Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až september 2004

 

Revízia údajov - február 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 655 691,00 19 974,14 682 929,00 20 803,88 -27 238,00 -829,74
SLUŽBY 87 251,50 2 657,92 81 268,40 2 475,66 5 983,10 182,26
  Doprava 36 215,30 1 103,22 23 247,70 708,19 12 967,60 395,03
  Cestovný ruch 20 462,60 623,35 18 433,80 561,54 2 028,80 61,80
  Iné služby celkom 30 573,60 931,36 39 586,90 1 205,93 -9 013,30 -274,57
VÝNOSY 23 154,00 705,33 81 446,30 2 481,08 -58 292,30 -1 775,74
  Kompenzácie pracovníkov 11 737,20 357,55 532,00 16,21 11 205,20 341,34
  Výnosy z investícii 11 416,80 347,79 80 914,30 2 464,87 -69 497,50 -2 117,08
BEŽNÉ TRANSFÉRY 18 472,90 562,73 16 040,60 488,64 2 432,30 74,09
BEŽNÝ ÚČET 784 569,40 23 900,12 861 684,30 26 249,26 -77 114,90 -2 349,13
KAPITÁLOVÝ ÚČET 5 014,90 152,77 610,40 18,59 4 404,50 134,17
FINANČNÝ ÚČET 2 441 543,30 74 372,04 -2 344 724,90 -71 432,70 96 818,40 2 939,34
PRIAME INVESTÍCIE 537 340,60 16 368,86 -462 840,30 -14 099,38 74 500,30 2 269,48
V zahraniči (priamy investor = rezident) 31 866,40 970,74 -29 459,40 -897,41 2 407,00 73,32
  Majetková účasť 382,40 11,65 -2 297,50 -69,99 -1 915,10 -58,34
  Reinvestovaný zisk   0,00 -1 889,10 -57,55 -1 889,10 -57,55
  Ostatný kapitál 31 484,00 959,09 -25 272,80 -769,88 6 211,20 189,21
V SR (podnik priamej investície = rezident) 505 474,20 15 398,12 -433 380,90 -13 201,96 72 093,30 2 196,16
  Majetková účasť 31 122,30 948,07 -4 276,20 -130,26 26 846,10 817,81
  Reinvestovaný zisk 39 016,30 1 188,54   0,00 39 016,30 1 188,54
  Ostatný kapitál 435 335,60 13 261,51 -429 104,70 -13 071,70 6 230,90 189,81
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 269 981,40 8 201,03 -233 273,60 -7 102,10 36 707,80 1 098,93
  Aktíva 53 186,90 1 620,22 -62 708,70 -1 910,28 -9 521,80 -290,06
  Pasíva 216 794,50 6 580,81 -170 564,90 -5 191,82 46 229,60 1 388,99
FINANČNÉ DERIVÁTY 563 380,50 17 162,11 -563 965,20 -17 179,92 -584,70 -17,81
  Aktíva 224 972,40 6 853,27 -226 246,10 -6 892,07 -1 273,70 -38,80
  Pasíva 338 408,10 10 308,83 -337 719,10 -10 287,85 689,00 20,99
OSTATNÉ INVESTÍCIE 1 070 840,80 32 640,04 -1 084 645,80 -33 051,30 -13 805,00 -411,26
Dlhodobé 106 025,80 3 225,72 -120 758,40 -3 677,86 -14 732,60 -452,14
  Aktíva 20 875,10 635,91 -25 111,50 -764,96 -4 236,40 -129,05
  Pasíva 85 150,70 2 589,81 -95 646,90 -2 912,89 -10 496,20 -323,09
Krátkodobé 964 815,00 29 414,32 -963 887,40 -29 373,44 927,60 40,88
  Aktíva 344 933,80 10 507,62 -347 060,00 -10 572,39 -2 126,20 -64,77
  Pasíva 619 881,20 18 906,70 -616 827,40 -18 801,05 3 053,80 105,65
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 2 446 558,20 74 524,81 -2 345 335,30 -71 451,29 101 222,90 3 073,51
CHYBY A OMYLY         9 940,90 347,92
CELKOVÁ BILANCIA -6 097,40 -182,80 40 146,30 1 255,10 34 048,90 1 072,30
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -0,80 0,00 -0,80 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 6 097,40 182,80 -40 145,50 -1 255,10 -34 048,10 -1 072,30
Vklady 6 097,40 182,80 0,00 0,00 6 097,40 182,80
Cenné papiere 0,00 0,00 -40 145,50 -1 255,10 -40 145,50 -1 255,10
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -30 043,50 -936,00 -30 043,50 -936,00
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -10 102,00 -319,10 -10 102,00 -319,10
REZERVNÉ AKTÍVA 6 097,40 182,80 -40 146,30 -1 255,10 -34 048,90 -1 072,30

Použitý kurz: USD = 32,827 Sk

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 764 197,40
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 742 942,50
BILANCIA VÝNOSOV -58 292,30
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV 2 432,30
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY 4 404,50
FINANČNÝ ÚČET 96 818,40
REZERVNÉ AKTÍVA -34 048,90
PRIAME INVESTÍCIE 74 500,30
  Priame investície v zahraničí 2 407,00
  Priame investície v SR 72 093,30
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 36 707,80
  Aktíva -9 521,80
  Pasíva 46 229,60
FINANČNÉ DERIVÁTY -584,70
  Finančné driváty aktíva -1 273,70
  Finančné deriváty pasíva 689,00
OSTATNÝ KAPITÁL -13 805,00
  Aktíva -6 362,60
  Pasíva -7 442,40