Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až júl 2005

 

Revízia údajov - december 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 537 427,00 17 715,23 572 664,00 18 876,75 -35 237,00 -1 161,52
SLUŽBY 75 086,20 2 475,07 68 704,10 2 264,70 6 382,10 210,37
  Doprava 27 747,70 914,65 20 200,80 665,88 7 546,90 248,77
  Cestovný ruch 19 953,40 657,72 14 838,10 489,11 5 115,30 168,62
  Iné služby celkom 27 385,10 902,70 33 665,20 1 109,71 -6 280,10 -207,01
VÝNOSY 28 501,60 939,50 60 727,20 2 001,75 -32 225,60 -1 062,25
  Kompenzácie pracovníkov 17 250,00 568,61 616,20 20,31 16 633,80 548,30
  Výnosy z investícii 11 251,60 370,89 60 111,00 1 981,44 -48 859,40 -1 610,55
BEŽNÉ TRANSFÉRY 24 793,70 817,28 25 179,90 830,01 -386,20 -12,73
BEŽNÝ ÚČET 665 808,50 21 947,08 727 275,20 23 973,21 -61 466,70 -2 026,13
KAPITÁLOVÝ ÚČET 382,50 12,61 403,40 13,30 -20,90 -0,69
FINANČNÝ ÚČET 2 334 644,20 76 955,99 -2 198 798,50 -72 482,85 135 845,70 4 473,14
PRIAME INVESTÍCIE 434 780,10 14 331,68 -386 508,70 -12 740,50 48 271,40 1 591,17
V zahraniči (priamy investor = rezident) 26 215,20 864,13 -26 770,40 -882,43 -555,20 -18,30
  Majetková účasť 394,70 13,01 -156,10 -5,15 238,60 7,86
  Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -56,10 -1,85 -56,10 -1,85
  Ostatný kapitál 25 820,50 851,12 -26 558,20 -875,44 -737,70 -24,32
V SR (podnik priamej investície = rezident) 408 564,90 13 467,54 -359 738,30 -11 858,07 48 826,60 1 609,47
  Majetková účasť 11 762,10 387,71 -4 368,90 -144,01 7 393,20 243,70
  Reinvestovaný zisk 15 802,60 520,90 0,00 0,00 15 802,60 520,90
  Ostatný kapitál 381 000,20 12 558,93 -355 369,40 -11 714,06 25 630,80 844,87
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 484 676,60 15 976,42 -493 399,80 -16 250,72 -8 723,20 -274,30
  Aktíva 35 495,70 1 170,05 -55 597,90 -1 832,68 -20 102,20 -662,63
  Pasíva 449 180,90 14 806,37 -437 801,90 -14 418,04 11 379,00 388,33
FINANČNÉ DERIVÁTY 594 043,90 19 581,50 -594 809,70 -19 606,74 -765,80 -25,24
  Aktíva 249 675,40 8 230,06 -254 415,50 -8 386,31 -4 740,10 -156,25
  Pasíva 344 368,50 11 351,44 -340 394,20 -11 220,43 3 974,30 131,01
OSTATNÉ INVESTÍCIE 821 143,60 27 066,40 -724 080,30 -23 884,88 97 063,30 3 181,52
Dlhodobé 59 032,30 1 945,03 -67 460,70 -2 246,30 -8 428,40 -301,27
  Aktíva 20 790,70 684,47 -21 382,30 -704,88 -591,60 -20,41
  Pasíva 38 241,60 1 260,56 -46 078,40 -1 541,42 -7 836,80 -280,86
Krátkodobé 762 111,30 25 121,37 -656 619,60 -21 638,59 105 491,70 3 482,79
  Aktíva 279 549,50 9 214,80 -288 844,20 -9 521,19 -9 294,70 -306,38
  Pasíva 482 561,80 15 906,57 -367 775,40 -12 117,40 114 786,40 3 789,17
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 2 335 026,70 76 968,60 -2 199 201,90 -72 496,15 135 824,80 4 472,46
CHYBY A OMYLY         -4 608,60 68,47
CELKOVÁ BILANCIA -16 192,10 -504,50 85 941,60 3 019,30 69 749,50 2 514,80
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -0,20 0,00 -0,20 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 16 192,10 504,50 -85 941,40 -3 019,30 -69 749,30 -2 514,80
Vklady 16 192,10 504,50 0,00 0,00 16 192,10 504,50
Cenné papiere 0,00 0,00 -85 941,40 -3 019,30 -85 941,40 -3 019,30
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -56 023,30 -1 960,70 -56 023,30 -1 960,70
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -29 918,10 -1 058,60 -29 918,10 -1 058,60
REZERVNÉ AKTÍVA 16 192,10 504,50 -85 941,60 -3 019,30 -69 749,50 -2 514,80

Použitý kurz: USD = 30,337 Sk