Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až jún 2005

 

Revízia údajov - december 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 459 392,00 15 293,69 490 581,00 16 332,01 -31 189,00 -1 038,32
SLUŽBY 64 013,70 2 131,09 58 852,00 1 959,25 5 161,70 171,84
  Doprava 23 634,30 786,81 17 229,00 573,57 6 405,30 213,24
  Cestovný ruch 17 024,60 566,77 12 246,30 407,69 4 778,30 159,08
  Iné služby celkom 23 354,80 777,51 29 376,70 977,98 -6 021,90 -200,48
VÝNOSY 24 800,60 825,64 54 310,80 1 808,07 -29 510,20 -982,43
  Kompenzácie pracovníkov 15 477,40 515,26 554,60 18,46 14 922,80 496,80
  Výnosy z investícii 9 323,20 310,38 53 756,20 1 789,61 -44 433,00 -1 479,23
BEŽNÉ TRANSFÉRY 22 978,60 764,98 22 292,10 742,13 686,50 22,85
BEŽNÝ ÚČET 571 184,90 19 015,40 626 035,90 20 841,46 -54 851,00 -1 826,06
KAPITÁLOVÝ ÚČET 375,70 12,51 350,20 11,66 25,50 0,85
FINANČNÝ ÚČET 1 956 755,80 65 139,50 -1 837 553,00 -61 160,25 119 202,80 3 979,25
PRIAME INVESTÍCIE 366 006,80 12 184,79 -324 721,90 -10 810,37 41 284,90 1 374,42
V zahraniči (priamy investor = rezident) 20 513,90 682,93 -20 783,80 -691,92 -269,90 -8,99
  Majetková účasť 328,60 10,94 -92,60 -3,08 236,00 7,86
  Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -48,10 -1,60 -48,10 -1,60
  Ostatný kapitál 20 185,30 671,99 -20 643,10 -687,23 -457,80 -15,24
V SR (podnik priamej investície = rezident) 345 492,90 11 501,86 -303 938,10 -10 118,45 41 554,80 1 383,41
  Majetková účasť 9 572,00 318,66 -3 568,20 -118,79 6 003,80 199,87
  Reinvestovaný zisk 13 545,10 450,93 0,00 0,00 13 545,10 450,93
  Ostatný kapitál 322 375,80 10 732,27 -300 369,90 -9 999,66 22 005,90 732,60
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 401 072,40 13 352,17 -414 193,40 -13 766,20 -13 121,00 -414,03
  Aktíva 30 044,60 1 000,22 -45 571,20 -1 517,12 -15 526,60 -516,90
  Pasíva 371 027,80 12 351,95 -368 622,20 -12 249,08 2 405,60 102,87
FINANČNÉ DERIVÁTY 490 770,10 16 338,31 -492 048,80 -16 380,88 -1 278,70 -42,56
  Aktíva 205 312,60 6 835,10 -210 653,60 -7 012,90 -5 341,00 -177,80
  Pasíva 285 457,50 9 503,21 -281 395,20 -9 367,97 4 062,30 135,24
OSTATNÉ INVESTÍCIE 698 906,50 23 264,23 -606 588,90 -20 202,80 92 317,60 3 061,43
Dlhodobé 49 560,60 1 649,10 -59 226,10 -1 988,24 -9 665,50 -339,15
  Aktíva 15 541,20 516,55 -16 166,70 -538,21 -625,50 -21,66
  Pasíva 34 019,40 1 132,55 -43 059,40 -1 450,03 -9 040,00 -317,49
Krátkodobé 649 345,90 21 615,13 -547 362,80 -18 214,56 101 983,10 3 400,57
  Aktíva 217 862,00 7 252,88 -235 052,70 -7 825,18 -17 190,70 -572,30
  Pasíva 431 483,90 14 362,25 -312 310,10 -10 389,38 119 173,80 3 972,87
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 1 957 131,50 65 152,01 -1 837 903,20 -61 171,90 119 228,30 3 980,10
CHYBY A OMYLY         4 227,10 313,66
CELKOVÁ BILANCIA -26 601,40 -860,40 95 205,80 3 328,10 68 604,40 2 467,70
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -0,20 0,00 -0,20 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 26 601,40 860,40 -95 205,60 -3 328,10 -68 604,20 -2 467,70
Vklady 26 601,40 860,40 0,00 0,00 26 601,40 860,40
Cenné papiere 0,00 0,00 -95 205,60 -3 328,10 -95 205,60 -3 328,10
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -59 188,10 -2 067,10 -59 188,10 -2 067,10
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -36 017,50 -1 261,00 -36 017,50 -1 261,00
REZERVNÉ AKTÍVA 26 601,40 860,40 -95 205,80 -3 328,10 -68 604,40 -2 467,70

Použitý kurz: USD = 30,038 Sk