Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až máj 2004

 

Revízia údajov - február 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 361 113,00 10 991,11 363 346,00 11 059,08 -2 233,00 -67,97
SLUŽBY 47 787,00 1 454,48 44 326,00 1 349,14 3 461,00 105,34
  Doprava 21 575,80 656,70 13 362,20 406,70 8 213,60 250,00
  Cestovný ruch 9 900,00 301,32 8 140,70 247,78 1 759,30 53,55
  Iné služby celkom 16 311,20 496,46 22 823,10 694,66 -6 511,90 -198,20
VÝNOSY 11 632,90 354,07 47 060,70 1 432,38 -35 427,80 -1 078,31
  Kompenzácie pracovníkov 5 416,80 164,87 288,40 8,78 5 128,40 156,09
  Výnosy z investícii 6 216,10 189,20 46 772,30 1 423,60 -40 556,20 -1 234,40
BEŽNÉ TRANSFÉRY 9 879,00 300,68 4 409,70 134,22 5 469,30 166,47
BEŽNÝ ÚČET 430 411,90 13 100,35 459 142,40 13 974,81 -28 730,50 -874,46
KAPITÁLOVÝ ÚČET 1 071,80 32,62 318,60 9,70 753,20 22,92
FINANČNÝ ÚČET 1 381 490,00 42 044,84 -1 303 000,40 -39 673,65 78 489,60 2 371,19
PRIAME INVESTÍCIE 298 049,00 9 071,65 -253 815,00 -7 725,31 44 234,00 1 346,34
V zahraniči (priamy investor = rezident) 10 399,20 316,52 -12 870,70 -391,74 -2 471,50 -75,22
  Majetková účasť 288,80 8,79 -407,80 -12,41 -119,00 -3,62
  Reinvestovaný zisk   0,00 -1 049,50 -31,94 -1 049,50 -31,94
  Ostatný kapitál 10 110,40 307,73 -11 413,40 -347,39 -1 303,00 -39,66
V SR (podnik priamej investície = rezident) 287 649,80 8 755,13 -240 944,30 -7 333,57 46 705,50 1 421,56
  Majetková účasť 22 764,10 692,87 -1 085,00 -33,02 21 679,10 659,84
  Reinvestovaný zisk 21 675,70 659,74   0,00 21 675,70 659,74
  Ostatný kapitál 243 210,00 7 402,53 -239 859,30 -7 300,54 3 350,70 101,98
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 146 271,20 4 430,88 -94 413,30 -2 873,64 51 857,90 1 557,25
  Aktíva 35 405,90 1 077,64 -40 709,30 -1 239,06 -5 303,40 -161,42
  Pasíva 110 865,30 3 353,24 -53 704,00 -1 634,58 57 161,30 1 718,66
FINANČNÉ DERIVÁTY 338 667,20 10 307,93 -339 699,00 -10 339,34 -1 031,80 -31,40
  Aktíva 134 036,10 4 079,63 -135 638,40 -4 128,39 -1 602,30 -48,77
  Pasíva 204 631,10 6 228,31 -204 060,60 -6 210,95 570,50 17,36
OSTATNÉ INVESTÍCIE 598 502,60 18 234,38 -615 073,10 -18 735,36 -16 570,50 -500,99
Dlhodobé 62 482,60 1 899,25 -73 809,90 -2 246,81 -11 327,30 -347,55
  Aktíva 10 379,80 315,93 -13 543,90 -412,23 -3 164,10 -96,30
  Pasíva 52 102,80 1 583,33 -60 266,00 -1 834,57 -8 163,20 -251,25
Krátkodobé 536 020,00 16 335,12 -541 263,20 -16 488,56 -5 243,20 -153,44
  Aktíva 188 641,50 5 741,64 -184 279,70 -5 608,88 4 361,80 132,76
  Pasíva 347 378,50 10 593,49 -356 983,50 -10 879,68 -9 605,00 -286,19
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 1 382 561,80 42 077,46 -1 303 319,00 -39 683,35 79 242,80 2 394,12
CHYBY A OMYLY         -66,90 8,44
CELKOVÁ BILANCIA -42 184,70 -1 288,30 92 630,10 2 816,40 50 445,40 1 528,10
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -0,70 0,00 -0,70 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 42 184,70 1 288,30 -92 629,40 -2 816,40 -50 444,70 -1 528,10
Vklady 0,00 0,00 -70 619,40 -2 150,60 -70 619,40 -2 150,60
Cenné papiere 42 184,70 1 288,30 -22 010,00 -665,80 20 174,70 622,50
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -22 010,00 -665,80 -22 010,00 -665,80
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 42 184,70 1 288,30 0,00 0,00 42 184,70 1 288,30
REZERVNÉ AKTÍVA 42 184,70 1 288,30 -92 630,10 -2 816,40 -50 445,40 -1 528,10

Použitý kurz: USD = 32,855 Sk