778,00 -3 601,34 3 820,40 113,92
V zahraniči (priamy investor = rezident) 2 260,60 67,41 -4 198,00 -125,18 -1 937,40 -57,77
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 156,60 4,67 -2 170,00 -64,70 -2 013,40 -60,04
Ostatný kapitál 2 104,00 62,74 -2 028,00 -60,47 76,00 2,27
V SR (podnik priamej investície = rezident) 122 337,80 3 647,85 -116 580,00 -3 476,16 5 757,80 171,69
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 5 055,80 150,75 -473,00 -14,10 4 582,80 136,65
Ostatný kapitál 117 282,00 3 497,09 -116 107,00 -3 462,06 1 175,00 35,04
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 10 165,40 303,11 -9 903,70 -295,31 261,70 7,80
Aktíva 6 372,40 190,01 -9 757,70 -290,95 -3 385,30 -100,94
Pasíva 3 793,00 113,10 -146,00 -4,35 3 647,00 108,75
OSTATNÉ INVESTÍCIE 632 982,80 18 961,69 -590 899,30 -17 669,92 42 083,50 1 291,77
Dlhodobé 55 587,90 1 655,44 -19 976,90 -636,85 35 611,00 1 018,59
Aktíva 2 767,40 95,90 -504,10 -14,02 2 263,30 81,88
Pasíva 52 820,50 1 559,54 -19 472,80 -622,83 33 347,70 936,71
Krátkodobé 577 394,90 17 306,25 -570 922,40 -17 033,06 6 472,50 273,18
Aktíva 210 884,00 6 288,13 -274 930,40 -8 207,23 -64 046,40 -1 919,10
Pasíva 366 510,90 11 018,12 -295 992,00 -8 825,83 70 518,90 2 192,28
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 767 746,60 22 980,05 -721 581,00 -21 566,56 46 165,60 1 413,49
CHYBY A OMYLY         11 354,40 291,27
CELKOVÁ BILANCIA -13 857,80 -434,00 18 296,80 556,00 4 439,00 122,00
MONETÁRNE ZLATO 4 005,40 115,40 0,00 0,00 4 005,40 115,40
SDR 497,80 15,00 0,00 0,00 497,80 15,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 9 354,60 303,60 -18 296,80 -556,00 -8 942,20 -252,40
Vklady 0,00 0,00 -80,20 1,40 -80,20 1,40
Cenné papiere 9 354,60 303,60 -18 216,60 -557,40 -8 862,00 -253,80
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -18 216,60 -557,40 -18 216,60 -557,40
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 9 354,60 303,60 0,00 0,00 9 354,60 303,60
REZERVNÉ AKTÍVA 13 857,80 434,00 -18 296,80 -556,00 -4 439,00 -122,00

Použitý kurz: USD = 33,537 Sk

1) Definitívne údaje o zahraničnom obchode SR - podľa starej metodiky porovnateľnej s rokmi 1993 - 1996
2) Definitívne údaje o zahraničnom obchode SR - podľa novej metodiky porovnateľnej s rokom 1998