Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až november 2003

 

Revízia údajov - február 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 732 452,00 19 768,75 750 854,00 20 265,42 -18 402,00 -496,67
SLUŽBY 106 758,10 2 881,38 100 800,10 2 720,58 5 958,00 160,81
  Doprava 45 090,50 1 216,98 29 640,80 800,00 15 449,70 416,98
  Cestovný ruch 28 623,10 772,53 19 740,80 532,80 8 882,30 239,73
  Iné služby celkom 33 044,50 891,87 51 418,50 1 387,78 -18 374,00 -495,91
VÝNOSY 32 379,60 873,92 92 888,80 2 507,05 -60 509,20 -1 633,13
  Kompenzácie pracovníkov 14 983,00 404,39 510,90 13,79 14 472,10 390,60
  Výnosy z investícii 17 396,60 469,53 92 377,90 2 493,26 -74 981,30 -2 023,73
BEŽNÉ TRANSFÉRY 17 870,40 482,32 9 458,50 255,28 8 411,90 227,04
BEŽNÝ ÚČET 889 460,10 24 006,37 954 001,40 25 748,33 -64 541,30 -1 741,96
KAPITÁLOVÝ ÚČET 5 877,20 158,62 3 064,20 82,70 2 813,00 75,92
FINANČNÝ ÚČET 2 369 940,20 64 051,29 -2 296 249,40 -62 111,94 73 690,80 1 939,36
PRIAME INVESTÍCIE 598 862,10 16 163,18 -545 114,50 -14 712,54 53 747,60 1 450,64
V zahraniči (priamy investor = rezident) 27 558,30 743,79 -39 642,30 -1 069,94 -12 084,00 -326,15
  Majetková účasť 744,20 20,09 -1 262,90 -34,09 -518,70 -14,00
  Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -1 168,90 -31,55 -1 168,90 -31,55
  Ostatný kapitál 26 814,10 723,71 -37 210,50 -1 004,30 -10 396,40 -280,60
V SR (podnik priamej investície = rezident) 571 303,80 15 419,39 -505 472,20 -13 642,61 65 831,60 1 776,78
  Majetková účasť 33 605,60 907,01 -4 306,00 -116,22 29 299,60 790,79
  Reinvestovaný zisk 50 926,50 1 374,50 0,00 0,00 50 926,50 1 374,50
  Ostatný kapitál 486 771,70 13 137,88 -501 166,20 -13 526,39 -14 394,50 -388,51
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 326 027,30 8 799,42 -337 847,00 -9 118,43 -11 819,70 -319,01
  Aktíva 85 922,40 2 319,03 -104 611,10 -2 823,44 -18 688,70 -504,40
  Pasíva 240 104,90 6 480,39 -233 235,90 -6 295,00 6 869,00 185,39
FINANČNÉ DERIVÁTY 187 390,90 5 057,65 -187 577,00 -5 062,67 -186,10 -5,02
  Aktíva 78 588,00 2 121,08 -80 325,90 -2 167,98 -1 737,90 -46,91
  Pasíva 108 802,90 2 936,57 -107 251,10 -2 894,69 1 551,80 41,88
OSTATNÉ INVESTÍCIE 1 257 659,90 34 031,04 -1 225 710,90 -33 218,29 31 949,00 812,75
Dlhodobé 100 832,80 2 724,93 -109 263,30 -2 947,54 -8 430,50 -222,61
  Aktíva 28 669,20 773,74 -19 509,10 -526,55 9 160,10 247,19
  Pasíva 72 163,60 1 951,19 -89 754,20 -2 420,99 -17 590,60 -469,80
Krátkodobé 1 156 827,10 31 306,11 -1 116 447,60 -30 270,75 40 379,50 1 035,36
  Aktíva 392 218,00 10 585,90 -413 579,90 -11 162,45 -21 361,90 -576,55
  Pasíva 764 609,10 20 720,22 -702 867,70 -19 108,30 61 741,40 1 611,91
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 2 375 817,40 64 209,92 -2 299 313,60 -62 194,64 76 503,80 2 015,28
CHYBY A OMYLY         25 293,30 672,68
CELKOVÁ BILANCIA -64 811,60 -1 768,90 102 067,40 2 714,90 37 255,80 946,00
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -0,40 0,00 -0,40 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 64 811,60 1 768,90 -102 067,00 -2 714,90 -37 255,40 -946,00
Vklady 0,00 0,00 -24 032,40 -641,00 -24 032,40 -641,00
Cenné papiere 64 811,60 1 768,90 -78 034,60 -2 073,90 -13 223,00 -305,00
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -78 034,60 -2 073,90 -78 034,60 -2 073,90
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 64 811,60 1 768,90 0,00 0,00 64 811,60 1 768,90
REZERVNÉ AKTÍVA 64 811,60 1 768,90 -102 067,40 -2 714,90 -37 255,80 -946,00

Použitý kurz: USD = 37,051 Sk