Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až september 2003

 

Revízia údajov - február 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 581 601,00 15 527,58 596 386,00 15 922,31 -14 785,00 -394,73
SLUŽBY 87 964,10 2 348,46 82 686,70 2 207,57 5 277,40 140,90
  Doprava 36 764,90 981,55 23 736,10 633,71 13 028,80 347,84
  Cestovný ruch 24 204,70 646,22 16 130,20 430,64 8 074,50 215,57
  Iné služby celkom 26 994,50 720,70 42 820,40 1 143,22 -15 825,90 -422,52
VÝNOSY 27 281,20 728,35 79 645,50 2 126,37 -52 364,30 -1 398,02
  Kompenzácie pracovníkov 12 262,20 327,38 421,80 11,26 11 840,40 316,11
  Výnosy z investícii 15 019,00 400,98 79 223,70 2 115,11 -64 204,70 -1 714,14
BEŽNÉ TRANSFÉRY 14 470,80 386,34 7 333,60 195,79 7 137,20 190,55
BEŽNÝ ÚČET 711 317,10 18 990,74 766 051,80 20 452,05 -54 734,70 -1 461,31
KAPITÁLOVÝ ÚČET 4 930,00 131,62 2 255,70 60,22 2 674,30 71,40
FINANČNÝ ÚČET 1 774 191,50 47 343,57 -1 739 876,00 -46 467,17 34 315,50 876,40
PRIAME INVESTÍCIE 472 931,40 12 626,32 -426 914,40 -11 397,76 46 017,00 1 228,56
V zahraniči (priamy investor = rezident) 22 002,60 587,43 -32 815,50 -876,11 -10 812,90 -288,68
  Majetková účasť 687,30 18,35 -279,70 -7,47 407,60 10,88
  Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -956,40 -25,53 -956,40 -25,53
  Ostatný kapitál 21 315,30 569,08 -31 579,40 -843,11 -10 264,10 -274,03
V SR (podnik priamej investície = rezident) 450 928,80 12 038,89 -394 098,90 -10 521,65 56 829,90 1 517,24
  Majetková účasť 28 437,00 759,21 -2 999,90 -80,09 25 437,10 679,12
  Reinvestovaný zisk 41 667,20 1 112,43 0,00 0,00 41 667,20 1 112,43
  Ostatný kapitál 380 824,60 10 167,25 -391 099,00 -10 441,56 -10 274,40 -274,31
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 264 789,00 7 069,33 -280 689,00 -7 493,83 -15 900,00 -424,50
  Aktíva 55 555,10 1 483,21 -71 868,20 -1 918,74 -16 313,10 -435,53
  Pasíva 209 233,90 5 586,13 -208 820,80 -5 575,10 413,10 11,03
FINANČNÉ DERIVÁTY 116 425,10 3 108,32 -116 740,50 -3 116,74 -315,40 -8,42
  Aktíva 41 942,70 1 119,79 -43 013,30 -1 148,37 -1 070,60 -28,58
  Pasíva 74 482,40 1 988,53 -73 727,20 -1 968,37 755,20 20,16
OSTATNÉ INVESTÍCIE 920 046,00 24 539,60 -915 532,10 -24 458,84 4 513,90 80,76
Dlhodobé 76 437,00 2 042,24 -90 398,50 -2 412,60 -13 961,50 -370,36
  Aktíva 19 163,80 512,26 -8 472,40 -226,20 10 691,40 286,06
  Pasíva 57 273,20 1 529,99 -81 926,10 -2 186,41 -24 652,90 -656,42
Krátkodobé 843 609,00 22 497,36 -825 133,60 -22 046,24 18 475,40 451,12
  Aktíva 314 789,00 8 404,23 -331 484,70 -8 849,98 -16 695,70 -445,74
  Pasíva 528 820,00 14 093,12 -493 648,90 -13 196,26 35 171,10 896,86
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 1 779 121,50 47 475,19 -1 742 131,70 -46 527,39 36 989,80 947,80
CHYBY A OMYLY         29 905,30 771,70
CELKOVÁ BILANCIA -89 489,50 -2 378,90 101 649,90 2 637,10 12 160,40 258,20
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -0,40 0,00 -0,40 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 89 489,50 2 378,90 -101 649,50 -2 637,10 -12 160,00 -258,20
Vklady 0,00 0,00 -21 463,80 -558,10 -21 463,80 -558,10
Cenné papiere 89 489,50 2 378,90 -80 185,70 -2 079,00 9 303,80 299,90
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -80 185,70 -2 079,00 -80 185,70 -2 079,00
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 89 489,50 2 378,90 0,00 0,00 89 489,50 2 378,90
REZERVNÉ AKTÍVA 89 489,50 2 378,90 -101 649,90 -2 637,10 -12 160,40 -258,20

Použitý kurz: USD = 37,456 Sk

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 679 072,70
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 669 565,10
BILANCIA VÝNOSOV -52 364,30
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV 7 137,20
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY 2 674,30
FINANČNÝ ÚČET 34 315,50
REZERVNÉ AKTÍVA -12 160,40
PRIAME INVESTÍCIE 46 017,00
  Priame investície v zahraničí -10 812,90
  Priame investície v SR 56 829,90
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE -15 900,00
  Aktíva -16 313,10
  Pasíva 413,10
FINANČNÉ DERIVÁTY -315,40
  Finančné driváty aktíva -1 070,60
  Finančné deriváty pasíva 755,20
OSTATNÝ KAPITÁL 4 513,90
  Aktíva -6 004,30
  Pasíva 10 518,20