Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až marec 2004

 

Revízia údajov - február 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 201 060,00 6 194,66 201 445,00 6 206,52 -385,00 -11,86
SLUŽBY 28 396,70 874,90 26 430,20 814,31 1 966,50 60,59
  Doprava 13 784,50 424,70 8 069,30 248,62 5 715,20 176,09
  Cestovný ruch 6 040,80 186,12 4 462,00 137,47 1 578,80 48,64
  Iné služby celkom 8 571,40 264,08 13 898,90 428,23 -5 327,50 -164,14
VÝNOSY 7 731,70 238,21 20 095,80 619,15 -12 364,10 -380,94
  Kompenzácie pracovníkov 3 245,20 99,98 157,60 4,86 3 087,60 95,13
  Výnosy z investícii 4 486,50 138,23 19 938,20 614,30 -15 451,70 -476,07
BEŽNÉ TRANSFÉRY 4 419,80 136,20 1 957,30 60,30 2 462,50 75,90
BEŽNÝ ÚČET 241 608,20 7 443,97 249 928,30 7 700,29 -8 320,10 -256,32
KAPITÁLOVÝ ÚČET 457,40 14,09 199,80 6,16 257,60 7,94
FINANČNÝ ÚČET 811 532,50 24 999,37 -798 970,30 -24 611,45 12 562,20 387,92
PRIAME INVESTÍCIE 159 294,30 4 907,86 -132 239,80 -4 074,31 27 054,50 833,55
V zahraniči (priamy investor = rezident) 3 123,70 96,24 -4 206,00 -129,59 -1 082,30 -33,35
  Majetková účasť 209,20 6,45 -196,80 -6,06 12,40 0,38
  Reinvestovaný zisk   0,00 -629,70 -19,40 -629,70 -19,40
  Ostatný kapitál 2 914,50 89,80 -3 379,50 -104,12 -465,00 -14,33
V SR (podnik priamej investície = rezident) 156 170,60 4 811,62 -128 033,80 -3 944,72 28 136,80 866,89
  Majetková účasť 14 035,30 432,43 -495,20 -15,26 13 540,10 417,17
  Reinvestovaný zisk 13 005,40 400,70 0,00 0,00 13 005,40 400,70
  Ostatný kapitál 129 129,90 3 978,49 -127 538,60 -3 929,46 1 591,30 49,03
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 59 797,70 1 842,37 -57 600,60 -1 774,67 2 197,10 67,69
  Aktíva 26 946,00 830,21 -33 083,20 -1 019,29 -6 137,20 -189,09
  Pasíva 32 851,70 1 012,16 -24 517,40 -755,38 8 334,30 256,78
FINANČNÉ DERIVÁTY 201 107,50 6 196,12 -200 999,40 -6 192,79 108,10 3,33
  Aktíva 84 165,10 2 593,13 -84 835,70 -2 613,79 -670,60 -20,66
  Pasíva 116 942,40 3 602,99 -116 163,70 -3 579,00 778,70 23,99
OSTATNÉ INVESTÍCIE 391 333,00 12 053,03 -408 130,50 -12 569,68 -16 797,50 -516,66
Dlhodobé 37 578,10 1 157,91 -49 041,30 -1 510,33 -11 463,20 -352,42
  Aktíva 7 956,50 245,14 -10 072,90 -310,35 -2 116,40 -65,21
  Pasíva 29 621,60 912,77 -38 968,40 -1 199,99 -9 346,80 -287,22
Krátkodobé 353 754,90 10 895,11 -359 089,20 -11 059,35 -5 334,30 -164,23
  Aktíva 124 324,00 3 830,42 -111 591,00 -3 438,12 12 733,00 392,30
  Pasíva 229 430,90 7 064,69 -247 498,20 -7 621,23 -18 067,30 -556,54
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 811 989,90 25 013,46 -799 170,10 -24 617,61 12 819,80 395,85
CHYBY A OMYLY         4 000,80 127,36
CELKOVÁ BILANCIA -57 274,30 -1 735,90 65 774,80 2 002,80 8 500,50 266,90
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 57 274,30 1 735,90 -65 774,80 -2 002,80 -8 500,50 -266,90
Vklady 0,00 0,00 -52 592,30 -1 597,80 -52 592,30 -1 597,80
Cenné papiere 57 274,30 1 735,90 -13 182,50 -405,00 44 091,80 1 330,90
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -13 182,50 -405,00 -13 182,50 -405,00
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 57 274,30 1 735,90 0,00 0,00 57 274,30 1 735,90
REZERVNÉ AKTÍVA 57 274,30 1 735,90 -65 774,80 -2 002,80 -8 500,50 -266,90

Použitý kurz: USD = 32,457 Sk

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 227 875,20
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 229 456,70
BILANCIA VÝNOSOV -12 364,10
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV 2 462,50
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY 257,60
FINANČNÝ ÚČET 12 562,20
REZERVNÉ AKTÍVA -8 500,50
PRIAME INVESTÍCIE 27 054,50
  Priame investície v zahraničí -1 082,30
  Priame investície v SR 28 136,80
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 2 197,10
  Aktíva -6 137,20
  Pasíva 8 334,30
FINANČNÉ DERIVÁTY 108,10
  Finančné driváty aktíva -670,60
  Finančné deriváty pasíva 778,70
OSTATNÝ KAPITÁL -16 797,50
  Aktíva 10 616,60
  Pasíva -27 414,10