Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až august 2005

 

Revízia údajov - december 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 618 360,00 20 281,41 653 660,00 21 439,21 -35 300,00 -1 157,79
SLUŽBY 87 700,20 2 876,45 79 512,00 2 607,89 8 188,20 268,56
  Doprava 31 730,60 1 040,72 23 180,60 760,29 8 550,00 280,43
  Cestovný ruch 23 974,90 786,35 17 590,60 576,95 6 384,30 209,40
  Iné služby celkom 31 994,70 1 049,39 38 740,80 1 270,65 -6 746,10 -221,26
VÝNOSY 32 561,30 1 067,97 67 333,40 2 208,45 -34 772,10 -1 140,48
  Kompenzácie pracovníkov 19 650,00 644,49 680,90 22,33 18 969,10 622,16
  Výnosy z investícii 12 911,30 423,47 66 652,50 2 186,12 -53 741,20 -1 762,64
BEŽNÉ TRANSFÉRY 26 826,70 879,88 28 321,30 928,90 -1 494,60 -49,02
BEŽNÝ ÚČET 765 448,20 25 105,72 828 826,70 27 184,45 -63 378,50 -2 078,73
KAPITÁLOVÝ ÚČET 407,40 13,36 465,60 15,27 -58,20 -1,91
FINANČNÝ ÚČET 2 708 422,20 88 827,93 -2 561 309,80 -84 020,53 147 112,40 4 807,41
PRIAME INVESTÍCIE 500 856,10 16 427,44 -446 283,70 -14 637,53 54 572,40 1 789,90
V zahraniči (priamy investor = rezident) 31 348,80 1 028,20 -32 354,80 -1 061,20 -1 006,00 -33,00
  Majetková účasť 591,00 19,38 -1 108,20 -36,35 -517,20 -16,96
  Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -64,10 -2,10 -64,10 -2,10
  Ostatný kapitál 30 757,80 1 008,82 -31 182,50 -1 022,75 -424,70 -13,93
V SR (podnik priamej investície = rezident) 469 507,30 15 399,24 -413 928,90 -13 576,34 55 578,40 1 822,90
  Majetková účasť 12 419,40 407,34 -4 794,50 -157,25 7 624,90 250,09
  Reinvestovaný zisk 18 060,10 592,35 0,00 0,00 18 060,10 592,35
  Ostatný kapitál 439 027,80 14 399,55 -409 134,40 -13 419,08 29 893,40 980,47
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 577 205,80 18 931,61 -576 438,80 -18 898,02 767,00 33,58
  Aktíva 43 437,70 1 424,70 -60 262,40 -1 976,53 -16 824,70 -551,83
  Pasíva 533 768,10 17 506,91 -516 176,40 -16 921,50 17 591,70 585,41
FINANČNÉ DERIVÁTY 697 442,50 22 875,22 -697 446,00 -22 875,33 -3,50 -0,11
  Aktíva 293 543,90 9 627,86 -296 321,70 -9 718,97 -2 777,80 -91,11
  Pasíva 403 898,60 13 247,35 -401 124,30 -13 156,36 2 774,30 90,99
OSTATNÉ INVESTÍCIE 932 917,80 30 593,67 -841 141,30 -27 609,64 91 776,50 2 984,03
Dlhodobé 67 603,20 2 211,49 -76 676,40 -2 540,67 -9 073,20 -329,18
  Aktíva 22 171,30 724,98 -26 163,40 -858,18 -3 992,10 -133,20
  Pasíva 45 431,90 1 486,51 -50 513,00 -1 682,49 -5 081,10 -195,98
Krátkodobé 865 314,60 28 382,18 -764 464,90 -25 068,96 100 849,70 3 313,21
  Aktíva 319 796,00 10 488,90 -342 664,80 -11 238,96 -22 868,80 -750,07
  Pasíva 545 518,60 17 893,28 -421 800,10 -13 830,00 123 718,50 4 063,28
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 2 708 829,60 88 841,29 -2 561 775,40 -84 035,80 147 054,20 4 805,50
CHYBY A OMYLY         -11 261,80 -127,16
CELKOVÁ BILANCIA -14 193,00 -447,10 86 606,90 3 046,70 72 413,90 2 599,60
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -0,20 0,00 -0,20 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 14 193,00 447,10 -86 606,70 -3 046,70 -72 413,70 -2 599,60
Vklady 14 193,00 447,10 0,00 0,00 14 193,00 447,10
Cenné papiere 0,00 0,00 -86 606,70 -3 046,70 -86 606,70 -3 046,70
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -60 878,00 -2 127,30 -60 878,00 -2 127,30
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -25 728,70 -919,40 -25 728,70 -919,40
REZERVNÉ AKTÍVA 14 193,00 447,10 -86 606,90 -3 046,70 -72 413,90 -2 599,60

Použitý kurz: USD = 30,489 Sk