Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až júl 2003

 

Revízia údajov - február 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 444 811,00 11 862,26 459 250,00 12 247,32 -14 439,00 -385,06
SLUŽBY 68 540,10 1 827,83 64 775,60 1 727,44 3 764,50 100,39
  Doprava 28 609,40 762,96 18 862,10 503,02 9 747,30 259,94
  Cestovný ruch 18 359,30 489,61 13 197,50 351,95 5 161,80 137,66
  Iné služby celkom 21 571,40 575,27 32 716,00 872,47 -11 144,60 -297,21
VÝNOSY 22 556,70 601,54 64 357,70 1 716,30 -41 801,00 -1 114,75
  Kompenzácie pracovníkov 9 571,20 255,25 352,20 9,39 9 219,00 245,85
  Výnosy z investícii 12 985,50 346,30 64 005,50 1 706,90 -51 020,00 -1 360,61
BEŽNÉ TRANSFÉRY 12 201,20 325,38 5 369,10 143,18 6 832,10 182,20
BEŽNÝ ÚČET 548 109,00 14 617,02 593 752,40 15 834,24 -45 643,40 -1 217,22
KAPITÁLOVÝ ÚČET 2 722,40 72,60 1 595,20 42,54 1 127,20 30,06
FINANČNÝ ÚČET 1 337 932,50 35 678,19 -1 283 350,90 -34 205,72 54 581,60 1 472,47
PRIAME INVESTÍCIE 358 636,10 9 564,14 -318 615,00 -8 496,85 40 021,10 1 067,29
V zahraniči (priamy investor = rezident) 17 168,10 457,84 -26 908,20 -717,59 -9 740,10 -259,75
  Majetková účasť 553,00 14,75 -189,60 -5,06 363,40 9,69
  Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -743,90 -19,84 -743,90 -19,84
  Ostatný kapitál 16 615,10 443,09 -25 974,70 -692,70 -9 359,60 -249,60
V SR (podnik priamej investície = rezident) 341 468,00 9 106,30 -291 706,80 -7 779,26 49 761,20 1 327,04
  Majetková účasť 23 432,00 624,89 -2 477,20 -66,06 20 954,80 558,82
  Reinvestovaný zisk 32 407,80 864,25 0,00 0,00 32 407,80 864,25
  Ostatný kapitál 285 628,20 7 617,16 -289 229,60 -7 713,20 -3 601,40 -96,04
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 250 993,70 6 693,52 -223 761,20 -5 967,28 27 232,50 726,24
  Aktíva 47 203,90 1 258,84 -62 636,80 -1 670,40 -15 432,90 -411,57
  Pasíva 203 789,80 5 434,68 -161 124,40 -4 296,88 42 665,40 1 137,80
FINANČNÉ DERIVÁTY 26 386,40 703,67 -26 551,70 -708,08 -165,30 -4,41
  Aktíva 24 836,50 662,34 -26 311,70 -701,68 -1 475,20 -39,34
  Pasíva 1 549,90 41,33 -240,00 -6,40 1 309,90 34,93
OSTATNÉ INVESTÍCIE 701 916,30 18 716,85 -714 423,00 -19 033,50 -12 506,70 -316,65
Dlhodobé 67 792,00 1 809,60 -72 728,70 -1 938,86 -4 936,70 -129,26
  Aktíva 15 582,70 416,35 -4 662,70 -124,35 10 920,00 292,00
  Pasíva 52 209,30 1 393,25 -68 066,00 -1 814,51 -15 856,70 -421,27
Krátkodobé 634 124,30 16 907,26 -641 694,30 -17 094,64 -7 570,00 -187,39
  Aktíva 243 954,00 6 505,79 -297 119,90 -7 923,62 -53 165,90 -1 417,83
  Pasíva 390 170,30 10 401,47 -344 574,40 -9 171,02 45 595,90 1 230,45
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 1 340 654,90 35 750,79 -1 284 946,10 -34 248,26 55 708,80 1 502,53
CHYBY A OMYLY         21 663,90 556,19
CELKOVÁ BILANCIA -85 866,20 -2 236,90 117 595,50 3 078,40 31 729,30 841,50
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,40 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 85 865,80 2 236,90 -117 595,50 -3 078,40 -31 729,70 -841,50
Vklady 0,00 0,00 -40 492,20 -1 059,00 -40 492,20 -1 059,00
Cenné papiere 85 865,80 2 236,90 -77 103,30 -2 019,40 8 762,50 217,50
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -77 103,30 -2 019,40 -77 103,30 -2 019,40
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 85 865,80 2 236,90 0,00 0,00 85 865,80 2 236,90
REZERVNÉ AKTÍVA 85 866,20 2 236,90 -117 595,50 -3 078,40 -31 729,30 -841,50

Použitý kurz: USD = 37,498 Sk