Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až máj 1997

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 1) 111 173,00 3 374,30 149 007,00 4 522,63 -37 834,00 -1 148,33
TOVAR 2) 131 735,00 3 998,39 166 417,00 5 051,05 -34 682,00 -1 052,66
SLUŽBY 27 932,00 847,79 25 700,00 780,04 2 232,00 67,75
Doprava 11 657,00 353,81 4 912,00 149,09 6 745,00 204,72
Cestovný ruch 6 601,00 200,35 5 437,00 165,02 1 164,00 35,33
Iné služby celkom 9 674,00 293,62 15 351,00 465,93 -5 677,00 -172,31
VÝNOSY 2 952,00 89,60 4 261,00 129,33 -1 309,00 -39,73
Kompenzácie pracovníkov 265,00 8,04 112,00 3,40 153,00 4,64
Výnosy z investícii 2 687,00 81,56 4 149,00 125,93 -1 462,00 -44,37
BEŽNÉ TRANSFÉRY 5 038,00 152,91 3 796,00 115,22 1 242,00 37,70
BEŽNÝ ÚČET 1) 147 095,00 4 464,59 182 764,00 5 547,21 -35 669,00 -1 082,62
BEŽNÝ ÚČET 2) 167 657,00 5 088,69 200 174,00 6 075,64 -32 517,00 -986,95
KAPITÁLOVÝ ÚČET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANČNÝ ÚČET 306 375,80 9 429,93 -298 342,50 -9 160,05 8 033,30 269,88
PRIAME INVESTÍCIE 48 834,00 1 482,20 -49 529,90 -1 503,32 -695,90 -21,12
V zahraniči (priamy investor = rezident) 698,00 21,19 -2 234,70 -67,83 -1 536,70 -46,64
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 43,00 1,31 -1 506,70 -45,73 -1 463,70 -44,43
Ostatný kapitál 655,00 19,88 -728,00 -22,10 -73,00 -2,22
V SR (podnik priamej investície = rezident) 48 136,00 1 461,01 -47 295,20 -1 435,49 840,80 25,52
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 1 604,00 48,68 -1 140,20 -34,61 463,80 14,08
Ostatný kapitál 46 532,00 1 412,33 -46 155,00 -1 400,89 377,00 11,44
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 1 365,60 41,45 -2 393,50 -72,65 -1 027,90 -31,20
Aktíva 1 348,60 40,93 -2 302,50 -69,88 -953,90 -28,95
Pasíva 17,00 0,52 -91,00 -2,76 -74,00 -2,25
OSTATNÉ INVESTÍCIE 256 176,20 7 906,28 -246 419,10 -7 584,08 9 757,10 322,20
Dlhodobé 17 103,80 511,36 -8 858,30 -292,94 8 245,50 218,43
Aktíva 1 034,40 32,89 -212,40 0,31 822,00 33,20
Pasíva 16 069,40 478,47 -8 645,90 -293,24 7 423,50 185,23
Krátkodobé 239 072,40 7 394,92 -237 560,80 -7 291,14 1 511,60 103,78
Aktíva 89 001,50 2 709,36 -115 511,60 -3 525,19 -26 510,10 -815,83
Pasíva 150 070,90 4 685,56 -122 049,20 -3 765,95 28 021,70 919,61
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 306 375,80 9 429,93 -298 342,50 -9 160,05 8 033,30 269,88
CHYBY A OMYLY         11 988,60 343,36
CELKOVÁ BILANCIA -20 971,30 -649,10 8 476,20 275,40 -12 495,10 -373,70
MONETÁRNE ZLATO -1 033,20 -31,20 0,00 0,00 -1 033,20 -31,20
SDR 461,60 14,50 0,00 0,00 461,60 14,50
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 21 542,90 665,80 -8 476,20 -275,40 13 066,70 390,40
Vklady 5 373,70 166,30 0,00 0,00 5 373,70 166,30
Cenné papiere 16 169,20 499,50 -8 476,20 -275,40 7 693,00 224,10
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -8 476,20 -275,40 -8 476,20 -275,40
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 16 169,20 499,50 0,00 0,00 16 169,20 499,50
REZERVNÉ AKTÍVA 20 971,30 649,10 -8 476,20 -275,40 12 495,10 373,70

Použitý kurz: USD = 32,95 Sk

1) Definitívne údaje o zahraničnom obchode SR - podľa starej metodiky porovnateľnej s rokmi 1993 - 1996
2) Definitívne údaje o zahraničnom obchode SR - podľa novej metodiky porovnateľnej s rokom 1998