Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až jún 1997

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 1) 135 357,00 4 097,38 178 262,00 5 396,16 -42 905,00 -1 298,77
TOVAR 2) 161 645,00 4 893,14 199 275,00 6 032,24 -37 630,00 -1 139,09
SLUŽBY 34 838,00 1 054,58 32 965,00 997,88 1 873,00 56,70
Doprava 13 977,00 423,10 6 018,00 182,17 7 959,00 240,93
Cestovný ruch 8 474,00 256,52 7 679,00 232,45 795,00 24,07
Iné služby celkom 12 387,00 374,97 19 268,00 583,26 -6 881,00 -208,29
VÝNOSY 4 993,60 151,16 5 889,00 178,27 -895,40 -27,10
Kompenzácie pracovníkov 316,00 9,57 130,00 3,94 186,00 5,63
Výnosy z investícii 4 677,60 141,60 5 759,00 174,33 -1 081,40 -32,73
BEŽNÉ TRANSFÉRY 6 707,00 203,03 5 188,00 157,05 1 519,00 45,98
BEŽNÝ ÚČET 1) 181 895,60 5 506,15 222 304,00 6 729,35 -40 408,40 -1 223,20
BEŽNÝ ÚČET 2) 208 183,60 6 301,91 243 317,00 7 365,43 -35 133,40 -1 063,52
KAPITÁLOVÝ ÚČET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANČNÝ ÚČET 386 002,00 11 794,19 -372 886,40 -11 365,10 13 115,60 429,09
PRIAME INVESTÍCIE 62 442,00 1 890,18 -63 187,90 -1 912,76 -745,90 -22,58
V zahraniči (priamy investor = rezident) 996,00 30,15 -2 981,90 -90,26 -1 985,90 -60,12
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 77,00 2,33 -2 062,90 -62,45 -1 985,90 -60,12
Ostatný kapitál 919,00 27,82 -919,00 -27,82 0,00 0,00
V SR (podnik priamej investície = rezident) 61 446,00 1 860,03 -60 206,00 -1 822,49 1 240,00 37,54
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 1 727,00 52,28 -649,00 -19,65 1 078,00 32,63
Ostatný kapitál 59 719,00 1 807,75 -59 557,00 -1 802,85 162,00 4,90
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 799,00 24,19 -5 275,10 -159,68 -4 476,10 -135,50
Aktíva 729,00 22,07 -5 164,10 -156,32 -4 435,10 -134,25
Pasíva 70,00 2,12 -111,00 -3,36 -41,00 -1,24
OSTATNÉ INVESTÍCIE 322 761,00 9 879,83 -304 423,40 -9 292,66 18 337,60 587,16
Dlhodobé 25 005,40 747,39 -10 958,60 -353,73 14 046,80 393,66
Aktíva 1 036,00 31,36 -823,20 -18,60 212,80 12,76
Pasíva 23 969,40 716,03 -10 135,40 -335,13 13 834,00 380,90
Krátkodobé 297 755,60 9 132,44 -293 464,80 -8 938,94 4 290,80 193,50
Aktíva 110 817,50 3 362,66 -147 499,70 -4 472,04 -36 682,20 -1 109,38
Pasíva 186 938,10 5 769,78 -145 965,10 -4 466,90 40 973,00 1 302,88
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 386 002,00 11 794,19 -372 886,40 -11 365,10 13 115,60 429,09
CHYBY A OMYLY         12 590,80 352,83
CELKOVÁ BILANCIA -20 753,50 -643,10 11 326,50 361,50 -9 427,00 -281,60
MONETÁRNE ZLATO 351,10 10,20 0,00 0,00 351,10 10,20
SDR 0,00 0,00 -21,50 0,00 -21,50 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 20 402,40 632,90 -11 305,00 -361,50 9 097,40 271,40
Vklady 3 840,40 118,70 0,00 0,00 3 840,40 118,70
Cenné papiere 16 562,00 514,20 -11 305,00 -361,50 5 257,00 152,70
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -11 305,00 -361,50 -11 305,00 -361,50
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 16 562,00 514,20 0,00 0,00 16 562,00 514,20
REZERVNÉ AKTÍVA 20 753,50 643,10 -11 326,50 -361,50 9 427,00 281,60

Použitý kurz: USD = 33,04 Sk

1) Definitívne údaje o zahraničnom obchode SR - podľa starej metodiky porovnateľnej s rokmi 1993 - 1996
2) Definitívne údaje o zahraničnom obchode SR - podľa novej metodiky porovnateľnej s rokom 1998