Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až október 2003

 

Revízia údajov - február 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 657 495,00 17 667,00 674 661,00 18 128,25 -17 166,00 -461,25
SLUŽBY 98 291,90 2 641,12 92 467,90 2 484,63 5 824,00 156,49
  Doprava 41 098,00 1 104,31 27 138,80 729,22 13 959,20 375,09
  Cestovný ruch 26 866,10 721,90 18 244,10 490,22 8 622,00 231,67
  Iné služby celkom 30 327,80 814,91 47 085,00 1 265,18 -16 757,20 -450,27
VÝNOSY 30 315,60 814,59 86 764,80 2 331,38 -56 449,20 -1 516,80
  Kompenzácie pracovníkov 13 870,00 372,69 456,40 12,26 13 413,60 360,43
  Výnosy z investícii 16 445,60 441,90 86 308,40 2 319,12 -69 862,80 -1 877,22
BEŽNÉ TRANSFÉRY 16 074,30 431,92 8 198,90 220,31 7 875,40 211,61
BEŽNÝ ÚČET 802 176,80 21 554,62 862 092,60 23 164,57 -59 915,80 -1 609,95
KAPITÁLOVÝ ÚČET 5 677,00 152,54 2 739,30 73,61 2 937,70 78,94
FINANČNÝ ÚČET 2 091 377,60 56 286,38 -2 014 328,80 -54 207,76 77 048,80 2 078,62
PRIAME INVESTÍCIE 541 122,30 14 540,04 -489 367,20 -13 149,38 51 755,10 1 390,67
V zahraniči (priamy investor = rezident) 24 402,40 655,70 -36 579,20 -982,89 -12 176,80 -327,19
  Majetková účasť 704,10 18,92 -1 124,80 -30,22 -420,70 -11,30
  Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -1 062,70 -28,55 -1 062,70 -28,55
  Ostatný kapitál 23 698,30 636,78 -34 391,70 -924,11 -10 693,40 -287,33
V SR (podnik priamej investície = rezident) 516 719,90 13 884,35 -452 788,00 -12 166,49 63 931,90 1 717,86
  Majetková účasť 31 064,20 834,70 -3 572,30 -95,99 27 491,90 738,71
  Reinvestovaný zisk 46 296,80 1 244,00 0,00 0,00 46 296,80 1 244,00
  Ostatný kapitál 439 358,90 11 805,65 -449 215,70 -12 070,50 -9 856,80 -264,85
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 284 469,70 7 643,75 -313 083,60 -8 412,61 -28 613,90 -768,86
  Aktíva 65 026,20 1 747,26 -89 794,00 -2 412,78 -24 767,80 -665,51
  Pasíva 219 443,50 5 896,48 -223 289,60 -5 999,83 -3 846,10 -103,35
FINANČNÉ DERIVÁTY 136 503,40 3 667,87 -136 638,50 -3 671,50 -135,10 -3,63
  Aktíva 52 153,90 1 401,38 -53 032,70 -1 425,00 -878,80 -23,61
  Pasíva 84 349,50 2 266,48 -83 605,80 -2 246,50 743,70 19,98
OSTATNÉ INVESTÍCIE 1 129 282,20 30 434,72 -1 075 239,50 -28 974,27 54 042,70 1 460,44
Dlhodobé 83 904,20 2 255,89 -96 545,30 -2 594,20 -12 641,10 -338,30
  Aktíva 20 502,40 551,14 -9 869,50 -265,20 10 632,90 285,94
  Pasíva 63 401,80 1 704,76 -86 675,80 -2 329,00 -23 274,00 -624,24
Krátkodobé 1 045 378,00 28 178,82 -978 694,20 -26 380,08 66 683,80 1 798,74
  Aktíva 354 261,10 9 519,05 -368 591,00 -9 904,10 -14 329,90 -385,05
  Pasíva 691 116,90 18 659,77 -610 103,20 -16 475,98 81 013,70 2 183,79
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 2 097 054,60 56 438,92 -2 017 068,10 -54 281,36 79 986,50 2 157,56
CHYBY A OMYLY         26 253,10 676,59
CELKOVÁ BILANCIA -84 481,00 -2 245,00 130 804,80 3 469,20 46 323,80 1 224,20
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -0,40 0,00 -0,40 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 84 481,00 2 245,00 -130 804,40 -3 469,20 -46 323,40 -1 224,20
Vklady 0,00 0,00 -53 253,70 -1 413,00 -53 253,70 -1 413,00
Cenné papiere 84 481,00 2 245,00 -77 550,70 -2 056,20 6 930,30 188,80
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -77 550,70 -2 056,20 -77 550,70 -2 056,20
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 84 481,00 2 245,00 0,00 0,00 84 481,00 2 245,00
REZERVNÉ AKTÍVA 84 481,00 2 245,00 -130 804,80 -3 469,20 -46 323,80 -1 224,20

Použitý kurz: USD = 37,216 Sk