Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január 1997

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 1) 19 738,00 612,24 28 099,00 871,58 -8 361,00 -259,34
TOVAR 2) 23 259,00 721,46 30 503,00 946,15 -7 244,00 -224,70
SLUŽBY 5 607,00 173,92 5 225,00 162,07 382,00 11,85
Doprava 2 265,00 70,26 919,00 28,51 1 346,00 41,75
Cestovný ruch 1 257,00 38,99 1 193,00 37,00 64,00 1,99
Iné služby celkom 2 085,00 64,67 3 113,00 96,56 -1 028,00 -31,89
VÝNOSY 375,00 11,63 684,00 21,22 -309,00 -9,58
Kompenzácie pracovníkov 55,00 1,71 23,00 0,71 32,00 0,99
Výnosy z investícii 320,00 9,93 661,00 20,50 -341,00 -10,58
BEŽNÉ TRANSFÉRY 843,00 1,55 650,00 0,96 193,00 0,59
BEŽNÝ ÚČET 1) 26 563,00 799,34 34 658,00 1 055,83 -8 095,00 -256,49
BEŽNÝ ÚČET 2) 30 084,00 908,56 37 062,00 1 130,40 -6 978,00 -221,84
KAPITÁLOVÝ ÚČET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANČNÝ ÚČET 60 735,70 1 883,87 -53 656,00 -1 664,27 7 079,70 219,59
PRIAME INVESTÍCIE 6 537,20 202,77 -6 176,10 -191,57 361,10 11,20
V zahraniči (priamy investor = rezident) 237,20 7,36 -114,00 -3,54 123,20 3,82
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 0,20 0,01 -3,00 -0,09 -2,80 -0,09
Ostatný kapitál 237,00 7,35 -111,00 -3,44 126,00 3,91
V SR (podnik priamej investície = rezident) 6 300,00 195,42 -6 062,10 -188,04 237,90 7,38
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 438,00 13,59 -501,10 -15,54 -63,10 -1,96
Ostatný kapitál 5 862,00 181,83 -5 561,00 -172,49 301,00 9,34
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 247,40 7,67 -476,80 -14,79 -229,40 -7,12
Aktíva 245,40 7,61 -369,80 -11,47 -124,40 -3,86
Pasíva 2,00 0,06 -107,00 -3,32 -105,00 -3,26
OSTATNÉ INVESTÍCIE 53 951,10 1 673,42 -47 003,10 -1 457,91 6 948,00 215,51
Dlhodobé 3 760,20 116,63 -3 670,70 -113,86 89,50 2,78
Aktíva 1 632,10 50,62 -5,00 -0,16 1 627,10 50,47
Pasíva 2 128,10 66,01 -3 665,70 -113,70 -1 537,60 -47,69
Krátkodobé 50 190,90 1 556,79 -43 332,40 -1 344,06 6 858,50 212,73
Aktíva 20 057,70 622,14 -19 071,40 -591,54 986,30 30,59
Pasíva 30 133,20 934,65 -24 261,00 -752,51 5 872,20 182,14
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 60 735,70 1 883,87 -53 656,00 -1 664,27 7 079,70 219,59
CHYBY A OMYLY         2 054,80 68,75
CELKOVÁ BILANCIA -6 951,90 -218,80 9 108,40 285,30 2 156,50 66,50
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 512,20 15,90 0,00 0,00 512,20 15,90
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 6 439,70 202,90 -9 108,40 -285,30 -2 668,70 -82,40
Vklady 0,00 0,00 -9 108,40 -285,30 -9 108,40 -285,30
Cenné papiere 6 439,70 202,90 0,00 0,00 6 439,70 202,90
Obligácie a zmenky 1 569,80 49,70 0,00 0,00 1 569,80 49,70
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 4 869,90 153,20 0,00 0,00 4 869,90 153,20
REZERVNÉ AKTÍVA 6 951,90 218,80 -9 108,40 -285,30 -2 156,50 -66,50

Použitý kurz: USD = 32,24 Sk

1) Definitívne údaje o zahraničnom obchode SR - podľa starej metodiky porovnateľnej s rokmi 1993 - 1996
2) Definitívne údaje o zahraničnom obchode SR - podľa novej metodiky porovnateľnej s rokom 1998