Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až február 2005

 

Revízia údajov - december 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 136 369,00 4 653,60 142 463,00 4 861,55 -6 094,00 -207,96
SLUŽBY 20 132,60 687,03 18 250,60 622,80 1 882,00 64,23
  Doprava 7 417,50 253,12 5 706,90 194,75 1 710,60 58,37
  Cestovný ruch 5 328,00 181,82 3 316,90 113,19 2 011,10 68,63
  Iné služby celkom 7 387,10 252,09 9 226,80 314,86 -1 839,70 -62,77
VÝNOSY 9 144,50 312,06 8 442,90 288,11 701,60 23,94
  Kompenzácie pracovníkov 5 300,50 180,88 89,70 3,06 5 210,80 177,82
  Výnosy z investícii 3 844,00 131,18 8 353,20 285,05 -4 509,20 -153,88
BEŽNÉ TRANSFÉRY 8 008,10 273,28 8 067,00 275,29 -58,90 -2,01
BEŽNÝ ÚČET 173 654,20 5 925,96 177 223,50 6 047,76 -3 569,30 -121,79
KAPITÁLOVÝ ÚČET 26,90 0,92 188,90 6,45 -162,00 -5,53
FINANČNÝ ÚČET 586 048,70 19 998,95 -515 455,30 -17 588,79 70 593,40 2 410,16
PRIAME INVESTÍCIE 94 705,30 3 231,82 -91 734,40 -3 130,44 2 970,90 101,38
V zahraniči (priamy investor = rezident) 4 705,50 160,58 -4 890,10 -166,87 -184,60 -6,30
  Majetková účasť 6,20 0,21 -43,50 -1,48 -37,30 -1,27
  Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -16,00 -0,55 -16,00 -0,55
  Ostatný kapitál 4 699,30 160,36 -4 830,60 -164,84 -131,30 -4,48
V SR (podnik priamej investície = rezident) 89 999,80 3 071,25 -86 844,30 -2 963,56 3 155,50 107,68
  Majetková účasť 3 002,10 102,45 -2 704,80 -92,30 297,30 10,15
  Reinvestovaný zisk 4 515,00 154,07 0,00 0,00 4 515,00 154,07
  Ostatný kapitál 82 482,70 2 814,72 -84 139,50 -2 871,26 -1 656,80 -56,54
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 96 396,30 3 289,53 -98 798,00 -3 371,49 -2 401,70 -81,96
  Aktíva 8 767,70 299,20 -16 374,90 -558,79 -7 607,20 -259,59
  Pasíva 87 628,60 2 990,33 -82 423,10 -2 812,69 5 205,50 177,64
FINANČNÉ DERIVÁTY 141 516,80 4 829,26 -139 260,80 -4 752,28 2 256,00 76,98
  Aktíva 59 946,10 2 045,66 -61 414,50 -2 095,77 -1 468,40 -50,11
  Pasíva 81 570,70 2 783,60 -77 846,30 -2 656,51 3 724,40 127,09
OSTATNÉ INVESTÍCIE 253 430,30 8 648,33 -185 662,10 -6 334,58 67 768,20 2 313,75
Dlhodobé 14 571,10 497,26 -30 601,20 -1 043,13 -16 030,10 -545,87
  Aktíva 2 745,50 93,71 -2 859,50 -97,60 -114,00 -3,89
  Pasíva 11 825,60 403,55 -27 741,70 -945,52 -15 916,10 -541,97
Krátkodobé 238 859,20 8 151,07 -155 060,90 -5 291,46 83 798,30 2 859,62
  Aktíva 62 381,90 2 128,78 -66 887,30 -2 282,53 -4 505,40 -153,75
  Pasíva 176 477,30 6 022,29 -88 173,60 -3 008,93 88 303,70 3 013,37
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 586 075,60 19 999,87 -515 644,20 -17 595,24 70 431,40 2 404,63
CHYBY A OMYLY         12 180,30 428,17
CELKOVÁ BILANCIA 0,00 0,00 79 042,40 2 711,00 79 042,40 2 711,00
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -0,20 0,00 -0,20 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -79 042,20 -2 711,00 -79 042,20 -2 711,00
Vklady 0,00 0,00 -34 820,00 -1 208,00 -34 820,00 -1 208,00
Cenné papiere 0,00 0,00 -44 222,20 -1 503,00 -44 222,20 -1 503,00
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -12 020,30 -394,90 -12 020,30 -394,90
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -32 201,90 -1 108,10 -32 201,90 -1 108,10
REZERVNÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -79 042,40 -2 711,00 -79 042,40 -2 711,00

Použitý kurz: USD = 29,304 Sk