Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až júl 1997

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 1) 160 379,00 4 829,24 207 042,00 6 234,33 -46 663,00 -1 405,09
TOVAR 2) 188 347,00 5 671,39 232 408,00 6 998,13 -44 061,00 -1 326,74
SLUŽBY 43 493,00 1 309,64 41 314,00 1 244,02 2 179,00 65,61
Doprava 16 391,00 493,56 6 787,00 204,37 9 604,00 289,19
Cestovný ruch 10 384,00 312,68 9 430,00 283,95 954,00 28,73
Iné služby celkom 16 718,00 503,40 25 097,00 755,71 -8 379,00 -252,30
VÝNOSY 5 734,00 172,66 7 856,00 236,56 -2 122,00 -63,90
Kompenzácie pracovníkov 376,00 11,32 166,00 5,00 210,00 6,32
Výnosy z investícii 5 358,00 161,34 7 690,00 231,56 -2 332,00 -70,22
BEŽNÉ TRANSFÉRY 9 647,00 290,48 6 333,00 190,70 3 314,00 99,79
BEŽNÝ ÚČET 1) 219 253,00 6 602,02 262 545,00 7 905,60 -43 292,00 -1 303,58
BEŽNÝ ÚČET 2) 247 221,00 7 444,17 287 911,00 8 669,41 -40 690,00 -1 225,23
KAPITÁLOVÝ ÚČET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANČNÝ ÚČET 461 748,20 14 012,11 -442 767,00 -13 397,35 18 981,20 614,76
PRIAME INVESTÍCIE 74 152,00 2 232,82 -75 142,70 -2 262,65 -990,70 -29,83
V zahraniči (priamy investor = rezident) 1 161,00 34,96 -3 227,00 -97,17 -2 066,00 -62,21
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 122,00 3,67 -2 067,00 -62,24 -1 945,00 -58,57
Ostatný kapitál 1 039,00 31,29 -1 160,00 -34,93 -121,00 -3,64
V SR (podnik priamej investície = rezident) 72 991,00 2 197,86 -71 915,70 -2 165,48 1 075,30 32,38
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 1 769,00 53,27 -927,70 -27,93 841,30 25,33
Ostatný kapitál 71 222,00 2 144,60 -70 988,00 -2 137,55 234,00 7,05
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 1 318,40 39,70 -5 056,50 -152,26 -3 738,10 -112,56
Aktíva 831,40 25,03 -4 913,50 -147,95 -4 082,10 -122,92
Pasíva 487,00 14,66 -143,00 -4,31 344,00 10,36
OSTATNÉ INVESTÍCIE 386 277,80 11 739,59 -362 567,80 -10 982,44 23 710,00 757,15
Dlhodobé 28 996,40 855,16 -12 653,30 -423,97 16 343,10 431,19
Aktíva 1 208,00 36,37 -814,90 -10,42 393,10 25,95
Pasíva 27 788,40 818,79 -11 838,40 -413,55 15 950,00 405,24
Krátkodobé 357 281,40 10 884,42 -349 914,50 -10 558,47 7 366,90 325,96
Aktíva 131 112,10 3 963,04 -175 954,50 -5 320,29 -44 842,40 -1 357,24
Pasíva 226 169,30 6 921,38 -173 960,00 -5 238,18 52 209,30 1 683,20
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 461 748,20 14 012,11 -442 767,00 -13 397,35 18 981,20 614,76
CHYBY A OMYLY         14 288,50 383,58
CELKOVÁ BILANCIA -19 512,70 -608,20 12 092,40 381,30 -7 420,30 -226,90
MONETÁRNE ZLATO 653,00 18,90 0,00 0,00 653,00 18,90
SDR 229,00 7,30 0,00 0,00 229,00 7,30
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 18 630,70 582,00 -12 092,40 -381,30 6 538,30 200,70
Vklady 2 273,90 70,70 0,00 0,00 2 273,90 70,70
Cenné papiere 16 356,80 511,30 -12 092,40 -381,30 4 264,40 130,00
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -12 092,40 -381,30 -12 092,40 -381,30
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 16 356,80 511,30 0,00 0,00 16 356,80 511,30
REZERVNÉ AKTÍVA 19 512,70 608,20 -12 092,40 -381,30 7 420,30 226,90

Použitý kurz: USD = 33,210 Sk

1) Definitívne údaje o zahraničnom obchode SR - podľa starej metodiky porovnateľnej s rokmi 1993 - 1996
2) Definitívne údaje o zahraničnom obchode SR - podľa novej metodiky porovnateľnej s rokom 1998