Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až október 2005

 

Revízia údajov - december 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 807 075,00 26 238,66 851 157,00 27 671,80 -44 082,00 -1 433,14
SLUŽBY 111 393,11 3 621,48 101 278,31 3 292,64 10 114,80 328,84
  Doprava 40 150,01 1 305,31 30 717,47 998,65 9 432,54 306,66
  Cestovný ruch 30 968,29 1 006,80 21 821,15 709,42 9 147,14 297,38
  Iné služby celkom 40 274,81 1 309,37 48 739,69 1 584,57 -8 464,88 -275,20
VÝNOSY 41 774,05 1 358,11 83 051,17 2 700,06 -41 277,13 -1 341,95
  Kompenzácie pracovníkov 24 450,00 794,89 896,27 29,14 23 553,73 765,75
  Výnosy z investícii 17 324,05 563,22 82 154,91 2 670,92 -64 830,86 -2 107,70
BEŽNÉ TRANSFÉRY 34 756,18 1 129,95 34 759,26 1 130,05 -3,08 -0,10
BEŽNÝ ÚČET 994 998,34 32 348,20 1 070 245,74 34 794,56 -75 247,41 -2 446,35
KAPITÁLOVÝ ÚČET 418,56 13,61 604,34 19,65 -185,78 -6,04
FINANČNÝ ÚČET 3 457 860,46 112 417,16 -3 319 697,49 -107 954,29 138 162,97 4 462,87
PRIAME INVESTÍCIE 638 460,60 20 756,87 -584 561,00 -19 004,55 53 899,60 1 752,32
V zahraniči (priamy investor = rezident) 40 706,80 1 323,41 -44 788,20 -1 456,10 -4 081,40 -132,69
  Majetková účasť 592,30 19,26 -2 907,20 -94,52 -2 314,90 -75,26
  Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -80,20 -2,61 -80,20 -2,61
  Ostatný kapitál 40 114,50 1 304,15 -41 800,80 -1 358,98 -1 686,30 -54,82
V SR (podnik priamej investície = rezident) 597 753,80 19 433,46 -539 772,80 -17 548,45 57 981,00 1 885,01
  Majetková účasť 18 464,20 600,29 -5 232,00 -170,10 13 232,20 430,19
  Reinvestovaný zisk 22 575,10 733,93 0,00 0,00 22 575,10 733,93
  Ostatný kapitál 556 714,50 18 099,24 -534 540,80 -17 378,35 22 173,70 720,88
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 697 192,48 22 666,29 -720 398,46 -23 420,72 -23 205,98 -754,42
  Aktíva 53 734,61 1 746,96 -73 650,07 -2 394,42 -19 915,46 -647,47
  Pasíva 643 457,87 20 919,34 -646 748,40 -21 026,29 -3 290,52 -106,96
FINANČNÉ DERIVÁTY 937 106,26 30 466,08 -937 898,55 -30 491,84 -792,29 -25,76
  Aktíva 385 264,45 12 525,26 -388 825,94 -12 641,05 -3 561,48 -115,79
  Pasíva 551 841,81 17 940,82 -549 072,62 -17 850,80 2 769,20 90,03
OSTATNÉ INVESTÍCIE 1 185 101,12 38 527,92 -1 076 839,48 -35 037,18 108 261,64 3 490,74
Dlhodobé 105 328,38 3 420,71 -114 901,90 -3 766,39 -9 573,52 -345,67
  Aktíva 32 949,84 1 070,25 -39 548,61 -1 285,82 -6 598,78 -215,57
  Pasíva 72 378,55 2 350,46 -75 353,29 -2 480,56 -2 974,74 -130,10
Krátkodobé 1 079 772,74 35 107,20 -961 937,58 -31 270,79 117 835,16 3 836,41
  Aktíva 411 123,39 13 365,95 -425 790,19 -13 842,78 -14 666,81 -476,83
  Pasíva 668 649,35 21 741,25 -536 147,39 -17 428,01 132 501,96 4 313,24
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 3 458 279,02 112 430,77 -3 320 301,84 -107 973,94 137 977,19 4 456,83
CHYBY A OMYLY         2 413,02 367,02
CELKOVÁ BILANCIA -22 197,40 -705,80 87 340,20 3 083,30 65 142,80 2 377,50
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -0,20 0,00 -0,20 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 22 197,40 705,80 -87 340,00 -3 083,30 -65 142,60 -2 377,50
Vklady 22 197,40 705,80 0,00 0,00 22 197,40 705,80
Cenné papiere 0,00 0,00 -87 340,00 -3 083,30 -87 340,00 -3 083,30
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -65 811,70 -2 297,30 -65 811,70 -2 297,30
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -21 528,30 -786,00 -21 528,30 -786,00
REZERVNÉ AKTÍVA 22 197,40 705,80 -87 340,20 -3 083,30 -65 142,80 -2 377,50

Použitý kurz: USD = 30,759 Sk