Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až júl 2004

 

Revízia údajov - február 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 506 831,00 15 446,98 523 654,00 15 959,71 -16 823,00 -512,72
SLUŽBY 69 160,80 2 107,85 63 414,30 1 932,71 5 746,50 175,14
  Doprava 28 910,00 881,11 18 236,70 555,81 10 673,30 325,30
  Cestovný ruch 14 230,00 433,70 13 602,40 414,57 627,60 19,13
  Iné služby celkom 26 020,80 793,05 31 575,20 962,34 -5 554,40 -169,28
VÝNOSY 17 373,50 529,50 65 423,90 1 993,96 -48 050,40 -1 464,46
  Kompenzácie pracovníkov 8 583,20 261,60 428,60 13,06 8 154,60 248,53
  Výnosy z investícii 8 790,30 267,91 64 995,30 1 980,90 -56 205,00 -1 712,99
BEŽNÉ TRANSFÉRY 16 134,70 491,75 11 976,10 365,00 4 158,60 126,74
BEŽNÝ ÚČET 609 500,00 18 576,09 664 468,30 20 251,39 -54 968,30 -1 675,30
KAPITÁLOVÝ ÚČET 1 777,50 54,17 442,30 13,48 1 335,20 40,69
FINANČNÝ ÚČET 1 968 297,90 59 732,35 -1 875 338,80 -56 876,76 92 959,10 2 855,59
PRIAME INVESTÍCIE 423 461,20 12 906,07 -356 361,50 -10 861,04 67 099,70 2 045,04
V zahraniči (priamy investor = rezident) 25 633,20 781,24 -20 524,60 -625,54 5 108,60 155,70
  Majetková účasť 362,60 11,05 -1 297,10 -39,53 -934,50 -28,48
  Reinvestovaný zisk   0,00 -1 469,30 -44,78 -1 469,30 -44,78
  Ostatný kapitál 25 270,60 770,19 -17 758,20 -541,23 7 512,40 228,96
V SR (podnik priamej investície = rezident) 397 828,00 12 124,84 -335 836,90 -10 235,50 61 991,10 1 889,34
  Majetková účasť 27 150,40 827,48 -2 926,80 -89,20 24 223,60 738,28
  Reinvestovaný zisk 30 346,00 924,87   0,00 30 346,00 924,87
  Ostatný kapitál 340 331,60 10 372,48 -332 910,10 -10 146,30 7 421,50 226,19
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 209 766,60 6 369,40 -179 314,20 -5 460,85 30 452,40 908,55
  Aktíva 48 190,50 1 468,73 -57 209,90 -1 743,62 -9 019,40 -274,89
  Pasíva 161 576,10 4 900,67 -122 104,30 -3 717,23 39 471,80 1 183,44
FINANČNÉ DERIVÁTY 462 839,60 14 106,23 -463 494,80 -14 126,20 -655,20 -19,97
  Aktíva 185 161,50 5 643,28 -186 587,30 -5 686,73 -1 425,80 -43,45
  Pasíva 277 678,10 8 462,96 -276 907,50 -8 439,47 770,60 23,49
OSTATNÉ INVESTÍCIE 872 230,50 26 350,64 -876 168,30 -26 428,67 -3 937,80 -78,03
Dlhodobé 91 714,80 2 792,56 -103 564,80 -3 156,69 -11 850,00 -364,13
  Aktíva 16 018,10 488,19 -19 167,70 -584,19 -3 149,60 -95,99
  Pasíva 75 696,70 2 304,37 -84 397,10 -2 572,50 -8 700,40 -268,14
Krátkodobé 780 515,70 23 558,08 -772 603,50 -23 271,98 7 912,20 286,10
  Aktíva 272 383,90 8 301,60 -263 748,60 -8 038,42 8 635,30 263,18
  Pasíva 508 131,80 15 256,48 -508 854,90 -15 233,56 -723,10 22,92
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 1 970 075,40 59 786,52 -1 875 781,10 -56 890,24 94 294,30 2 896,28
CHYBY A OMYLY         4 858,70 160,72
CELKOVÁ BILANCIA -12 995,90 -377,70 57 180,60 1 759,40 44 184,70 1 381,70
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -0,70 0,00 -0,70 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 12 995,90 377,70 -57 179,90 -1 759,40 -44 184,00 -1 381,70
Vklady 0,00 0,00 -36 400,30 -1 106,30 -36 400,30 -1 106,30
Cenné papiere 12 995,90 377,70 -20 779,60 -653,10 -7 783,70 -275,40
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -20 779,60 -653,10 -20 779,60 -653,10
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 12 995,90 377,70 0,00 0,00 12 995,90 377,70
REZERVNÉ AKTÍVA 12 995,90 377,70 -57 180,60 -1 759,40 -44 184,70 -1 381,70

Použitý kurz: USD = 32,811 Sk