Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až december 2004

 

Revízia údajov - február 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 890 921,00 27 621,18 940 471,00 29 157,37 -49 550,00 -1 536,20
SLUŽBY 120 153,60 3 725,12 111 522,40 3 457,52 8 631,20 267,59
  Doprava 48 100,80 1 491,27 32 089,40 994,87 16 011,40 496,40
  Cestovný ruch 29 069,70 901,25 24 031,80 745,06 5 037,90 156,19
  Iné služby celkom 42 983,10 1 332,60 55 401,20 1 717,60 -12 418,10 -385,00
VÝNOSY 32 208,30 998,55 103 105,70 3 196,58 -70 897,40 -2 198,03
  Kompenzácie pracovníkov 16 987,40 526,66 706,50 21,90 16 280,90 504,76
  Výnosy z investícii 15 220,90 471,89 102 399,20 3 174,68 -87 178,30 -2 702,78
BEŽNÉ TRANSFÉRY 28 515,50 884,06 23 057,40 714,85 5 458,10 169,22
BEŽNÝ ÚČET 1 071 798,40 33 228,91 1 178 156,50 36 526,32 -106 358,10 -3 297,41
KAPITÁLOVÝ ÚČET 4 876,10 151,17 464,10 14,39 4 412,00 136,78
FINANČNÝ ÚČET 3 380 685,90 104 722,75 -3 225 832,00 -99 929,49 154 853,90 4 793,26
PRIAME INVESTÍCIE 804 140,00 24 930,71 -705 704,70 -21 878,92 98 435,30 3 051,78
V zahraniči (priamy investor = rezident) 36 342,90 1 126,74 -35 660,60 -1 105,58 682,30 21,15
  Majetková účasť 767,70 23,80 -3 448,00 -106,90 -2 680,30 -83,10
  Reinvestovaný zisk   0,00 -2 518,80 -78,09 -2 518,80 -78,09
  Ostatný kapitál 35 575,20 1 102,94 -29 693,80 -920,60 5 881,40 182,34
V SR (podnik priamej investície = rezident) 767 797,10 23 803,97 -670 044,10 -20 773,34 97 753,00 3 030,63
  Majetková účasť 50 872,40 1 577,19 -13 374,10 -414,64 37 498,30 1 162,56
  Reinvestovaný zisk 52 021,70 1 612,83   0,00 52 021,70 1 612,83
  Ostatný kapitál 664 903,00 20 613,95 -656 670,00 -20 358,70 8 233,00 255,25
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 393 122,30 12 144,10 -364 237,20 -11 277,72 28 885,10 866,38
  Aktíva 72 540,60 2 248,97 -98 528,70 -3 054,68 -25 988,10 -805,71
  Pasíva 320 581,70 9 895,12 -265 708,50 -8 223,04 54 873,20 1 672,09
FINANČNÉ DERIVÁTY 760 862,40 23 588,98 -760 316,30 -23 572,04 546,10 16,93
  Aktíva 305 608,40 9 474,76 -310 269,80 -9 619,28 -4 661,40 -144,52
  Pasíva 455 254,00 14 114,21 -450 046,50 -13 952,77 5 207,50 161,45
OSTATNÉ INVESTÍCIE 1 422 561,20 44 058,96 -1 395 573,80 -43 200,80 26 987,40 858,16
Dlhodobé 131 599,50 4 071,52 -141 672,40 -4 389,10 -10 072,90 -317,58
  Aktíva 28 459,90 882,34 -30 983,60 -960,58 -2 523,70 -78,24
  Pasíva 103 139,60 3 189,18 -110 688,80 -3 428,52 -7 549,20 -239,33
Krátkodobé 1 290 961,70 39 987,44 -1 253 901,40 -38 811,70 37 060,30 1 175,74
  Aktíva 463 453,00 14 368,41 -465 426,80 -14 429,60 -1 973,80 -61,19
  Pasíva 827 508,70 25 619,03 -788 474,60 -24 382,10 39 034,10 1 236,93
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 3 385 562,00 104 873,92 -3 226 296,10 -99 943,87 159 265,90 4 930,04
CHYBY A OMYLY         2 297,30 44,47
CELKOVÁ BILANCIA 0,00 0,00 55 205,10 1 677,10 55 205,10 1 677,10
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -1,10 0,00 -1,10 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -55 204,00 -1 677,10 -55 204,00 -1 677,10
Vklady 0,00 0,00 -16 500,90 -521,00 -16 500,90 -521,00
Cenné papiere 0,00 0,00 -38 703,10 -1 156,10 -38 703,10 -1 156,10
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -18 924,50 -551,70 -18 924,50 -551,70
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -19 778,60 -604,40 -19 778,60 -604,40
REZERVNÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -55 205,10 -1 677,10 -55 205,10 -1 677,10

Použitý kurz: USD = 32,255 Sk

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 1 051 993,40
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 1 011 074,60
BILANCIA VÝNOSOV -70 897,40
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV 5 458,10
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY 4 412,00
FINANČNÝ ÚČET 154 853,90
REZERVNÉ AKTÍVA -55 205,10
PRIAME INVESTÍCIE 98 435,30
  Priame investície v zahraničí 682,30
  Priame investície v SR 97 753,00
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 28 885,10
  Aktíva -25 988,10
  Pasíva 54 873,20
FINANČNÉ DERIVÁTY 546,10
  Finančné driváty aktíva -4 661,40
  Finančné deriváty pasíva 5 207,50
OSTATNÝ KAPITÁL 26 987,40
  Aktíva -4 497,50
  Pasíva 31 484,90