Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až máj 2005

 

Revízia údajov - december 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 373 070,00 12 561,70 400 886,00 13 498,30 -27 816,00 -936,60
SLUŽBY 52 980,80 1 783,93 46 999,20 1 582,52 5 981,60 201,41
  Doprava 19 485,00 656,08 14 074,40 473,90 5 410,60 182,18
  Cestovný ruch 14 678,30 494,24 9 471,00 318,90 5 207,30 175,34
  Iné služby celkom 18 817,50 633,61 23 453,80 789,72 -4 636,30 -156,11
VÝNOSY 21 118,60 711,09 40 857,00 1 375,70 -19 738,40 -664,61
  Kompenzácie pracovníkov 13 042,90 439,17 461,60 15,54 12 581,30 423,63
  Výnosy z investícii 8 075,70 271,92 40 395,40 1 360,16 -32 319,70 -1 088,24
BEŽNÉ TRANSFÉRY 17 930,50 603,74 16 967,10 571,30 963,40 32,44
BEŽNÝ ÚČET 465 099,90 15 660,46 505 709,30 17 027,82 -40 609,40 -1 367,37
KAPITÁLOVÝ ÚČET 223,80 7,54 305,60 10,29 -81,80 -2,75
FINANČNÝ ÚČET 1 578 712,10 53 156,75 -1 478 499,20 -49 757,08 100 212,90 3 399,67
PRIAME INVESTÍCIE 281 546,40 9 480,00 -262 272,90 -8 831,03 19 273,50 648,96
V zahraniči (priamy investor = rezident) 16 391,10 551,91 -16 341,80 -550,25 49,30 1,66
  Majetková účasť 296,80 9,99 -91,30 -3,07 205,50 6,92
  Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -40,10 -1,35 -40,10 -1,35
  Ostatný kapitál 16 094,30 541,91 -16 210,40 -545,82 -116,10 -3,91
V SR (podnik priamej investície = rezident) 265 155,30 8 928,09 -245 931,10 -8 280,79 19 224,20 647,30
  Majetková účasť 6 864,90 231,15 -3 604,60 -121,37 3 260,30 109,78
  Reinvestovaný zisk 11 287,50 380,06 0,00 0,00 11 287,50 380,06
  Ostatný kapitál 247 002,90 8 316,88 -242 326,50 -8 159,42 4 676,40 157,46
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 312 388,50 10 518,49 -331 643,00 -11 132,93 -19 254,50 -614,45
  Aktíva 22 392,60 753,98 -38 023,90 -1 280,31 -15 631,30 -526,32
  Pasíva 289 995,90 9 764,50 -293 619,10 -9 852,63 -3 623,20 -88,12
FINANČNÉ DERIVÁTY 386 450,00 13 012,22 -386 570,70 -13 016,29 -120,70 -4,06
  Aktíva 163 081,70 5 491,15 -166 701,70 -5 613,04 -3 620,00 -121,89
  Pasíva 223 368,30 7 521,07 -219 869,00 -7 403,25 3 499,30 117,83
OSTATNÉ INVESTÍCIE 598 327,20 20 146,04 -498 012,60 -16 776,82 100 314,60 3 369,22
Dlhodobé 38 586,50 1 299,25 -49 393,10 -1 672,53 -10 806,60 -373,28
  Aktíva 10 109,40 340,40 -10 660,30 -358,94 -550,90 -18,55
  Pasíva 28 477,10 958,86 -38 732,80 -1 313,59 -10 255,70 -354,73
Krátkodobé 559 740,70 18 846,79 -448 619,50 -15 104,29 111 121,20 3 742,50
  Aktíva 186 238,30 6 270,86 -197 655,10 -6 655,28 -11 416,80 -384,42
  Pasíva 373 502,40 12 575,93 -250 964,40 -8 449,01 122 538,00 4 126,92
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 1 578 935,90 53 164,28 -1 478 804,80 -49 767,37 100 131,10 3 396,92
CHYBY A OMYLY         10 560,50 481,35
CELKOVÁ BILANCIA -26 865,00 -882,20 96 947,20 3 393,10 70 082,20 2 510,90
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -0,20 0,00 -0,20 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 26 865,00 882,20 -96 947,00 -3 393,10 -70 082,00 -2 510,90
Vklady 26 865,00 882,20 0,00 0,00 26 865,00 882,20
Cenné papiere 0,00 0,00 -96 947,00 -3 393,10 -96 947,00 -3 393,10
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -53 525,40 -1 880,60 -53 525,40 -1 880,60
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -43 421,60 -1 512,50 -43 421,60 -1 512,50
REZERVNÉ AKTÍVA 26 865,00 882,20 -96 947,20 -3 393,10 -70 082,20 -2 510,90

Použitý kurz: USD = 29,699 Sk