Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až september 2005

 

Revízia údajov - december 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 710 978,00 23 249,01 748 712,00 24 482,91 -37 734,00 -1 233,90
SLUŽBY 99 528,80 3 254,59 90 792,30 2 968,91 8 736,50 285,68
  Doprava 35 934,80 1 175,07 27 445,00 897,45 8 489,80 277,62
  Cestovný ruch 27 497,90 899,18 19 804,20 647,60 7 693,70 251,58
  Iné služby celkom 36 096,10 1 180,34 43 543,10 1 423,86 -7 447,00 -243,52
VÝNOSY 38 127,50 1 246,77 78 695,30 2 573,34 -40 567,80 -1 326,57
  Kompenzácie pracovníkov 22 050,00 721,04 776,10 25,38 21 273,90 695,66
  Výnosy z investícii 16 077,50 525,73 77 919,20 2 547,96 -61 841,70 -2 022,23
BEŽNÉ TRANSFÉRY 31 488,70 1 029,68 31 753,60 1 038,34 -264,90 -8,66
BEŽNÝ ÚČET 880 123,00 28 780,06 949 953,20 31 063,51 -69 830,20 -2 283,45
KAPITÁLOVÝ ÚČET 415,60 13,59 439,50 14,37 -23,90 -0,78
FINANČNÝ ÚČET 3 083 861,60 100 839,85 -2 936 682,90 -96 047,15 147 178,70 4 792,70
PRIAME INVESTÍCIE 569 229,70 18 613,84 -516 234,10 -16 880,88 52 995,60 1 732,96
V zahraniči (priamy investor = rezident) 36 153,40 1 182,22 -37 932,10 -1 240,38 -1 778,70 -58,16
  Majetková účasť 591,30 19,34 -1 206,00 -39,44 -614,70 -20,10
  Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -72,20 -2,36 -72,20 -2,36
  Ostatný kapitál 35 562,10 1 162,88 -36 653,90 -1 198,58 -1 091,80 -35,70
V SR (podnik priamej investície = rezident) 533 076,30 17 431,62 -478 302,00 -15 640,50 54 774,30 1 791,12
  Majetková účasť 17 007,70 556,15 -4 819,70 -157,60 12 188,00 398,55
  Reinvestovaný zisk 20 317,60 664,39 0,00 0,00 20 317,60 664,39
  Ostatný kapitál 495 751,00 16 211,08 -473 482,30 -15 482,89 22 268,70 728,19
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 656 329,40 21 462,00 -665 465,00 -21 755,19 -9 135,60 -293,19
  Aktíva 44 695,90 1 461,56 -66 342,00 -2 169,39 -21 646,10 -707,83
  Pasíva 611 633,50 20 000,44 -599 123,00 -19 585,80 12 510,50 414,64
FINANČNÉ DERIVÁTY 800 391,20 26 172,82 -802 219,80 -26 232,62 -1 828,60 -59,80
  Aktíva 337 129,30 11 024,14 -341 696,70 -11 173,50 -4 567,40 -149,36
  Pasíva 463 261,90 15 148,68 -460 523,10 -15 059,12 2 738,80 89,56
OSTATNÉ INVESTÍCIE 1 057 911,30 34 591,19 -952 764,00 -31 178,46 105 147,30 3 412,73
Dlhodobé 76 029,50 2 481,97 -86 915,00 -2 869,00 -10 885,50 -387,03
  Aktíva 24 664,40 805,59 -30 962,30 -1 012,53 -6 297,90 -206,94
  Pasíva 51 365,10 1 676,38 -55 952,70 -1 856,47 -4 587,60 -180,09
Krátkodobé 981 881,80 32 109,22 -865 849,00 -28 309,46 116 032,80 3 799,76
  Aktíva 364 150,90 11 907,75 -387 488,90 -12 670,90 -23 338,00 -763,15
  Pasíva 617 730,90 20 201,47 -478 360,10 -15 638,56 139 370,80 4 562,91
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 3 084 277,20 100 853,44 -2 937 122,40 -96 061,52 147 154,80 4 791,92
CHYBY A OMYLY         -3 959,70 123,03
CELKOVÁ BILANCIA -10 576,20 -321,10 83 941,10 2 952,60 73 364,90 2 631,50
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -0,20 0,00 -0,20 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 10 576,20 321,10 -83 940,90 -2 952,60 -73 364,70 -2 631,50
Vklady 10 576,20 321,10 0,00 0,00 10 576,20 321,10
Cenné papiere 0,00 0,00 -83 940,90 -2 952,60 -83 940,90 -2 952,60
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -59 007,80 -2 059,90 -59 007,80 -2 059,90
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -24 933,10 -892,70 -24 933,10 -892,70
REZERVNÉ AKTÍVA 10 576,20 321,10 -83 941,10 -2 952,60 -73 364,90 -2 631,50

Použitý kurz: USD = 30,581 Sk