Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až jún 2004

 

Revízia údajov - február 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 437 089,00 13 301,15 447 381,00 13 614,35 -10 292,00 -313,20
SLUŽBY 57 426,40 1 747,55 53 145,20 1 617,27 4 281,20 130,28
  Doprava 25 190,90 766,59 15 818,50 481,38 9 372,40 285,21
  Cestovný ruch 11 980,10 364,57 10 298,50 313,40 1 681,60 51,17
  Iné služby celkom 20 255,40 616,40 27 028,20 822,50 -6 772,80 -206,10
VÝNOSY 14 893,10 453,22 57 391,00 1 746,48 -42 497,90 -1 293,26
  Kompenzácie pracovníkov 7 497,60 228,16 347,40 10,57 7 150,20 217,59
  Výnosy z investícii 7 395,50 225,05 57 043,60 1 735,91 -49 648,10 -1 510,85
BEŽNÉ TRANSFÉRY 11 759,10 357,84 8 684,80 264,29 3 074,30 93,55
BEŽNÝ ÚČET 521 167,60 15 859,76 566 602,00 17 242,38 -45 434,40 -1 382,62
KAPITÁLOVÝ ÚČET 1 139,90 34,69 406,20 12,36 733,70 22,33
FINANČNÝ ÚČET 1 676 783,50 51 023,14 -1 620 212,70 -49 309,78 56 570,80 1 713,36
PRIAME INVESTÍCIE 368 088,90 11 201,39 -309 041,90 -9 404,52 59 047,00 1 796,87
V zahraniči (priamy investor = rezident) 22 824,70 694,58 -16 314,00 -496,45 6 510,70 198,13
  Majetková účasť 347,60 10,58 -430,10 -13,09 -82,50 -2,51
  Reinvestovaný zisk   0,00 -1 259,40 -38,33 -1 259,40 -38,33
  Ostatný kapitál 22 477,10 684,01 -14 624,50 -445,04 7 852,60 238,96
V SR (podnik priamej investície = rezident) 345 264,20 10 506,81 -292 727,90 -8 908,06 52 536,30 1 598,74
  Majetková účasť 25 058,40 762,56 -2 416,10 -73,52 22 642,30 689,03
  Reinvestovaný zisk 26 010,90 791,54   0,00 26 010,90 791,54
  Ostatný kapitál 294 194,90 8 952,71 -290 311,80 -8 834,54 3 883,10 118,17
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 182 030,10 5 517,43 -148 318,80 -4 510,22 33 711,30 1 007,22
  Aktíva 40 924,60 1 245,39 -51 387,40 -1 563,78 -10 462,80 -318,40
  Pasíva 141 105,50 4 272,05 -96 931,40 -2 946,44 44 174,10 1 325,61
FINANČNÉ DERIVÁTY 404 765,40 12 317,50 -405 750,30 -12 347,47 -984,90 -29,97
  Aktíva 161 815,70 4 924,25 -163 472,10 -4 974,65 -1 656,40 -50,41
  Pasíva 242 949,70 7 393,25 -242 278,20 -7 372,82 671,50 20,43
OSTATNÉ INVESTÍCIE 721 899,10 21 986,82 -757 101,70 -23 047,57 -35 202,60 -1 060,76
Dlhodobé 74 912,40 2 277,18 -91 629,00 -2 788,59 -16 716,60 -511,40
  Aktíva 13 103,90 398,77 -16 562,30 -504,01 -3 458,40 -105,24
  Pasíva 61 808,50 1 878,42 -75 066,70 -2 284,58 -13 258,20 -406,16
Krátkodobé 646 986,70 19 709,63 -665 472,70 -20 258,99 -18 486,00 -549,35
  Aktíva 224 459,60 6 830,58 -224 259,00 -6 824,47 200,60 6,10
  Pasíva 422 527,10 12 879,06 -441 213,70 -13 434,51 -18 686,60 -555,46
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 1 677 923,40 51 057,83 -1 620 618,90 -49 322,14 57 304,50 1 735,69
CHYBY A OMYLY         1 486,90 56,34
CELKOVÁ BILANCIA -55 659,20 -1 691,90 69 016,20 2 101,30 13 357,00 409,40
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -0,70 0,00 -0,70 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 55 659,20 1 691,90 -69 015,50 -2 101,30 -13 356,30 -409,40
Vklady 0,00 0,00 -42 622,10 -1 296,80 -42 622,10 -1 296,80
Cenné papiere 55 659,20 1 691,90 -26 393,40 -804,50 29 265,80 887,40
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -26 393,40 -804,50 -26 393,40 -804,50
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 55 659,20 1 691,90 0,00 0,00 55 659,20 1 691,90
REZERVNÉ AKTÍVA 55 659,20 1 691,90 -69 016,20 -2 101,30 -13 357,00 -409,40

Použitý kurz: USD = 32,861 Sk

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 500 526,20
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 494 515,40
BILANCIA VÝNOSOV -42 497,90
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV 3 074,30
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY 733,70
FINANČNÝ ÚČET 56 570,80
REZERVNÉ AKTÍVA -13 357,00
PRIAME INVESTÍCIE 59 047,00
  Priame investície v zahraničí 6 510,70
  Priame investície v SR 52 536,30
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 33 711,30
  Aktíva -10 462,80
  Pasíva 44 174,10
FINANČNÉ DERIVÁTY -984,90
  Finančné driváty aktíva -1 656,40
  Finančné deriváty pasíva 671,50
OSTATNÝ KAPITÁL -35 202,60
  Aktíva -3 257,80
  Pasíva -31 944,80