Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január 2004

 

Revízia údajov - február 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 60 624,00 1 877,37 59 568,00 1 844,67 1 056,00 32,70
SLUŽBY 10 143,40 314,11 10 065,00 311,69 78,40 2,43
  Doprava 4 666,30 144,50 2 676,10 82,87 1 990,20 61,63
  Cestovný ruch 2 295,30 71,08 1 452,40 44,98 842,90 26,10
  Iné služby celkom 3 181,80 98,53 5 936,50 183,84 -2 754,70 -85,31
VÝNOSY 2 216,70 68,65 6 672,40 206,63 -4 455,70 -137,98
  Kompenzácie pracovníkov 1 072,40 33,21 43,40 1,34 1 029,00 31,87
  Výnosy z investícii 1 144,30 35,44 6 629,00 205,28 -5 484,70 -169,85
BEŽNÉ TRANSFÉRY 1 254,60 38,85 735,40 22,77 519,20 16,08
BEŽNÝ ÚČET 74 238,70 2 298,98 77 040,80 2 385,75 -2 802,10 -86,77
KAPITÁLOVÝ ÚČET 237,00 7,34 36,40 1,13 200,60 6,21
FINANČNÝ ÚČET 258 751,30 8 016,91 -256 139,00 -7 933,68 2 612,30 83,23
PRIAME INVESTÍCIE 52 379,70 1 622,06 -41 743,60 -1 292,69 10 636,10 329,37
V zahraniči (priamy investor = rezident) 1 271,30 39,37 -1 342,10 -41,56 -70,80 -2,19
  Majetková účasť 14,10 0,44 -74,80 -2,32 -60,70 -1,88
  Reinvestovaný zisk   0,00 -209,90 -6,50 -209,90 -6,50
  Ostatný kapitál 1 257,20 38,93 -1 057,40 -32,74 199,80 6,19
V SR (podnik priamej investície = rezident) 51 108,40 1 582,70 -40 401,50 -1 251,13 10 706,90 331,57
  Majetková účasť 5 109,50 158,23 -649,60 -20,12 4 459,90 138,11
  Reinvestovaný zisk 4 335,10 134,25   0,00 4 335,10 134,25
  Ostatný kapitál 41 663,80 1 290,22 -39 751,90 -1 231,01 1 911,90 59,21
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 23 446,30 726,07 -13 633,30 -422,19 9 813,00 303,88
  Aktíva 13 540,60 419,32 -5 999,90 -185,80 7 540,70 233,52
  Pasíva 9 905,70 306,75 -7 633,40 -236,39 2 272,30 70,37
FINANČNÉ DERIVÁTY 63 256,10 1 958,88 -63 925,10 -1 979,60 -669,00 -20,72
  Aktíva 26 454,10 819,22 -27 268,10 -844,42 -814,00 -25,21
  Pasíva 36 802,00 1 139,66 -36 657,00 -1 135,17 145,00 4,49
OSTATNÉ INVESTÍCIE 119 669,20 3 709,89 -136 837,00 -4 239,20 -17 167,80 -529,31
Dlhodobé 18 776,60 581,52 -24 952,60 -772,66 -6 176,00 -191,14
  Aktíva 2 318,20 71,79 -4 845,30 -150,05 -2 527,10 -78,26
  Pasíva 16 458,40 509,73 -20 107,30 -622,61 -3 648,90 -112,88
Krátkodobé 100 892,60 3 128,37 -111 884,40 -3 466,54 -10 991,80 -338,17
  Aktíva 37 759,60 1 169,32 -40 541,30 -1 255,46 -2 781,70 -86,14
  Pasíva 63 133,00 1 959,05 -71 343,10 -2 211,08 -8 210,10 -252,03
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 258 988,30 8 024,25 -256 175,40 -7 934,81 2 812,90 89,44
CHYBY A OMYLY         3 359,70 110,73
CELKOVÁ BILANCIA -23 387,40 -710,40 26 757,90 823,80 3 370,50 113,40
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 23 387,40 710,40 -26 757,90 -823,80 -3 370,50 -113,40
Vklady 0,00 0,00 -24 314,00 -743,50 -24 314,00 -743,50
Cenné papiere 23 387,40 710,40 -2 443,90 -80,30 20 943,50 630,10
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -2 443,90 -80,30 -2 443,90 -80,30
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 23 387,40 710,40 0,00 0,00 23 387,40 710,40
REZERVNÉ AKTÍVA 23 387,40 710,40 -26 757,90 -823,80 -3 370,50 -113,40

Použitý kurz: USD = 32,292 Sk