Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až august 2004

 

Revízia údajov - február 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 576 554,00 17 562,87 598 622,00 18 235,10 -22 068,00 -672,23
SLUŽBY 77 409,70 2 358,04 72 867,60 2 219,68 4 542,10 138,36
  Doprava 32 424,70 987,71 20 890,10 636,35 11 534,60 351,36
  Cestovný ruch 17 060,80 519,70 16 314,20 496,96 746,60 22,74
  Iné služby celkom 27 924,20 850,62 35 663,30 1 086,37 -7 739,10 -235,75
VÝNOSY 20 451,60 622,99 72 536,90 2 209,60 -52 085,30 -1 586,61
  Kompenzácie pracovníkov 10 159,00 309,46 484,10 14,75 9 674,90 294,71
  Výnosy z investícii 10 292,60 313,53 72 052,80 2 194,86 -61 760,20 -1 881,33
BEŽNÉ TRANSFÉRY 16 443,40 500,90 14 047,50 427,91 2 395,90 72,98
BEŽNÝ ÚČET 690 858,70 21 044,80 758 074,00 23 092,30 -67 215,30 -2 047,50
KAPITÁLOVÝ ÚČET 3 569,50 108,73 543,30 16,55 3 026,20 92,18
FINANČNÝ ÚČET 2 190 051,60 66 710,93 -2 096 661,30 -63 874,40 93 390,30 2 836,52
PRIAME INVESTÍCIE 473 827,10 14 433,63 -402 409,30 -12 258,11 71 417,80 2 175,51
V zahraniči (priamy investor = rezident) 28 769,30 876,36 -25 685,90 -782,44 3 083,40 93,93
  Majetková účasť 374,70 11,41 -1 615,30 -49,20 -1 240,60 -37,79
  Reinvestovaný zisk   0,00 -1 679,20 -51,15 -1 679,20 -51,15
  Ostatný kapitál 28 394,60 864,95 -22 391,40 -682,08 6 003,20 182,87
V SR (podnik priamej investície = rezident) 445 057,80 13 557,26 -376 723,40 -11 475,67 68 334,40 2 081,59
  Majetková účasť 27 761,50 845,67 -2 699,90 -82,24 25 061,60 763,42
  Reinvestovaný zisk 34 681,10 1 056,45   0,00 34 681,10 1 056,45
  Ostatný kapitál 382 615,20 11 655,15 -374 023,50 -11 393,43 8 591,70 261,72
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 237 468,40 7 211,57 -206 407,50 -6 283,65 31 060,90 927,92
  Aktíva 50 550,90 1 539,87 -60 890,70 -1 854,84 -10 339,80 -314,97
  Pasíva 186 917,50 5 671,70 -145 516,80 -4 428,81 41 400,70 1 242,89
FINANČNÉ DERIVÁTY 513 772,00 15 650,42 -514 047,80 -15 658,82 -275,80 -8,40
  Aktíva 204 084,30 6 216,78 -205 106,80 -6 247,92 -1 022,50 -31,15
  Pasíva 309 687,70 9 433,65 -308 941,00 -9 410,90 746,70 22,75
OSTATNÉ INVESTÍCIE 964 984,10 29 415,31 -973 796,70 -29 673,82 -8 812,60 -258,51
Dlhodobé 99 365,00 3 023,46 -110 734,80 -3 372,46 -11 369,80 -349,00
  Aktíva 16 897,90 514,74 -19 708,10 -600,34 -2 810,20 -85,60
  Pasíva 82 467,10 2 508,72 -91 026,70 -2 772,12 -8 559,60 -263,40
Krátkodobé 865 619,10 26 391,85 -863 061,90 -26 301,35 2 557,20 90,49
  Aktíva 304 133,60 9 264,46 -302 377,00 -9 210,95 1 756,60 53,51
  Pasíva 561 485,50 17 127,39 -560 684,90 -17 090,41 800,60 36,98
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 2 193 621,10 66 819,66 -2 097 204,60 -63 890,95 96 416,50 2 928,71
CHYBY A OMYLY         10 097,60 347,59
CELKOVÁ BILANCIA 0,00 0,00 39 298,80 1 228,80 39 298,80 1 228,80
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -0,80 0,00 -0,80 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -39 298,00 -1 228,80 -39 298,00 -1 228,80
Vklady 0,00 0,00 -2 494,00 -80,80 -2 494,00 -80,80
Cenné papiere 0,00 0,00 -36 804,00 -1 148,00 -36 804,00 -1 148,00
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -33 618,00 -1 038,10 -33 618,00 -1 038,10
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -3 186,00 -109,90 -3 186,00 -109,90
REZERVNÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -39 298,80 -1 228,80 -39 298,80 -1 228,80

Použitý kurz: USD = 32,828 Sk