Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až február 2004

 

Revízia údajov - február 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 126 703,00 3 936,47 124 732,00 3 875,23 1 971,00 61,24
SLUŽBY 18 612,00 578,25 17 750,00 551,46 862,00 26,78
  Doprava 8 515,40 264,56 5 068,90 157,48 3 446,50 107,08
  Cestovný ruch 4 339,80 134,83 2 844,00 88,36 1 495,80 46,47
  Iné služby celkom 5 756,80 178,85 9 837,10 305,62 -4 080,30 -126,77
VÝNOSY 5 074,50 157,66 13 080,60 406,39 -8 006,10 -248,74
  Kompenzácie pracovníkov 2 140,70 66,51 91,50 2,84 2 049,20 63,67
  Výnosy z investícii 2 933,80 91,15 12 989,10 403,55 -10 055,30 -312,40
BEŽNÉ TRANSFÉRY 2 891,00 89,82 1 406,70 43,70 1 484,30 46,11
BEŽNÝ ÚČET 153 280,50 4 762,19 156 969,30 4 876,79 -3 688,80 -114,61
KAPITÁLOVÝ ÚČET 295,60 9,18 69,70 2,17 225,90 7,02
FINANČNÝ ÚČET 521 600,10 16 200,42 -498 509,50 -15 497,00 23 090,60 703,42
PRIAME INVESTÍCIE 104 894,00 3 258,89 -84 921,10 -2 638,37 19 972,90 620,53
V zahraniči (priamy investor = rezident) 2 245,10 69,75 -2 878,90 -89,44 -633,80 -19,69
  Majetková účasť 191,60 5,95 -172,30 -5,35 19,30 0,60
  Reinvestovaný zisk   0,00 -419,80 -13,04 -419,80 -13,04
  Ostatný kapitál 2 053,50 63,80 -2 286,80 -71,05 -233,30 -7,25
V SR (podnik priamej investície = rezident) 102 648,90 3 189,14 -82 042,20 -2 548,92 20 606,70 640,22
  Majetková účasť 9 845,20 305,88 -246,10 -7,65 9 599,10 298,23
  Reinvestovaný zisk 8 670,30 269,37   0,00 8 670,30 269,37
  Ostatný kapitál 84 133,40 2 613,89 -81 796,10 -2 541,28 2 337,30 72,62
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 47 741,60 1 483,26 -38 710,60 -1 202,68 9 031,00 280,58
  Aktíva 21 057,70 654,23 -20 301,20 -630,73 756,50 23,50
  Pasíva 26 683,90 829,03 -18 409,40 -571,95 8 274,50 257,08
FINANČNÉ DERIVÁTY 130 295,80 4 048,09 -130 970,40 -4 069,05 -674,60 -20,96
  Aktíva 56 055,30 1 741,55 -56 972,10 -1 770,03 -916,80 -28,48
  Pasíva 74 240,50 2 306,54 -73 998,30 -2 299,01 242,20 7,52
OSTATNÉ INVESTÍCIE 238 668,70 7 410,18 -243 907,40 -7 586,91 -5 238,70 -176,73
Dlhodobé 22 076,70 685,90 -25 368,40 -787,87 -3 291,70 -101,96
  Aktíva 3 630,90 112,81 -5 519,10 -171,47 -1 888,20 -58,66
  Pasíva 18 445,80 573,10 -19 849,30 -616,40 -1 403,50 -43,30
Krátkodobé 216 592,00 6 724,27 -218 539,00 -6 799,04 -1 947,00 -74,77
  Aktíva 77 327,60 2 402,45 -72 362,40 -2 248,19 4 965,20 154,26
  Pasíva 139 264,40 4 321,83 -146 176,60 -4 550,85 -6 912,20 -229,03
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 521 895,70 16 209,60 -498 579,20 -15 499,16 23 316,50 710,44
CHYBY A OMYLY         3 114,30 89,17
CELKOVÁ BILANCIA -41 184,20 -1 259,20 63 926,20 1 944,20 22 742,00 685,00
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 41 184,20 1 259,20 -63 926,20 -1 944,20 -22 742,00 -685,00
Vklady 0,00 0,00 -56 796,90 -1 731,40 -56 796,90 -1 731,40
Cenné papiere 41 184,20 1 259,20 -7 129,30 -212,80 34 054,90 1 046,40
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -7 129,30 -212,80 -7 129,30 -212,80
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 41 184,20 1 259,20 0,00 0,00 41 184,20 1 259,20
REZERVNÉ AKTÍVA 41 184,20 1 259,20 -63 926,20 -1 944,20 -22 742,00 -685,00

Použitý kurz: USD = 32,187 Sk