Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až október 1997

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 1) 233 541,00 6 963,47 291 699,00 8 697,57 -58 158,00 -1 734,09
TOVAR 2) 272 380,00 8 121,53 329 731,00 9 831,56 -57 351,00 -1 710,03
SLUŽBY 62 947,00 1 876,89 56 592,00 1 687,40 6 355,00 189,49
Doprava 24 066,00 717,57 9 431,00 281,20 14 635,00 436,37
Cestovný ruch 14 981,00 446,69 13 100,00 390,60 1 881,00 56,09
Iné služby celkom 23 900,00 712,62 34 061,00 1 015,59 -10 161,00 -302,97
VÝNOSY 9 046,00 269,72 12 994,00 387,44 -3 948,00 -117,72
Kompenzácie pracovníkov 586,00 17,47 258,00 7,69 328,00 9,78
Výnosy z investícii 8 460,00 252,25 12 736,00 379,75 -4 276,00 -127,50
BEŽNÉ TRANSFÉRY 14 338,00 427,52 10 191,00 303,86 4 147,00 123,65
BEŽNÝ ÚČET 1) 319 872,00 9 537,60 371 476,00 11 076,27 -51 604,00 -1 538,67
BEŽNÝ ÚČET 2) 358 711,00 10 695,66 409 508,00 12 210,27 -50 797,00 -1 514,61
KAPITÁLOVÝ ÚČET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANČNÝ ÚČET 694 325,60 20 751,30 -655 386,10 -19 563,64 38 939,50 1 187,66
PRIAME INVESTÍCIE 112 135,60 3 343,54 -109 816,20 -3 274,38 2 319,40 69,16
V zahraniči (priamy investor = rezident) 2 090,00 62,32 -3 935,20 -117,34 -1 845,20 -55,02
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 156,00 4,65 -2 094,20 -62,44 -1 938,20 -57,79
Ostatný kapitál 1 934,00 57,67 -1 841,00 -54,89 93,00 2,77
V SR (podnik priamej investície = rezident) 110 045,60 3 281,22 -105 881,00 -3 157,05 4 164,60 124,18
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 3 685,60 109,89 -371,00 -11,06 3 314,60 98,83
Ostatný kapitál 106 360,00 3 171,33 -105 510,00 -3 145,98 850,00 25,34
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 9 475,00 282,52 -8 959,30 -267,14 515,70 15,38
Aktíva 6 099,00 181,85 -8 812,30 -262,76 -2 713,30 -80,90
Pasíva 3 376,00 100,66 -147,00 -4,38 3 229,00 96,28
OSTATNÉ INVESTÍCIE 572 715,00 17 125,24 -536 610,60 -16 022,12 36 104,40 1 103,12
Dlhodobé 45 465,60 1 345,13 -17 663,10 -543,43 27 802,50 801,70
Aktíva 1 778,80 53,04 -472,90 -7,12 1 305,90 45,92
Pasíva 43 686,80 1 292,10 -17 190,20 -536,32 26 496,60 755,78
Krátkodobé 527 249,40 15 780,11 -518 947,50 -15 478,69 8 301,90 301,42
Aktíva 193 474,00 5 768,80 -253 197,50 -7 554,84 -59 723,50 -1 786,04
Pasíva 333 775,40 10 011,31 -265 750,00 -7 923,85 68 025,40 2 087,46
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 694 325,60 20 751,30 -655 386,10 -19 563,64 38 939,50 1 187,66
CHYBY A OMYLY         12 882,70 347,65
CELKOVÁ BILANCIA -13 454,40 -419,80 14 479,60 440,50 1 025,20 20,70
MONETÁRNE ZLATO 4 005,40 115,40 0,00 0,00 4 005,40 115,40
SDR 278,20 8,50 0,00 0,00 278,20 8,50
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 9 170,80 295,90 -14 479,60 -440,50 -5 308,80 -144,60
Vklady 0,00 0,00 -2 455,00 -73,40 -2 455,00 -73,40
Cenné papiere 9 170,80 295,90 -12 024,60 -367,10 -2 853,80 -71,20
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -12 024,60 -367,10 -12 024,60 -367,10
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 9 170,80 295,90 0,00 0,00 9 170,80 295,90
REZERVNÉ AKTÍVA 13 454,40 419,80 -14 479,60 -440,50 -1 025,20 -20,70

Použitý kurz: USD = 33,538 Sk

1) Definitívne údaje o zahraničnom obchode SR - podľa starej metodiky porovnateľnej s rokmi 1993 - 1996
2) Definitívne údaje o zahraničnom obchode SR - podľa novej metodiky porovnateľnej s rokom 1998