Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až marec 2005

 

Revízia údajov - december 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 212 919,00 7 301,75 226 597,00 7 770,82 -13 678,00 -469,07
SLUŽBY 32 315,30 1 108,21 27 019,20 926,58 5 296,10 181,62
  Doprava 11 635,00 399,01 8 344,80 286,17 3 290,20 112,83
  Cestovný ruch 9 207,40 315,75 5 158,30 176,90 4 049,10 138,86
  Iné služby celkom 11 472,90 393,45 13 516,10 463,52 -2 043,20 -70,07
VÝNOSY 13 054,60 447,69 13 586,60 465,93 -532,00 -18,24
  Kompenzácie pracovníkov 7 962,60 273,07 277,30 9,51 7 685,30 263,56
  Výnosy z investícii 5 092,00 174,62 13 309,30 456,42 -8 217,30 -281,80
BEŽNÉ TRANSFÉRY 11 764,00 403,43 11 112,20 381,08 651,80 22,35
BEŽNÝ ÚČET 270 052,90 9 261,07 278 315,00 9 544,41 -8 262,10 -283,34
KAPITÁLOVÝ ÚČET 42,80 1,50 232,30 7,97 -189,50 -6,47
FINANČNÝ ÚČET 910 574,10 31 226,61 -789 974,20 -27 089,08 120 599,90 4 137,53
PRIAME INVESTÍCIE 154 543,90 5 299,86 -148 131,00 -5 079,94 6 412,90 219,92
V zahraniči (priamy investor = rezident) 9 422,10 323,12 -9 404,30 -322,51 17,80 0,61
  Majetková účasť 6,20 0,21 -45,00 -1,54 -38,80 -1,33
  Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -24,10 -0,83 -24,10 -0,83
  Ostatný kapitál 9 415,90 322,90 -9 335,20 -320,14 80,70 2,77
V SR (podnik priamej investície = rezident) 145 121,80 4 976,74 -138 726,70 -4 757,43 6 395,10 219,31
  Majetková účasť 3 870,00 132,72 -3 316,40 -113,73 553,60 18,98
  Reinvestovaný zisk 6 772,50 232,25 0,00 0,00 6 772,50 232,25
  Ostatný kapitál 134 479,30 4 611,77 -135 410,30 -4 643,70 -931,00 -31,93
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 151 929,40 5 210,20 -144 346,30 -4 950,15 7 583,10 260,05
  Aktíva 13 829,40 474,26 -26 500,70 -908,80 -12 671,30 -434,54
  Pasíva 138 100,00 4 735,94 -117 845,60 -4 041,34 20 254,40 694,60
FINANČNÉ DERIVÁTY 220 840,20 7 573,40 -220 609,40 -7 565,48 230,80 7,91
  Aktíva 93 689,90 3 212,96 -95 843,70 -3 286,82 -2 153,80 -73,86
  Pasíva 127 150,30 4 360,44 -124 765,70 -4 278,66 2 384,60 81,78
OSTATNÉ INVESTÍCIE 383 260,60 13 143,16 -276 887,50 -9 493,51 106 373,10 3 649,65
Dlhodobé 21 838,40 748,91 -39 738,40 -1 360,83 -17 900,00 -611,92
  Aktíva 5 359,70 183,80 -5 714,90 -195,98 -355,20 -12,18
  Pasíva 16 478,70 565,11 -34 023,50 -1 164,85 -17 544,80 -599,74
Krátkodobé 361 422,20 12 394,25 -237 149,10 -8 132,68 124 273,10 4 261,57
  Aktíva 98 874,20 3 390,75 -107 917,10 -3 700,86 -9 042,90 -310,11
  Pasíva 262 548,00 9 003,50 -129 232,00 -4 431,82 133 316,00 4 571,68
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 910 616,90 31 228,11 -790 206,50 -27 097,05 120 410,40 4 131,07
CHYBY A OMYLY         -1 923,10 -18,33
CELKOVÁ BILANCIA 0,00 0,00 110 225,20 3 829,40 110 225,20 3 829,40
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -0,20 0,00 -0,20 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -110 225,00 -3 829,40 -110 225,00 -3 829,40
Vklady 0,00 0,00 -12 626,60 -440,50 -12 626,60 -440,50
Cenné papiere 0,00 0,00 -97 598,40 -3 388,90 -97 598,40 -3 388,90
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -20 157,50 -717,00 -20 157,50 -717,00
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -77 440,90 -2 671,90 -77 440,90 -2 671,90
REZERVNÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -110 225,20 -3 829,40 -110 225,20 -3 829,40

Použitý kurz: USD = 29,160 Sk