Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až august 2003

 

Revízia údajov - február 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 510 031,00 13 601,91 523 892,00 13 971,57 -13 861,00 -369,66
SLUŽBY 78 219,60 2 086,02 73 708,32 1 965,71 4 511,28 120,31
  Doprava 32 703,80 872,17 21 488,90 573,08 11 214,90 299,09
  Cestovný ruch 21 558,00 574,93 14 256,00 380,19 7 302,00 194,74
  Iné služby celkom 23 957,80 638,93 37 963,42 1 012,44 -14 005,62 -373,51
VÝNOSY 24 878,20 663,47 70 904,50 1 890,94 -46 026,30 -1 227,47
  Kompenzácie pracovníkov 11 155,30 297,50 379,50 10,12 10 775,80 287,38
  Výnosy z investícii 13 722,90 365,97 70 525,00 1 880,82 -56 802,10 -1 514,84
BEŽNÉ TRANSFÉRY 13 040,90 347,79 6 265,30 167,09 6 775,60 180,70
BEŽNÝ ÚČET 626 169,70 16 699,19 674 770,12 17 995,31 -48 600,42 -1 296,11
KAPITÁLOVÝ ÚČET 4 582,50 122,21 1 774,40 47,32 2 808,10 74,89
FINANČNÝ ÚČET 1 566 785,10 41 778,17 -1 525 838,50 -40 671,52 40 946,60 1 106,65
PRIAME INVESTÍCIE 405 294,00 10 808,70 -367 626,00 -9 804,14 37 668,00 1 004,56
V zahraniči (priamy investor = rezident) 19 056,90 508,22 -29 737,50 -793,06 -10 680,60 -284,84
  Majetková účasť 582,00 15,52 -303,00 -8,08 279,00 7,44
  Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -850,10 -22,67 -850,10 -22,67
  Ostatný kapitál 18 474,90 492,70 -28 584,40 -762,31 -10 109,50 -269,61
V SR (podnik priamej investície = rezident) 386 237,10 10 300,48 -337 888,50 -9 011,08 48 348,60 1 289,40
  Majetková účasť 24 197,00 645,30 -2 688,00 -71,69 21 509,00 573,62
  Reinvestovaný zisk 37 037,50 987,75 0,00 0,00 37 037,50 987,75
  Ostatný kapitál 325 002,60 8 667,43 -335 200,50 -8 939,40 -10 197,90 -271,97
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 253 163,80 6 751,57 -273 084,70 -7 282,84 -19 920,90 -531,27
  Aktíva 52 286,70 1 394,42 -66 558,20 -1 775,03 -14 271,50 -380,60
  Pasíva 200 877,10 5 357,15 -206 526,50 -5 507,81 -5 649,40 -150,66
FINANČNÉ DERIVÁTY 100 025,50 2 667,56 -100 260,80 -2 673,84 -235,30 -6,28
  Aktíva 33 419,50 891,26 -34 658,80 -924,31 -1 239,30 -33,05
  Pasíva 66 606,00 1 776,30 -65 602,00 -1 749,53 1 004,00 26,78
OSTATNÉ INVESTÍCIE 808 301,80 21 550,33 -784 867,00 -20 910,70 23 434,80 639,63
Dlhodobé 72 954,80 1 947,23 -80 765,70 -2 142,87 -7 810,90 -195,64
  Aktíva 17 069,00 455,90 -6 937,20 -185,01 10 131,80 270,89
  Pasíva 55 885,80 1 491,33 -73 828,50 -1 957,86 -17 942,70 -466,53
Krátkodobé 735 347,00 19 603,10 -704 101,30 -18 767,83 31 245,70 835,27
  Aktíva 281 382,30 7 504,13 -291 050,10 -7 761,96 -9 667,80 -257,83
  Pasíva 453 964,70 12 098,97 -413 051,20 -11 005,87 40 913,50 1 093,10
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 1 571 367,60 41 900,38 -1 527 612,90 -40 718,84 43 754,70 1 181,54
CHYBY A OMYLY         28 363,52 719,48
CELKOVÁ BILANCIA -68 553,00 -1 741,70 92 070,80 2 346,60 23 517,80 604,90
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,40 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 68 552,60 1 741,70 -92 070,80 -2 346,60 -23 518,20 -604,90
Vklady 0,00 0,00 -13 994,30 -356,70 -13 994,30 -356,70
Cenné papiere 68 552,60 1 741,70 -78 076,50 -1 989,90 -9 523,90 -248,20
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -78 076,50 -1 989,90 -78 076,50 -1 989,90
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 68 552,60 1 741,70 0,00 0,00 68 552,60 1 741,70
REZERVNÉ AKTÍVA 68 553,00 1 741,70 -92 070,80 -2 346,60 -23 517,80 -604,90

Použitý kurz: USD = 37,497 Sk