Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až október 2004

 

Revízia údajov - február 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 739 925,00 22 591,06 771 615,00 23 558,61 -31 690,00 -967,54
SLUŽBY 97 439,10 2 974,97 90 124,70 2 751,65 7 314,40 223,32
  Doprava 39 971,30 1 220,39 25 720,20 785,28 14 251,10 435,11
  Cestovný ruch 22 764,40 695,03 20 169,80 615,82 2 594,60 79,22
  Iné služby celkom 34 703,40 1 059,55 44 234,70 1 350,55 -9 531,30 -291,01
VÝNOSY 25 691,20 784,39 87 831,30 2 681,63 -62 140,10 -1 897,23
  Kompenzácie pracovníkov 13 317,00 406,59 572,20 17,47 12 744,80 389,12
  Výnosy z investícii 12 374,20 377,80 87 259,10 2 664,16 -74 884,90 -2 286,35
BEŽNÉ TRANSFÉRY 24 312,30 742,29 17 560,70 536,16 6 751,60 206,14
BEŽNÝ ÚČET 887 367,60 27 092,71 967 131,70 29 528,03 -79 764,10 -2 435,32
KAPITÁLOVÝ ÚČET 5 021,90 153,33 696,40 21,26 4 325,50 132,06
FINANČNÝ ÚČET 2 713 403,40 82 832,26 -2 610 372,40 -79 697,63 103 031,00 3 134,63
PRIAME INVESTÍCIE 594 843,10 18 161,48 -524 973,10 -16 028,24 69 870,00 2 133,24
V zahraniči (priamy investor = rezident) 36 608,80 1 117,72 -35 248,00 -1 076,18 1 360,80 41,55
  Majetková účasť 442,20 13,50 -2 442,20 -74,56 -2 000,00 -61,06
  Reinvestovaný zisk   0,00 -2 099,00 -64,09 -2 099,00 -64,09
  Ostatný kapitál 36 166,60 1 104,22 -30 706,80 -937,53 5 459,80 166,70
V SR (podnik priamej investície = rezident) 558 234,30 17 043,76 -489 725,10 -14 952,07 68 509,20 2 091,69
  Majetková účasť 32 338,90 987,36 -4 785,90 -146,12 27 553,00 841,24
  Reinvestovaný zisk 43 351,40 1 323,59   0,00 43 351,40 1 323,59
  Ostatný kapitál 482 544,00 14 732,82 -484 939,20 -14 805,95 -2 395,20 -73,13
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 319 192,60 9 719,50 -276 976,30 -8 451,23 42 216,30 1 268,27
  Aktíva 57 395,80 1 752,38 -67 374,90 -2 057,06 -9 979,10 -304,68
  Pasíva 261 796,80 7 967,12 -209 601,40 -6 394,17 52 195,40 1 572,95
FINANČNÉ DERIVÁTY 630 952,80 19 263,97 -630 985,80 -19 264,98 -33,00 -1,01
  Aktíva 248 760,80 7 595,05 -250 636,20 -7 652,31 -1 875,40 -57,26
  Pasíva 382 192,00 11 668,92 -380 349,60 -11 612,66 1 842,40 56,25
OSTATNÉ INVESTÍCIE 1 168 414,90 35 687,30 -1 177 437,20 -35 953,18 -9 022,30 -265,88
Dlhodobé 111 749,00 3 407,20 -122 550,80 -3 740,55 -10 801,80 -333,35
  Aktíva 21 435,80 654,46 -25 706,10 -784,86 -4 270,30 -130,40
  Pasíva 90 313,20 2 752,73 -96 844,70 -2 955,68 -6 531,50 -202,95
Krátkodobé 1 056 665,90 32 280,10 -1 054 886,40 -32 212,63 1 779,50 67,47
  Aktíva 381 548,40 11 649,27 -389 856,50 -11 902,92 -8 308,10 -253,66
  Pasíva 675 117,50 20 630,84 -665 029,90 -20 309,71 10 087,60 321,13
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 2 718 425,30 82 985,58 -2 611 068,80 -79 718,89 107 356,50 3 266,69
CHYBY A OMYLY         6 007,00 96,13
CELKOVÁ BILANCIA -11 403,80 -367,70 45 003,20 1 295,20 33 599,40 927,50
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -0,80 0,00 -0,80 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 11 403,80 367,70 -45 002,40 -1 295,20 -33 598,60 -927,50
Vklady 11 403,80 367,70 0,00 0,00 11 403,80 367,70
Cenné papiere 0,00 0,00 -45 002,40 -1 295,20 -45 002,40 -1 295,20
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -24 794,50 -706,50 -24 794,50 -706,50
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -20 207,90 -588,70 -20 207,90 -588,70
REZERVNÉ AKTÍVA 11 403,80 367,70 -45 003,20 -1 295,20 -33 599,40 -927,50

Použitý kurz: USD = 32,753 Sk