Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až marec 1997

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 1) 65 084,00 1 988,76 85 352,00 2 608,08 -20 268,00 -619,32
TOVAR 2) 76 538,00 2 338,75 95 037,00 2 904,02 -18 499,00 -565,27
SLUŽBY 15 765,00 481,73 15 337,00 468,65 428,00 13,08
Doprava 6 686,00 204,30 2 776,00 84,83 3 910,00 119,48
Cestovný ruch 3 714,00 113,49 3 167,00 96,77 547,00 16,71
Iné služby celkom 5 365,00 163,94 9 394,00 287,05 -4 029,00 -123,11
VÝNOSY 2 106,10 64,36 2 777,40 84,87 -671,30 -20,51
Kompenzácie pracovníkov 157,00 4,80 60,00 1,83 97,00 2,96
Výnosy z investícii 1 949,10 59,56 2 717,40 83,03 -768,30 -23,48
BEŽNÉ TRANSFÉRY 3 037,00 92,80 1 974,00 60,32 1 063,00 32,48
BEŽNÝ ÚČET 1) 85 992,10 2 627,64 105 440,40 3 221,92 -19 448,30 -594,28
BEŽNÝ ÚČET 2) 97 446,10 2 977,64 115 125,40 3 517,86 -17 679,30 -540,22
KAPITÁLOVÝ ÚČET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANČNÝ ÚČET 181 012,50 5 594,57 -166 896,10 -5 154,10 14 116,40 440,47
PRIAME INVESTÍCIE 25 289,00 772,75 -25 906,70 -791,62 -617,70 -18,87
V zahraniči (priamy investor = rezident) 465,00 14,21 -1 429,00 -43,67 -964,00 -29,46
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 7,00 0,21 -989,00 -30,22 -982,00 -30,01
Ostatný kapitál 458,00 13,99 -440,00 -13,44 18,00 0,55
V SR (podnik priamej investície = rezident) 24 824,00 758,54 -24 477,70 -747,96 346,30 10,58
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 740,00 22,61 -572,70 -17,50 167,30 5,11
Ostatný kapitál 24 084,00 735,93 -23 905,00 -730,46 179,00 5,47
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 567,10 17,33 -456,30 -13,94 110,80 3,39
Aktíva 548,10 16,75 -395,30 -12,08 152,80 4,67
Pasíva 19,00 0,58 -61,00 -1,86 -42,00 -1,28
OSTATNÉ INVESTÍCIE 155 156,40 4 804,49 -140 533,10 -4 348,54 14 623,30 455,96
Dlhodobé 11 025,40 338,65 -5 900,60 -202,93 5 124,80 135,71
Aktíva 1 026,30 41,47 -30,20 -1,04 996,10 40,43
Pasíva 9 999,10 297,18 -5 870,40 -201,90 4 128,70 95,28
Krátkodobé 144 131,00 4 465,85 -134 632,50 -4 145,60 9 498,50 320,24
Aktíva 51 551,90 1 588,07 -64 766,50 -2 010,73 -13 214,60 -422,66
Pasíva 92 579,10 2 877,78 -69 866,00 -2 134,88 22 713,10 742,90
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 181 012,50 5 594,57 -166 896,10 -5 154,10 14 116,40 440,47
CHYBY A OMYLY         8 573,00 252,75
CELKOVÁ BILANCIA -378,90 -13,80 5 389,00 166,80 5 010,10 153,00
MONETÁRNE ZLATO -1 033,20 -31,20 0,00 0,00 -1 033,20 -31,20
SDR 37,70 1,60 0,00 0,00 37,70 1,60
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 1 374,40 43,40 -5 389,00 -166,80 -4 014,60 -123,40
Vklady 1 374,40 43,40 0,00 0,00 1 374,40 43,40
Cenné papiere 0,00 0,00 -5 389,00 -166,80 -5 389,00 -166,80
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -3 803,50 -118,30 -3 803,50 -118,30
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -1 585,50 -48,50 -1 585,50 -48,50
REZERVNÉ AKTÍVA 378,90 13,80 -5 389,00 -166,80 -5 010,10 -153,00

Použitý kurz: USD = 32,73 Sk

1) Definitívne údaje o zahraničnom obchode SR - podľa starej metodiky porovnateľnej s rokmi 1993 - 1996
2) Definitívne údaje o zahraničnom obchode SR - podľa novej metodiky porovnateľnej s rokom 1998