Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až november 2004

 

Revízia údajov - február 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 822 406,00 25 258,17 860 687,00 26 433,88 -38 281,00 -1 175,71
SLUŽBY 107 719,10 3 308,33 99 132,80 3 044,62 8 586,30 263,71
  Doprava 43 871,30 1 347,40 28 488,80 874,96 15 382,50 472,44
  Cestovný ruch 25 159,20 772,70 21 804,50 669,67 3 354,70 103,03
  Iné služby celkom 38 688,60 1 188,22 48 839,50 1 499,98 -10 150,90 -311,76
VÝNOSY 28 629,50 879,28 94 951,50 2 916,20 -66 322,00 -2 036,92
  Kompenzácie pracovníkov 14 892,90 457,40 617,80 18,97 14 275,10 438,42
  Výnosy z investícii 13 736,60 421,89 94 333,70 2 897,23 -80 597,10 -2 475,34
BEŽNÉ TRANSFÉRY 26 919,70 826,77 19 902,90 611,27 7 016,80 215,50
BEŽNÝ ÚČET 985 674,30 30 272,55 1 074 674,20 33 005,96 -88 999,90 -2 733,41
KAPITÁLOVÝ ÚČET 5 057,30 155,32 786,20 24,15 4 271,10 131,18
FINANČNÝ ÚČET 2 989 495,30 91 774,09 -2 885 197,20 -88 579,48 104 298,10 3 194,61
PRIAME INVESTÍCIE 674 404,30 20 712,66 -591 534,70 -18 167,53 82 869,60 2 545,14
V zahraniči (priamy investor = rezident) 31 433,60 965,41 -29 612,70 -909,48 1 820,90 55,92
  Majetková účasť 466,40 14,32 -2 550,40 -78,33 -2 084,00 -64,00
  Reinvestovaný zisk   0,00 -2 308,90 -70,91 -2 308,90 -70,91
  Ostatný kapitál 30 967,20 951,08 -24 753,40 -760,24 6 213,80 190,84
V SR (podnik priamej investície = rezident) 642 970,70 19 747,26 -561 922,00 -17 258,05 81 048,70 2 489,21
  Majetková účasť 34 072,00 1 046,44 -4 966,40 -152,53 29 105,60 893,91
  Reinvestovaný zisk 47 686,60 1 464,58   0,00 47 686,60 1 464,58
  Ostatný kapitál 561 212,10 17 236,24 -556 955,60 -17 105,52 4 256,50 130,73
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 351 997,20 10 778,52 -314 922,70 -9 663,17 37 074,50 1 115,35
  Aktíva 60 576,70 1 860,46 -72 869,60 -2 238,01 -12 292,90 -377,55
  Pasíva 291 420,50 8 918,06 -242 053,10 -7 425,16 49 367,40 1 492,90
FINANČNÉ DERIVÁTY 685 620,70 21 057,15 -685 830,70 -21 063,60 -210,00 -6,45
  Aktíva 273 959,90 8 414,00 -277 132,90 -8 511,45 -3 173,00 -97,45
  Pasíva 411 660,80 12 643,14 -408 697,80 -12 552,14 2 963,00 91,00
OSTATNÉ INVESTÍCIE 1 277 473,10 39 225,76 -1 292 909,10 -39 685,19 -15 436,00 -459,43
Dlhodobé 125 194,30 3 838,88 -134 756,90 -4 136,29 -9 562,60 -297,41
  Aktíva 24 451,10 750,92 -27 716,80 -851,27 -3 265,70 -100,35
  Pasíva 100 743,20 3 087,96 -107 040,10 -3 285,02 -6 296,90 -197,06
Krátkodobé 1 152 278,80 35 386,88 -1 158 152,20 -35 548,90 -5 873,40 -162,02
  Aktíva 413 052,30 12 685,88 -429 893,80 -13 203,13 -16 841,50 -517,25
  Pasíva 739 226,50 22 700,99 -728 258,40 -22 345,77 10 968,10 355,23
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 2 994 552,60 91 929,41 -2 885 983,40 -88 603,63 108 569,20 3 325,79
CHYBY A OMYLY         13 636,00 321,83
CELKOVÁ BILANCIA -8 461,50 -287,70 41 666,80 1 201,90 33 205,30 914,20
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -1,10 0,00 -1,10 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 8 461,50 287,70 -41 665,70 -1 201,90 -33 204,20 -914,20
Vklady 8 461,50 287,70 0,00 0,00 8 461,50 287,70
Cenné papiere 0,00 0,00 -41 665,70 -1 201,90 -41 665,70 -1 201,90
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -27 078,80 -784,40 -27 078,80 -784,40
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -14 586,90 -417,50 -14 586,90 -417,50
REZERVNÉ AKTÍVA 8 461,50 287,70 -41 666,80 -1 201,90 -33 205,30 -914,20

Použitý kurz: USD = 32,560 Sk