Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až február 1997

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 1) 42 176,00 1 297,92 55 925,00 1 721,03 -13 749,00 -423,11
TOVAR 2) 49 830,00 1 533,47 62 400,00 1 920,30 -12 570,00 -386,83
SLUŽBY 10 527,00 323,96 10 317,00 317,49 210,00 6,46
Doprava 4 446,00 136,82 1 880,00 57,86 2 566,00 78,97
Cestovný ruch 2 521,00 77,58 1 841,00 56,65 680,00 20,93
Iné služby celkom 3 560,00 109,56 6 596,00 202,99 -3 036,00 -93,43
VÝNOSY 777,00 23,91 1 265,00 38,93 -488,00 -15,02
Kompenzácie pracovníkov 96,00 2,95 34,00 1,05 62,00 1,91
Výnosy z investícii 681,00 20,96 1 231,00 37,88 -550,00 -16,93
BEŽNÉ TRANSFÉRY 2 051,00 63,12 1 323,00 40,71 728,00 22,40
BEŽNÝ ÚČET 1) 55 531,00 1 708,91 68 830,00 2 118,17 -13 299,00 -409,26
BEŽNÝ ÚČET 2) 63 185,00 1 944,45 75 305,00 2 317,43 -12 120,00 -372,98
KAPITÁLOVÝ ÚČET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANČNÝ ÚČET 118 764,80 3 785,02 -109 694,70 -3 486,17 9 070,10 298,86
PRIAME INVESTÍCIE 14 179,40 436,36 -14 825,00 -456,22 -645,60 -19,87
V zahraniči (priamy investor = rezident) 412,40 12,69 -1 212,00 -37,30 -799,60 -24,61
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 64,40 1,98 -910,00 -28,00 -845,60 -26,02
Ostatný kapitál 348,00 10,71 -302,00 -9,29 46,00 1,42
V SR (podnik priamej investície = rezident) 13 767,00 423,67 -13 613,00 -418,93 154,00 4,74
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 547,00 16,83 -503,00 -15,48 44,00 1,35
Ostatný kapitál 13 220,00 406,83 -13 110,00 -403,45 110,00 3,39
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 276,60 8,51 -450,00 -13,85 -173,40 -5,34
Aktíva 257,60 7,93 -343,00 -10,56 -85,40 -2,63
Pasíva 19,00 0,58 -107,00 -3,29 -88,00 -2,71
OSTATNÉ INVESTÍCIE 104 308,80 3 340,15 -94 419,70 -3 016,09 9 889,10 324,06
Dlhodobé 5 237,60 181,82 -4 600,90 -168,74 636,70 13,08
Aktíva 984,40 51,72 -7,00 -0,22 977,40 51,51
Pasíva 4 253,20 130,09 -4 593,90 -168,52 -340,70 -38,43
Krátkodobé 99 071,20 3 158,34 -89 818,80 -2 847,36 9 252,40 310,98
Aktíva 36 569,40 1 142,46 -43 456,60 -1 382,18 -6 887,20 -239,71
Pasíva 62 501,80 2 015,87 -46 362,20 -1 465,18 16 139,60 550,69
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 118 764,80 3 785,02 -109 694,70 -3 486,17 9 070,10 298,86
CHYBY A OMYLY         8 223,60 231,72
CELKOVÁ BILANCIA -1 598,40 -52,20 6 772,10 209,80 5 173,70 157,60
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 493,20 15,40 0,00 0,00 493,20 15,40
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 1 105,20 36,80 -6 772,10 -209,80 -5 666,90 -173,00
Vklady 0,00 0,00 -6 311,90 -197,00 -6 311,90 -197,00
Cenné papiere 1 105,20 36,80 -460,20 -12,80 645,00 24,00
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -460,20 -12,80 -460,20 -12,80
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 1 105,20 36,80 0,00 0,00 1 105,20 36,80
REZERVNÉ AKTÍVA 1 598,40 52,20 -6 772,10 -209,80 -5 173,70 -157,60

Použitý kurz: USD = 32,495 Sk

1) Definitívne údaje o zahraničnom obchode SR - podľa starej metodiky porovnateľnej s rokmi 1993 - 1996
2) Definitívne údaje o zahraničnom obchode SR - podľa novej metodiky porovnateľnej s rokom 1998