Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január 2005

 

Revízia údajov - december 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 66 178,00 2 254,94 68 020,00 2 317,70 -1 842,00 -62,76
SLUŽBY 10 220,20 348,24 9 225,80 314,36 994,40 33,88
  Doprava 3 782,00 128,87 2 535,00 86,38 1 247,00 42,49
  Cestovný ruch 2 715,00 92,51 1 639,50 55,86 1 075,50 36,65
  Iné služby celkom 3 723,20 126,86 5 051,30 172,12 -1 328,10 -45,25
VÝNOSY 4 864,60 165,76 4 943,50 168,44 -78,90 -2,69
  Kompenzácie pracovníkov 2 646,90 90,19 54,50 1,86 2 592,40 88,33
  Výnosy z investícii 2 217,70 75,57 4 889,00 166,59 -2 671,30 -91,02
BEŽNÉ TRANSFÉRY 1 634,30 55,69 5 146,80 175,37 -3 512,50 -119,68
BEŽNÝ ÚČET 82 897,10 2 824,63 87 336,10 2 975,88 -4 439,00 -151,25
KAPITÁLOVÝ ÚČET 22,70 0,80 141,30 4,80 -118,60 -4,00
FINANČNÝ ÚČET 253 259,70 8 629,54 -241 733,10 -8 236,67 11 526,60 392,88
PRIAME INVESTÍCIE 48 522,40 1 653,35 -44 484,50 -1 515,76 4 037,90 137,59
V zahraniči (priamy investor = rezident) 1 744,90 59,46 -2 160,40 -73,61 -415,50 -14,16
  Majetková účasť 3,10 0,11 -27,30 -0,93 -24,20 -0,82
  Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -8,00 -0,27 -8,00 -0,27
  Ostatný kapitál 1 741,80 59,35 -2 125,10 -72,41 -383,30 -13,06
V SR (podnik priamej investície = rezident) 46 777,50 1 593,89 -42 324,10 -1 442,15 4 453,40 151,74
  Majetková účasť 2 317,50 78,97 -2 697,50 -91,91 -380,00 -12,95
  Reinvestovaný zisk 2 257,50 76,92 0,00 0,00 2 257,50 76,92
  Ostatný kapitál 42 202,50 1 438,00 -39 626,60 -1 350,23 2 575,90 87,77
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 41 283,00 1 406,67 -37 504,20 -1 277,91 3 778,80 128,76
  Aktíva 6 735,10 229,49 -10 298,50 -350,91 -3 563,40 -121,42
  Pasíva 34 547,90 1 177,18 -27 205,70 -927,00 7 342,20 250,18
FINANČNÉ DERIVÁTY 72 638,00 2 475,06 -71 025,60 -2 420,12 1 612,40 54,94
  Aktíva 30 184,10 1 028,49 -30 516,20 -1 039,81 -332,10 -11,32
  Pasíva 42 453,90 1 446,57 -40 509,40 -1 380,31 1 944,50 66,26
OSTATNÉ INVESTÍCIE 90 816,30 3 094,47 -88 718,80 -3 022,88 2 097,50 71,59
Dlhodobé 7 933,60 270,33 -9 382,80 -319,59 -1 449,20 -49,26
  Aktíva 1 117,60 38,08 -1 165,10 -39,70 -47,50 -1,62
  Pasíva 6 816,00 232,25 -8 217,70 -279,89 -1 401,70 -47,64
Krátkodobé 82 882,70 2 824,14 -79 336,00 -2 703,29 3 546,70 120,85
  Aktíva 30 147,70 1 027,25 -38 312,00 -1 305,44 -8 164,30 -278,19
  Pasíva 52 735,00 1 796,89 -41 024,00 -1 397,85 11 711,00 399,04
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 253 282,40 8 630,34 -241 874,40 -8 241,47 11 408,00 388,88
CHYBY A OMYLY         3 746,80 134,88
CELKOVÁ BILANCIA -11 594,60 -399,90 22 310,40 772,40 10 715,80 372,50
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 11 594,60 399,90 -22 310,40 -772,40 -10 715,80 -372,50
Vklady 11 594,60 399,90 0,00 0,00 11 594,60 399,90
Cenné papiere 0,00 0,00 -22 310,40 -772,40 -22 310,40 -772,40
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -13 448,10 -465,60 -13 448,10 -465,60
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -8 862,30 -306,80 -8 862,30 -306,80
REZERVNÉ AKTÍVA 11 594,60 399,90 -22 310,40 -772,40 -10 715,80 -372,50

Použitý kurz: USD = 29,348 Sk