Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až apríl 1997

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 1) 88 775,00 2 700,79 120 800,00 3 675,08 -32 025,00 -974,29
TOVAR 2) 104 855,00 3 189,99 134 394,00 4 088,65 -29 539,00 -898,66
SLUŽBY 21 886,00 665,84 20 686,00 629,33 1 200,00 36,51
Doprava 9 282,00 282,39 3 826,00 116,40 5 456,00 165,99
Cestovný ruch 5 079,00 154,52 4 156,00 126,44 923,00 28,08
Iné služby celkom 7 525,00 228,93 12 704,00 386,49 -5 179,00 -157,56
VÝNOSY 2 562,00 77,94 3 993,00 121,48 -1 431,00 -43,54
Kompenzácie pracovníkov 207,00 6,30 84,00 2,56 123,00 3,74
Výnosy z investícii 2 355,00 71,65 3 909,00 118,92 -1 554,00 -47,28
BEŽNÉ TRANSFÉRY 3 918,00 119,20 2 868,00 87,25 1 050,00 31,94
BEŽNÝ ÚČET 1) 117 141,00 3 563,77 148 347,00 4 513,14 -31 206,00 -949,38
BEŽNÝ ÚČET 2) 133 221,00 4 052,97 161 941,00 4 926,71 -28 720,00 -873,75
KAPITÁLOVÝ ÚČET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANČNÝ ÚČET 254 187,10 7 807,91 -232 570,90 -7 112,69 21 616,20 695,23
PRIAME INVESTÍCIE 38 678,70 1 176,72 -39 184,20 -1 192,10 -505,50 -15,38
V zahraniči (priamy investor = rezident) 540,70 16,45 -1 449,00 -44,08 -908,30 -27,63
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 39,70 1,21 -955,00 -29,05 -915,30 -27,85
Ostatný kapitál 501,00 15,24 -494,00 -15,03 7,00 0,21
V SR (podnik priamej investície = rezident) 38 138,00 1 160,27 -37 735,20 -1 148,01 402,80 12,25
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 1 113,00 33,86 -1 199,20 -36,48 -86,20 -2,62
Ostatný kapitál 37 025,00 1 126,41 -36 536,00 -1 111,53 489,00 14,88
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 1 156,00 44,71 -2 293,00 -81,43 -1 137,00 -36,71
Aktíva 1 145,00 44,38 -2 211,00 -78,93 -1 066,00 -34,55
Pasíva 11,00 0,33 -82,00 -2,49 -71,00 -2,16
OSTATNÉ INVESTÍCIE 214 352,40 6 586,48 -191 093,70 -5 839,17 23 258,70 747,32
Dlhodobé 14 394,10 428,56 -6 820,80 -209,44 7 573,30 219,12
Aktíva 958,10 31,05 -144,00 -5,47 814,10 25,59
Pasíva 13 436,00 397,50 -6 676,80 -203,97 6 759,20 193,53
Krátkodobé 199 958,30 6 157,93 -184 272,90 -5 629,73 15 685,40 528,20
Aktíva 70 311,70 2 151,66 -90 090,90 -2 764,44 -19 779,20 -612,78
Pasíva 129 646,60 4 006,27 -94 182,00 -2 865,29 35 464,60 1 140,98
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 254 187,10 7 807,91 -232 570,90 -7 112,69 21 616,20 695,23
CHYBY A OMYLY         9 508,00 252,82
CELKOVÁ BILANCIA -7 319,60 -230,80 9 723,80 305,10 2 404,20 74,30
MONETÁRNE ZLATO -1 033,20 -31,20 0,00 0,00 -1 033,20 -31,20
SDR 240,00 7,80 0,00 0,00 240,00 7,80
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 8 112,80 254,20 -9 723,80 -305,10 -1 611,00 -50,90
Vklady 0,00 0,00 -331,30 -10,40 -331,30 -10,40
Cenné papiere 8 112,80 254,20 -9 392,50 -294,70 -1 279,70 -40,50
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -9 392,50 -294,70 -9 392,50 -294,70
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 8 112,80 254,20 0,00 0,00 8 112,80 254,20
REZERVNÉ AKTÍVA 7 319,60 230,80 -9 723,80 -305,10 -2 404,20 -74,30

Použitý kurz: USD = 32,87 Sk

1) Definitívne údaje o zahraničnom obchode SR - podľa starej metodiky porovnateľnej s rokmi 1993 - 1996
2) Definitívne údaje o zahraničnom obchode SR - podľa novej metodiky porovnateľnej s rokom 1998