Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až jún 2003

 

Revízia údajov - február 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 375 318,00 9 970,72 385 113,00 10 230,94 -9 795,00 -260,21
SLUŽBY 56 950,20 1 512,94 54 620,90 1 451,06 2 329,30 61,88
  Doprava 24 519,10 651,38 15 998,30 425,01 8 520,80 226,36
  Cestovný ruch 14 936,20 396,80 10 701,10 284,29 4 235,10 112,51
  Iné služby celkom 17 494,90 464,77 27 921,50 741,76 -10 426,60 -276,99
VÝNOSY 19 645,70 521,91 56 498,40 1 500,94 -36 852,70 -979,03
  Kompenzácie pracovníkov 8 459,80 224,74 262,90 6,98 8 196,90 217,76
  Výnosy z investícii 11 185,90 297,17 56 235,50 1 493,96 -45 049,60 -1 196,79
BEŽNÉ TRANSFÉRY 9 604,70 255,16 4 385,00 116,49 5 219,70 138,67
BEŽNÝ ÚČET 461 518,60 12 260,74 500 617,30 13 299,43 -39 098,70 -1 038,70
KAPITÁLOVÝ ÚČET 1 900,00 50,48 1 389,20 36,91 510,80 13,57
FINANČNÝ ÚČET 1 108 510,60 29 487,42 -1 062 836,70 -28 295,14 45 673,90 1 192,28
PRIAME INVESTÍCIE 306 632,20 8 146,01 -269 224,20 -7 152,23 37 408,00 993,78
V zahraniči (priamy investor = rezident) 15 008,40 398,71 -24 425,10 -648,88 -9 416,70 -250,16
  Majetková účasť 543,00 14,43 -188,60 -5,01 354,40 9,42
  Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -637,60 -16,94 -637,60 -16,94
  Ostatný kapitál 14 465,40 384,29 -23 598,90 -626,93 -9 133,50 -242,64
V SR (podnik priamej investície = rezident) 291 623,80 7 747,30 -244 799,10 -6 503,35 46 824,70 1 243,95
  Majetková účasť 23 231,10 617,16 -2 393,40 -63,58 20 837,70 553,58
  Reinvestovaný zisk 27 778,10 737,95 0,00 0,00 27 778,10 737,95
  Ostatný kapitál 240 614,60 6 392,18 -242 405,70 -6 439,77 -1 791,10 -47,58
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 181 991,40 4 884,10 -199 595,60 -5 378,77 -17 604,20 -494,67
  Aktíva 36 556,3 971,2 -50 805,5 -1 349,7 -14 249,20 -378,55
  Pasíva 145 435,1 3 912,9 -148 790,1 -4 029,1 -3 355,00 -116,13
FINANČNÉ DERIVÁTY 17 634,0 468,5 -18 253,8 -484,9 -619,8 -16,5
  Aktíva 16 043,1 426,2 -18 045,8 -479,4 -2 002,7 -53,2
  Pasíva 1 590,9 42,3 -208,0 -5,5 1 382,9 36,7
OSTATNÉ INVESTÍCIE 602 253,00 15 988,84 -575 763,10 -15 279,21 26 489,90 709,64
Dlhodobé 64 372,00 1 711,10 -68 796,50 -1 827,78 -4 424,50 -116,68
  Aktíva 12 983,80 344,93 -4 311,20 -114,53 8 672,60 230,40
  Pasíva 51 388,20 1 366,17 -64 485,30 -1 713,24 -13 097,10 -347,08
Krátkodobé 537 881,00 14 277,75 -506 966,60 -13 451,43 30 914,40 826,32
  Aktíva 214 175,30 5 689,80 -221 297,80 -5 879,01 -7 122,50 -189,22
  Pasíva 323 705,70 8 587,95 -285 668,80 -7 572,42 38 036,90 1 015,54
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 1 110 410,60 29 537,89 -1 064 225,90 -28 332,04 46 184,70 1 205,85
CHYBY A OMYLY         13 639,70 368,75
CELKOVÁ BILANCIA -90 566,80 -2 369,40 111 292,50 2 905,30 20 725,70 535,90
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR -0,20 0,00 0,00 0,00 -0,20 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 90 567,00 2 369,40 -111 292,50 -2 905,30 -20 725,50 -535,90
Vklady 0,00 0,00 -22 627,10 -590,80 -22 627,10 -590,80
Cenné papiere 90 567,00 2 369,40 -88 665,40 -2 314,50 1 901,60 54,90
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -88 665,40 -2 314,50 -88 665,40 -2 314,50
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 90 567,00 2 369,40 0,00 0,00 90 567,00 2 369,40
REZERVNÉ AKTÍVA 90 566,80 2 369,40 -111 292,50 -2 905,30 -20 725,70 -535,90

Použitý kurz: USD = 37,642 Sk

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 439 733,90
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 432 268,20
BILANCIA VÝNOSOV -36 852,70
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV 5 219,70
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY 510,80
FINANČNÝ ÚČET 45 673,90
REZERVNÉ AKTÍVA -20 725,70
PRIAME INVESTÍCIE 37 408,00
  Priame investície v zahraničí -9 416,70
  Priame investície v SR 46 824,70
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE -17 604,20
  Aktíva -14 249,20
  Pasíva -3 355,00
FINANČNÉ DERIVÁTY -619,80
  Finančné driváty aktíva -2 002,70
  Finančné deriváty pasíva 1 382,90
OSTATNÝ KAPITÁL 26 489,90
  Aktíva 1 550,10
  Pasíva 24 939,80