Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až september 1997

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 1) 207 192,00 6 182,07 260 977,00 7 786,87 -53 785,00 -1 604,80
TOVAR 2) 240 424,00 7 173,62 293 920,00 8 769,80 -53 496,00 -1 596,18
SLUŽBY 55 820,00 1 665,52 50 784,00 1 515,26 5 036,00 150,26
Doprava 21 680,00 646,87 8 311,00 247,98 13 369,00 398,90
Cestovný ruch 13 429,00 400,69 12 053,00 359,63 1 376,00 41,06
Iné služby celkom 20 711,00 617,96 30 420,00 907,65 -9 709,00 -289,69
VÝNOSY 7 659,00 228,52 10 594,00 316,10 -2 935,00 -87,57
Kompenzácie pracovníkov 499,00 14,89 217,00 6,47 282,00 8,41
Výnosy z investícii 7 160,00 213,64 10 377,00 309,62 -3 217,00 -95,99
BEŽNÉ TRANSFÉRY 12 935,00 385,95 8 748,00 261,02 4 187,00 124,93
BEŽNÝ ÚČET 1) 283 606,00 8 462,06 331 103,00 9 879,25 -47 497,00 -1 417,19
BEŽNÝ ÚČET 2) 316 838,00 9 453,62 364 046,00 10 862,18 -47 208,00 -1 408,56
KAPITÁLOVÝ ÚČET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANČNÝ ÚČET 618 526,20 18 508,00 -592 675,60 -17 722,27 25 850,60 785,73
PRIAME INVESTÍCIE 100 561,00 3 000,48 -99 870,40 -2 979,87 690,60 20,61
V zahraniči (priamy investor = rezident) 1 845,00 55,05 -3 714,00 -110,82 -1 869,00 -55,77
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 149,00 4,45 -2 101,00 -62,69 -1 952,00 -58,24
Ostatný kapitál 1 696,00 50,60 -1 613,00 -48,13 83,00 2,48
V SR (podnik priamej investície = rezident) 98 716,00 2 945,43 -96 156,40 -2 869,06 2 559,60 76,37
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 2 283,00 68,12 -423,40 -12,63 1 859,60 55,49
Ostatný kapitál 96 433,00 2 877,31 -95 733,00 -2 856,42 700,00 20,89
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 5 069,00 151,25 -8 090,80 -241,41 -3 021,80 -90,16
Aktíva 4 310,00 128,60 -7 931,80 -236,66 -3 621,80 -108,07
Pasíva 759,00 22,65 -159,00 -4,74 600,00 17,90
OSTATNÉ INVESTÍCIE 512 896,20 15 356,28 -484 714,40 -14 500,99 28 181,80 855,29
Dlhodobé 49 322,20 1 452,34 -26 161,90 -807,77 23 160,30 644,57
Aktíva 1 407,00 41,98 -428,00 -11,85 979,00 30,13
Pasíva 47 915,20 1 410,36 -25 733,90 -795,92 22 181,30 614,44
Krátkodobé 463 574,00 13 903,94 -458 552,50 -13 693,22 5 021,50 210,72
Aktíva 172 578,00 5 149,24 -222 722,50 -6 656,67 -50 144,50 -1 507,43
Pasíva 290 996,00 8 754,70 -235 830,00 -7 036,55 55 166,00 1 718,15
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 618 526,20 18 508,00 -592 675,60 -17 722,27 25 850,60 785,73
CHYBY A OMYLY         16 965,60 484,43
CELKOVÁ BILANCIA -18 892,40 -587,30 14 500,60 448,90 -4 391,80 -138,40
MONETÁRNE ZLATO 4 005,40 115,40 0,00 0,00 4 005,40 115,40
SDR 488,00 14,70 0,00 0,00 488,00 14,70
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 14 399,00 457,20 -14 500,60 -448,90 -101,60 8,30
Vklady 2 185,60 70,00 0,00 0,00 2 185,60 70,00
Cenné papiere 12 213,40 387,20 -14 500,60 -448,90 -2 287,20 -61,70
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -14 500,60 -448,90 -14 500,60 -448,90
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 12 213,40 387,20 0,00 0,00 12 213,40 387,20
REZERVNÉ AKTÍVA 18 892,40 587,30 -14 500,60 -448,90 4 391,80 138,40

Použitý kurz: USD = 33,515 Sk

1) Definitívne údaje o zahraničnom obchode SR - podľa starej metodiky porovnateľnej s rokmi 1993 - 1996
2) Definitívne údaje o zahraničnom obchode SR - podľa novej metodiky porovnateľnej s rokom 1998