Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až apríl 2005

 

Revízia údajov - december 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 292 361,00 9 931,08 313 947,00 10 664,32 -21 586,00 -733,25
SLUŽBY 42 778,00 1 453,11 36 621,60 1 243,98 6 156,40 209,12
  Doprava 15 187,60 515,90 11 107,50 377,31 4 080,10 138,60
  Cestovný ruch 12 090,10 410,68 7 083,80 240,63 5 006,30 170,06
  Iné služby celkom 15 500,30 526,52 18 430,30 626,05 -2 930,00 -99,53
VÝNOSY 17 660,20 599,89 19 284,80 655,08 -1 624,60 -55,19
  Kompenzácie pracovníkov 10 615,80 360,60 356,20 12,10 10 259,60 348,50
  Výnosy z investícii 7 044,40 239,29 18 928,60 642,98 -11 884,20 -403,69
BEŽNÉ TRANSFÉRY 16 387,60 556,66 13 985,74 475,08 2 401,86 81,58
BEŽNÝ ÚČET 369 186,80 12 540,74 383 839,14 13 038,46 -14 652,34 -497,73
KAPITÁLOVÝ ÚČET 60,30 2,00 280,80 9,54 -220,50 -7,54
FINANČNÝ ÚČET 1 212 608,50 41 188,92 -1 091 311,10 -37 072,34 121 297,40 4 116,58
PRIAME INVESTÍCIE 215 436,10 7 318,05 -207 108,60 -7 035,18 8 327,50 282,87
V zahraniči (priamy investor = rezident) 13 414,30 455,66 -14 357,80 -487,71 -943,50 -32,05
  Majetková účasť 7,10 0,24 -55,90 -1,90 -48,80 -1,66
  Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -32,10 -1,09 -32,10 -1,09
  Ostatný kapitál 13 407,20 455,42 -14 269,80 -484,72 -862,60 -29,30
V SR (podnik priamej investície = rezident) 202 021,80 6 862,39 -192 750,80 -6 547,46 9 271,00 314,92
  Majetková účasť 4 926,20 167,34 -3 553,60 -120,71 1 372,60 46,63
  Reinvestovaný zisk 9 030,00 306,74 0,00 0,00 9 030,00 306,74
  Ostatný kapitál 188 065,60 6 388,31 -189 197,20 -6 426,75 -1 131,60 -38,44
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 229 916,30 7 809,92 -217 091,30 -7 374,28 12 825,00 435,65
  Aktíva 18 109,50 615,15 -32 438,70 -1 101,90 -14 329,20 -486,74
  Pasíva 211 806,80 7 194,77 -184 652,60 -6 272,38 27 154,20 922,39
FINANČNÉ DERIVÁTY 300 324,00 10 201,57 -299 491,00 -10 173,27 833,00 28,30
  Aktíva 126 984,50 4 313,48 -129 800,10 -4 409,12 -2 815,60 -95,64
  Pasíva 173 339,50 5 888,09 -169 690,90 -5 764,15 3 648,60 123,94
OSTATNÉ INVESTÍCIE 466 932,10 15 859,37 -367 620,20 -12 489,61 99 311,90 3 369,76
Dlhodobé 28 400,70 964,73 -43 459,20 -1 480,24 -15 058,50 -515,51
  Aktíva 6 292,40 213,74 -7 119,40 -241,84 -827,00 -28,09
  Pasíva 22 108,30 750,99 -36 339,80 -1 238,40 -14 231,50 -487,42
Krátkodobé 438 531,40 14 894,64 -324 161,00 -11 009,37 114 370,40 3 885,27
  Aktíva 137 930,60 4 685,30 -141 979,20 -4 822,83 -4 048,60 -137,53
  Pasíva 300 600,80 10 209,34 -182 181,80 -6 186,54 118 419,00 4 022,80
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 1 212 668,80 41 190,92 -1 091 591,90 -37 081,87 121 076,90 4 109,04
CHYBY A OMYLY         -4 559,76 -67,82
CELKOVÁ BILANCIA 0,00 0,00 101 864,80 3 543,50 101 864,80 3 543,50
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -0,20 0,00 -0,20 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -101 864,60 -3 543,50 -101 864,60 -3 543,50
Vklady 0,00 0,00 -11 574,00 -405,90 -11 574,00 -405,90
Cenné papiere 0,00 0,00 -90 290,60 -3 137,60 -90 290,60 -3 137,60
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -32 707,50 -1 154,60 -32 707,50 -1 154,60
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -57 583,10 -1 983,00 -57 583,10 -1 983,00
REZERVNÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -101 864,80 -3 543,50 -101 864,80 -3 543,50

Použitý kurz: USD = 29,439 Sk