Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až august 1997

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 1) 183 080,00 5 480,62 233 136,00 6 979,07 -50 056,00 -1 498,46
TOVAR 2) 213 212,00 6 382,64 262 044,00 7 844,45 -48 832,00 -1 461,82
SLUŽBY 50 240,00 1 503,97 47 116,00 1 410,45 3 124,00 93,52
Doprava 19 041,00 570,00 7 473,00 223,71 11 568,00 346,30
Cestovný ruch 11 991,00 358,96 10 796,00 323,19 1 195,00 35,77
Iné služby celkom 19 208,00 575,00 28 847,00 863,55 -9 639,00 -288,55
VÝNOSY 6 676,00 199,85 9 323,00 279,09 -2 647,00 -79,24
Kompenzácie pracovníkov 433,00 12,96 194,00 5,81 239,00 7,15
Výnosy z investícii 6 243,00 186,89 9 129,00 273,28 -2 886,00 -86,39
BEŽNÉ TRANSFÉRY 12 212,00 365,57 7 478,00 223,86 4 734,00 141,72
BEŽNÝ ÚČET 1) 252 208,00 7 550,01 297 053,00 8 892,47 -44 845,00 -1 342,46
BEŽNÝ ÚČET 2) 282 340,00 8 452,03 325 961,00 9 757,85 -43 621,00 -1 305,82
KAPITÁLOVÝ ÚČET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANČNÝ ÚČET 538 741,90 16 214,51 -512 773,40 -15 413,58 25 968,50 800,92
PRIAME INVESTÍCIE 89 173,00 2 669,45 -89 519,20 -2 679,81 -346,20 -10,36
V zahraniči (priamy investor = rezident) 1 390,00 41,61 -3 486,50 -104,37 -2 096,50 -62,76
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 144,00 4,31 -2 086,50 -62,46 -1 942,50 -58,15
Ostatný kapitál 1 246,00 37,30 -1 400,00 -41,91 -154,00 -4,61
V SR (podnik priamej investície = rezident) 87 783,00 2 627,84 -86 032,70 -2 575,44 1 750,30 52,40
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 1 999,00 59,84 -397,70 -11,91 1 601,30 47,94
Ostatný kapitál 85 784,00 2 568,00 -85 635,00 -2 563,54 149,00 4,46
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 2 539,60 76,02 -5 387,70 -161,28 -2 848,10 -85,26
Aktíva 2 047,60 61,30 -5 238,70 -156,82 -3 191,10 -95,53
Pasíva 492,00 14,73 -149,00 -4,46 343,00 10,27
OSTATNÉ INVESTÍCIE 447 029,30 13 469,03 -417 866,50 -12 572,49 29 162,80 896,55
Dlhodobé 32 995,70 976,19 -13 591,20 -450,61 19 404,50 525,58
Aktíva 52,00 1,56 -635,40 -16,82 -583,40 -15,26
Pasíva 32 943,70 974,63 -12 955,80 -433,79 19 987,90 540,84
Krátkodobé 414 033,60 12 492,84 -404 275,30 -12 121,88 9 758,30 370,97
Aktíva 151 885,70 4 558,46 -200 847,30 -6 032,13 -48 961,60 -1 473,67
Pasíva 262 147,90 7 934,38 -203 428,00 -6 089,75 58 719,90 1 844,64
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 538 741,90 16 214,51 -512 773,40 -15 413,58 25 968,50 800,92
CHYBY A OMYLY         14 640,80 405,20
CELKOVÁ BILANCIA -20 545,30 -641,20 17 533,60 541,50 -3 011,70 -99,70
MONETÁRNE ZLATO 4 005,40 115,40 0,00 0,00 4 005,40 115,40
SDR 455,70 13,80 0,00 0,00 455,70 13,80
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 16 084,20 512,00 -17 533,60 -541,50 -1 449,40 -29,50
Vklady 965,00 32,50 0,00 0,00 965,00 32,50
Cenné papiere 15 119,20 479,50 -17 533,60 -541,50 -2 414,40 -62,00
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -17 533,60 -541,50 -17 533,60 -541,50
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 15 119,20 479,50 0,00 0,00 15 119,20 479,50
REZERVNÉ AKTÍVA 20 545,30 641,20 -17 533,60 -541,50 3 011,70 99,70

Použitý kurz: USD = 33,405 Sk

1) Definitívne údaje o zahraničnom obchode SR - podľa starej metodiky porovnateľnej s rokmi 1993 - 1996
2) Definitívne údaje o zahraničnom obchode SR - podľa novej metodiky porovnateľnej s rokom 1998