Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až apríl 2004

 

Revízia údajov - február 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 281 342,00 8 605,84 282 752,00 8 648,97 -1 410,00 -43,13
SLUŽBY 39 304,90 1 202,28 35 574,50 1 088,17 3 730,40 114,11
  Doprava 17 914,30 547,97 10 662,60 326,15 7 251,70 221,82
  Cestovný ruch 7 999,30 244,69 6 227,90 190,50 1 771,40 54,18
  Iné služby celkom 13 391,30 409,62 18 684,00 571,52 -5 292,70 -161,90
VÝNOSY 9 782,90 299,24 27 748,60 848,79 -17 965,70 -549,54
  Kompenzácie pracovníkov 4 342,50 132,83 230,00 7,04 4 112,50 125,80
  Výnosy z investícii 5 440,40 166,41 27 518,60 841,75 -22 078,20 -675,34
BEŽNÉ TRANSFÉRY 7 267,00 222,29 3 126,60 95,64 4 140,40 126,65
BEŽNÝ ÚČET 337 696,80 10 329,65 349 201,70 10 681,56 -11 504,90 -351,92
KAPITÁLOVÝ ÚČET 1 041,60 31,86 239,10 7,31 802,50 24,55
FINANČNÝ ÚČET 1 041 100,60 31 854,14 -1 021 844,40 -31 261,17 19 256,20 592,97
PRIAME INVESTÍCIE 221 298,90 6 769,21 -181 861,80 -5 562,88 39 437,10 1 206,32
V zahraniči (priamy investor = rezident) 4 725,30 144,54 -6 393,30 -195,56 -1 668,00 -51,02
  Majetková účasť 271,90 8,32 -319,30 -9,77 -47,40 -1,45
  Reinvestovaný zisk   0,00 -839,60 -25,68 -839,60 -25,68
  Ostatný kapitál 4 453,40 136,22 -5 234,40 -160,11 -781,00 -23,89
V SR (podnik priamej investície = rezident) 216 573,60 6 624,67 -175 468,50 -5 367,32 41 105,10 1 257,34
  Majetková účasť 20 660,30 631,97 -2 226,00 -68,09 18 434,30 563,88
  Reinvestovaný zisk 17 340,60 530,42   0,00 17 340,60 530,42
  Ostatný kapitál 178 572,70 5 462,28 -173 242,50 -5 299,23 5 330,20 163,04
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 81 703,00 2 499,17 -70 748,40 -2 164,09 10 954,60 335,09
  Aktíva 33 110,40 1 012,80 -38 028,10 -1 163,22 -4 917,70 -150,43
  Pasíva 48 592,60 1 486,38 -32 720,30 -1 000,87 15 872,30 485,51
FINANČNÉ DERIVÁTY 263 222,90 8 051,60 -263 927,90 -8 073,16 -705,00 -21,56
  Aktíva 107 310,60 3 282,47 -108 210,20 -3 309,99 -899,60 -27,52
  Pasíva 155 912,30 4 769,13 -155 717,70 -4 763,17 194,60 5,95
OSTATNÉ INVESTÍCIE 474 875,80 14 534,16 -505 306,30 -15 461,03 -30 430,50 -926,87
Dlhodobé 52 239,00 1 594,68 -64 441,80 -1 971,40 -12 202,80 -376,72
  Aktíva 8 531,60 260,88 -12 734,10 -389,53 -4 202,50 -128,65
  Pasíva 43 707,40 1 333,79 -51 707,70 -1 581,87 -8 000,30 -248,08
Krátkodobé 422 636,80 12 939,48 -440 864,50 -13 489,63 -18 227,70 -550,15
  Aktíva 149 178,90 4 563,16 -146 125,10 -4 469,75 3 053,80 93,41
  Pasíva 273 457,90 8 376,32 -294 739,40 -9 019,88 -21 281,50 -643,56
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 1 042 142,20 31 886,00 -1 022 083,50 -31 268,48 20 058,70 617,52
CHYBY A OMYLY         -871,70 -18,20
CELKOVÁ BILANCIA -66 569,00 -1 981,40 74 251,10 2 228,80 7 682,10 247,40
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -0,50 0,00 -0,50 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 66 569,00 1 981,40 -74 250,60 -2 228,80 -7 681,60 -247,40
Vklady 0,00 0,00 -51 391,20 -1 536,50 -51 391,20 -1 536,50
Cenné papiere 66 569,00 1 981,40 -22 859,40 -692,30 43 709,60 1 289,10
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -22 859,40 -692,30 -22 859,40 -692,30
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 66 569,00 1 981,40 0,00 0,00 66 569,00 1 981,40
REZERVNÉ AKTÍVA 66 569,00 1 981,40 -74 251,10 -2 228,80 -7 682,10 -247,40

Použitý kurz: USD = 32,692 Sk