Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až december 2003

 

Revízia údajov - február 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 803 238,00 21 843,15 826 673,00 22 480,43 -23 435,00 -637,29
SLUŽBY 120 836,00 3 286,00 112 140,20 3 049,53 8 695,80 236,47
  Doprava 51 693,60 1 405,75 32 934,60 895,62 18 759,00 510,13
  Cestovný ruch 31 736,10 863,03 21 041,70 572,21 10 694,40 290,82
  Iné služby celkom 37 406,30 1 017,22 58 163,90 1 581,70 -20 757,60 -564,48
VÝNOSY 34 292,40 932,54 101 068,20 2 748,43 -66 775,80 -1 815,89
  Kompenzácie pracovníkov 15 654,90 425,72 572,10 15,56 15 082,80 410,16
  Výnosy z investícii 18 637,50 506,83 100 496,10 2 732,88 -81 858,60 -2 226,05
BEŽNÉ TRANSFÉRY 19 676,30 535,07 10 663,10 289,97 9 013,20 245,10
BEŽNÝ ÚČET 978 042,70 26 596,76 1 050 544,50 28 568,37 -72 501,80 -1 971,60
KAPITÁLOVÝ ÚČET 7 107,20 193,27 3 380,50 91,93 3 726,70 101,34
FINANČNÝ ÚČET 2 733 329,40 74 451,99 -2 624 961,70 -71 524,01 108 367,70 2 927,98
PRIAME INVESTÍCIE 704 401,80 19 155,41 -634 041,00 -17 242,03 70 360,80 1 913,38
V zahraniči (priamy investor = rezident) 41 195,50 1 120,26 -50 263,30 -1 366,85 -9 067,80 -246,59
  Majetková účasť 1 053,20 28,64 -1 732,50 -47,11 -679,30 -18,47
  Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -1 275,20 -34,68 -1 275,20 -34,68
  Ostatný kapitál 40 142,30 1 091,62 -47 255,60 -1 285,06 -7 113,30 -193,44
V SR (podnik priamej investície = rezident) 663 206,30 18 035,14 -583 777,70 -15 875,17 79 428,60 2 159,97
  Majetková účasť 44 710,80 1 215,86 -5 814,80 -158,13 38 896,00 1 057,73
  Reinvestovaný zisk 55 556,20 1 510,79 0,00 0,00 55 556,20 1 510,79
  Ostatný kapitál 562 939,30 15 308,50 -577 962,90 -15 717,05 -15 023,60 -408,55
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 364 128,50 9 902,06 -384 657,70 -10 460,33 -20 529,20 -558,27
  Aktíva 91 822,90 2 497,02 -118 427,70 -3 220,51 -26 604,80 -723,49
  Pasíva 272 305,60 7 405,04 -266 230,00 -7 239,82 6 075,60 165,22
FINANČNÉ DERIVÁTY 244 769,10 6 656,22 -244 228,10 -6 641,51 541,00 14,71
  Aktíva 106 101,90 2 885,32 -107 724,60 -2 929,45 -1 622,70 -44,13
  Pasíva 138 667,20 3 770,90 -136 503,50 -3 712,06 2 163,70 58,84
OSTATNÉ INVESTÍCIE 1 420 030,00 38 738,30 -1 362 034,90 -37 180,15 57 995,10 1 558,15
Dlhodobé 110 370,00 3 004,15 -123 079,80 -3 342,51 -12 709,80 -338,37
  Aktíva 29 839,60 811,47 -22 702,20 -617,36 7 137,40 194,11
  Pasíva 80 530,40 2 192,68 -100 377,60 -2 725,15 -19 847,20 -532,47
Krátkodobé 1 309 660,00 35 734,15 -1 238 955,10 -33 837,63 70 704,90 1 896,52
  Aktíva 459 241,10 12 488,54 -468 283,40 -12 734,44 -9 042,30 -245,90
  Pasíva 850 418,90 23 245,61 -770 671,70 -21 103,20 79 747,20 2 142,41
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 2 740 436,60 74 645,26 -2 628 342,20 -71 615,94 112 094,40 3 029,32
CHYBY A OMYLY         12 304,30 321,58
CELKOVÁ BILANCIA -57 777,10 -1 608,00 109 674,00 2 987,30 51 896,90 1 379,30
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -0,40 0,00 -0,40 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 57 777,10 1 608,00 -109 673,60 -2 987,30 -51 896,50 -1 379,30
Vklady 0,00 0,00 -25 714,00 -701,80 -25 714,00 -701,80
Cenné papiere 57 777,10 1 608,00 -83 959,60 -2 285,50 -26 182,50 -677,50
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -83 959,60 -2 285,50 -83 959,60 -2 285,50
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 57 777,10 1 608,00 0,00 0,00 57 777,10 1 608,00
REZERVNÉ AKTÍVA 57 777,10 1 608,00 -109 674,00 -2 987,30 -51 896,90 -1 379,30

Použitý kurz: USD = 36,773 Sk

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 938 813,20
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 924 074,00
BILANCIA VÝNOSOV -66 775,80
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV 9 013,20
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY 3 726,70
FINANČNÝ ÚČET 108 367,70
REZERVNÉ AKTÍVA -51 896,90
PRIAME INVESTÍCIE 70 360,80
  Priame investície v zahraničí -9 067,80
  Priame investície v SR 79 428,60
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE -20 529,20
  Aktíva -26 604,80
  Pasíva 6 075,60
FINANČNÉ DERIVÁTY 541,00
  Finančné driváty aktíva -1 622,70
  Finančné deriváty pasíva 2 163,70
OSTATNÝ KAPITÁL 57 995,10
  Aktíva -1 904,90
  Pasíva 59 900,00