Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až november 2005

 

Revízia údajov - december 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 907 797,00 29 342,46 955 741,00 30 892,14 -47 944,00 -1 549,68
SLUŽBY 122 949,58 3 974,06 113 249,23 3 660,52 9 700,35 313,54
  Doprava 44 967,59 1 453,47 34 242,29 1 106,80 10 725,29 346,67
  Cestovný ruch 33 860,53 1 094,46 24 053,66 777,48 9 806,87 316,98
  Iné služby celkom 44 121,47 1 426,13 54 953,28 1 776,24 -10 831,81 -350,11
VÝNOSY 45 445,15 1 468,91 89 602,94 2 896,21 -44 157,79 -1 427,30
  Kompenzácie pracovníkov 26 850,00 867,86 1 023,43 33,08 25 826,57 834,78
  Výnosy z investícii 18 595,15 601,05 88 579,51 2 863,13 -69 984,36 -2 262,08
BEŽNÉ TRANSFÉRY 38 732,65 1 251,94 38 149,54 1 233,10 583,11 18,85
BEŽNÝ ÚČET 1 114 924,38 36 037,38 1 196 742,71 38 681,97 -81 818,33 -2 644,59
KAPITÁLOVÝ ÚČET 435,41 14,07 835,56 27,01 -400,15 -12,93
FINANČNÝ ÚČET 3 846 015,89 124 310,25 -3 696 770,98 -119 528,44 149 244,91 4 781,80
PRIAME INVESTÍCIE 717 201,30 23 181,89 -655 920,30 -21 201,12 61 281,00 1 980,77
V zahraniči (priamy investor = rezident) 43 084,20 1 392,60 -46 701,00 -1 509,50 -3 616,80 -116,90
  Majetková účasť 667,40 21,57 -3 401,90 -109,96 -2 734,50 -88,39
  Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -88,20 -2,85 -88,20 -2,85
  Ostatný kapitál 42 416,80 1 371,03 -43 210,90 -1 396,69 -794,10 -25,67
V SR (podnik priamej investície = rezident) 674 117,10 21 789,29 -609 219,30 -19 691,62 64 897,80 2 097,67
  Majetková účasť 21 947,80 709,41 -5 354,80 -173,08 16 593,00 536,33
  Reinvestovaný zisk 24 832,60 802,66 0,00 0,00 24 832,60 802,66
  Ostatný kapitál 627 336,70 20 277,22 -603 864,50 -19 518,54 23 472,20 758,69
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 731 721,08 23 651,21 -755 558,42 -24 427,16 -23 837,34 -775,96
  Aktíva 56 738,87 1 833,95 -77 697,49 -2 511,39 -20 958,62 -677,44
  Pasíva 674 982,21 21 817,25 -677 860,93 -21 915,77 -2 878,72 -98,52
FINANČNÉ DERIVÁTY 1 069 007,13 34 553,21 -1 070 010,01 -34 585,62 -1 002,88 -32,42
  Aktíva 444 404,63 14 364,36 -448 556,62 -14 498,57 -4 151,99 -134,20
  Pasíva 624 602,50 20 188,85 -621 453,39 -20 087,06 3 149,11 101,79
OSTATNÉ INVESTÍCIE 1 328 086,37 42 923,94 -1 215 282,25 -39 314,53 112 804,12 3 609,41
Dlhodobé 123 525,45 3 989,82 -130 727,66 -4 260,11 -7 202,21 -270,29
  Aktíva 34 103,63 1 101,45 -41 461,89 -1 340,23 -7 358,26 -238,78
  Pasíva 89 421,82 2 888,37 -89 265,77 -2 919,88 156,05 -31,51
Krátkodobé 1 204 560,92 38 934,12 -1 084 554,59 -35 054,42 120 006,33 3 879,70
  Aktíva 469 197,37 15 165,73 -483 453,49 -15 626,53 -14 256,12 -460,80
  Pasíva 735 363,55 23 768,39 -601 101,10 -19 427,90 134 262,45 4 340,49
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 3 846 451,30 124 324,32 -3 697 606,54 -119 555,45 148 844,76 4 768,87
CHYBY A OMYLY         2 341,58 383,62
CELKOVÁ BILANCIA -22 570,40 -720,60 91 938,40 3 228,50 69 368,00 2 507,90
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -0,20 0,00 -0,20 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 22 570,40 720,60 -91 938,20 -3 228,50 -69 367,80 -2 507,90
Vklady 22 570,40 720,60 0,00 0,00 22 570,40 720,60
Cenné papiere 0,00 0,00 -91 938,20 -3 228,50 -91 938,20 -3 228,50
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -73 041,00 -2 533,40 -73 041,00 -2 533,40
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -18 897,20 -695,10 -18 897,20 -695,10
REZERVNÉ AKTÍVA 22 570,40 720,60 -91 938,40 -3 228,50 -69 368,00 -2 507,90

Použitý kurz: USD = 30,938 Sk