Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až december 2005

 

Revízia údajov - december 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 990 060,00 31 914,77 1 064 052,00 34 299,92 -73 992,00 -2 385,15
SLUŽBY 136 713,87 4 407,00 126 773,96 4 086,58 9 939,91 320,42
  Doprava 49 515,49 1 596,14 37 389,70 1 205,26 12 125,79 390,88
  Cestovný ruch 37 529,13 1 209,76 26 234,88 845,69 11 294,25 364,07
  Iné služby celkom 49 669,25 1 601,10 63 149,38 2 035,63 -13 480,13 -434,53
VÝNOSY 49 005,33 1 579,69 111 531,26 3 595,23 -62 525,93 -2 015,54
  Kompenzácie pracovníkov 29 250,00 942,88 1 214,68 39,16 28 035,32 903,72
  Výnosy z investícii 19 755,33 636,81 110 316,59 3 556,08 -90 561,26 -2 919,26
BEŽNÉ TRANSFÉRY 43 374,64 1 398,19 42 899,41 1 382,87 475,23 15,32
BEŽNÝ ÚČET 1 219 153,84 39 299,65 1 345 256,63 43 364,60 -126 102,79 -4 064,95
KAPITÁLOVÝ ÚČET 492,84 15,89 1 050,24 33,85 -557,41 -17,97
FINANČNÝ ÚČET 4 519 402,37 145 681,72 -4 331 897,78 -140 174,51 187 504,59 5 507,21
PRIAME INVESTÍCIE 833 691,10 26 874,19 -762 997,80 -24 595,38 70 693,30 2 278,81
V zahraniči (priamy investor = rezident) 45 405,30 1 463,65 -50 042,70 -1 613,14 -4 637,40 -149,49
  Majetková účasť 997,40 32,15 -4 485,90 -144,60 -3 488,50 -112,45
  Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -96,20 -3,10 -96,20 -3,10
  Ostatný kapitál 44 407,90 1 431,50 -45 460,60 -1 465,43 -1 052,70 -33,93
V SR (podnik priamej investície = rezident) 788 285,80 25 410,54 -712 955,10 -22 982,24 75 330,70 2 428,30
  Majetková účasť 29 567,30 953,11 -7 385,60 -238,08 22 181,70 715,03
  Reinvestovaný zisk 27 090,10 873,25 0,00 0,00 27 090,10 873,25
  Ostatný kapitál 731 628,40 23 584,18 -705 569,50 -22 744,17 26 058,90 840,01
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 765 864,92 24 687,80 -796 079,74 -25 669,80 -30 214,82 -982,00
  Aktíva 69 488,19 2 239,96 -90 186,80 -2 907,19 -20 698,61 -667,22
  Pasíva 696 376,73 22 447,83 -705 892,94 -22 762,61 -9 516,21 -314,78
FINANČNÉ DERIVÁTY 1 251 261,29 40 334,64 -1 252 330,09 -40 369,10 -1 068,80 -34,45
  Aktíva 533 034,62 17 182,47 -535 415,68 -17 259,22 -2 381,06 -76,75
  Pasíva 718 226,67 23 152,17 -716 914,41 -23 109,87 1 312,26 42,30
OSTATNÉ INVESTÍCIE 1 668 585,06 53 785,09 -1 520 490,16 -49 540,24 148 094,90 4 244,85
Dlhodobé 135 095,67 4 352,49 -150 046,43 -5 366,11 -14 950,76 -1 013,62
  Aktíva 36 303,39 1 169,60 -46 071,01 -1 485,18 -9 767,62 -315,59
  Pasíva 98 792,28 3 182,90 -103 975,42 -3 880,93 -5 183,13 -698,03
Krátkodobé 1 533 489,39 49 432,59 -1 370 443,73 -44 174,12 163 045,66 5 258,47
  Aktíva 690 797,33 22 267,98 -695 449,83 -22 417,96 -4 652,50 -149,97
  Pasíva 842 692,06 27 164,61 -674 993,90 -21 756,17 167 698,16 5 408,44
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 4 519 895,21 145 697,60 -4 332 948,02 -140 208,37 186 947,18 5 489,24
CHYBY A OMYLY         10 598,01 1 147,71
CELKOVÁ BILANCIA -30 944,60 -1 001,00 102 387,00 3 573,00 71 442,40 2 572,00
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -0,20 0,00 -0,20 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 30 944,60 1 001,00 -102 386,80 -3 573,00 -71 442,20 -2 572,00
Vklady 30 944,60 1 001,00 0,00 0,00 30 944,60 1 001,00
Cenné papiere 0,00 0,00 -102 386,80 -3 573,00 -102 386,80 -3 573,00
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -82 294,30 -2 839,90 -82 294,30 -2 839,90
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -20 092,50 -733,10 -20 092,50 -733,10
REZERVNÉ AKTÍVA 30 944,60 1 001,00 -102 387,00 -3 573,00 -71 442,40 -2 572,00

Použitý kurz: USD = 31,022 Sk